Artikler

Kategorier:

Nye-stemmer

Nye Stemmer: Perspektivmelding 2019

Hvilken opplevelse har de unge i Nord-Norge av landsdelen, og hvordan kan vi begynne å løse utfordringene de ser?

48716808447_8243a886ef_k

Tillit - har det betydning for samfunnsutviklingen?

Hvorfor bry seg om tillit? Hvorfor bør vi bry oss om tilliten i samfunnet vårt er lav eller høy? Svaret er at tillit er avgjørende for et godt samfunn og for å utvikle et godt næringsliv. Men hvorfor er tilliten til politikerne våre lavere i Nord-Norge enn resten av landet?

Kajakkifjæra Bo Eide

Plasthavet i nord

Hvert minutt havner et lastebillass med plast i verdenshavene våre. Det tilsvarer 8 millioner tonn plast hvert år. Siden plastens inntog på markedet for mindre enn et århundre siden har 150 millioner tonn plast akkumulert i havet. I løpet av tiden du bruker på å lese denne rapporten har det havnet mer plast i havet enn det som ble ryddet i hele Nordland av frivillige strandryddere i løpet av 2017.

E908d3e9beeff65c8903adddc05887bb

Den nordlige sjøruten: fremtidsutsikter

Denne andre rapporten om Den nordlige sjørute handler om fremtidsutsikter for skipsfart mellom Europa og Asia og forretningsutvikling i Nord-Norge. Godsfrakten mellom Sørøst-Asia og Nord-Europa gjennom Den nordlige sjørute er en interessant økonomisk utviklingsmulighet for Nord-Norge fordi ruten allerede har utvist potensial for vesentlig reduksjon i tidsbruk, utgifter og miljøutslipp sammenlignet med skipsfart gjennom Suezkanalen.

14332482347_4428dff15d_z_-Kongsberg

Droner i nord – våre øyne i luft og i vann

Mye peker i retning av at Nord-Norge er en godt egnet arena for testing og utvikling av droneteknologi. Flere fagmiljøer i nord utmerker seg med høy kompetanse på feltet. I tillegg er det relativt lite luftaktivitet i de nordligste fylkene, noe som gjør landsdelen til en attraktiv arena for nasjonale og internasjonale aktører. En mulig etablering av Norsk dronesenter på Andøya er et av signalene som tyder på at denne utviklingen vil styrkes i fremtiden.

Ludovic-charlet-1102717-unsplash

Tapere og vinnere i boligmarkedet i Nord-Norge

Bolig utgjør en stor del av formuen for de nordlendingene som har vært så heldige å komme seg inn i markedet, men markedsutviklingen skaper også klare vinnere og tapere. Denne utviklingen blir nærmere analysert i denne rapporten. I rapporten drøfter vi også hvilke muligheter som finnes for å utjevne og skape et boligmarked som tar mer hensyn til behovet for mobilitet, og bolig i alle livsfaser.

Norway-2083189_1920

Regional utvikling og synergieffekter

En ny studie basert på norske og nordiske data fra Universitetet i Tromsø (Østbye, Moilanen, Tervo og Westerlund, 2018, Norge, Sverige, Finland) viser at tilgangen på arbeidskraft med høyere utdanning spiller en nøkkelrolle for å skape lokal økonomisk vekst. Studien viser også at tilgangen på vanlige jobber og kompetansejobber forsterker hverandre gjensidig og skaper en synergieffekt som er viktig for bærekraftig regional utvikling.

Bru-i-Alta

Sjømatens veier fra Nord-Norge

Denne rapporten om sjømatens veier i nord gir et oversiktsbilde av hvor produksjonen skjer og hvilke ruter sjømaten tar mot markedene. Kunnskap og fakta i rapporten vil være relevant både for transportplanlegging og utvikling av mer effektive og bærekraftige transportløsninger fra landsdelen.

2W1B3226-RGB

Hvorfor har lakseprisen økt så kraftig?

Lakseprisen har doblet seg siden 2012, fra 32 kroner per kilo (inflasjonsjustert) til rundt 63 kroner de tre første månedene i 2019 (tall fra SSB). Årsakene bak økningen i lakseprisen er sammensatte. Vi har analysert effektene av endringer i eksportvolum, valutakurs og etterspørselsvekst, og sett på hvor mye disse har bidratt til prisøkningen på laks de siste åtte årene.

Trump-1822121

Handelskrig?

Handelskrigen mellom verdens to største økonomier vil kunne få betydelige konsekvenser for norsk og nordnorsk økonomi og eksport.

Theresa-May

Storbritannia, Brexit og Nord-Norge

Næringslivet i Nord-Norge er sterkt rettet mot eksport av varer og tjenester til utlandet. Dette har sikret fart i den nordnorske økonomien og skjermet landsdelen i perioder som har vært preget av nasjonal oppbremsing. Samtidig gjør det landsdelen sårbar for økonomisk uro og nedgang i andre deler av verden, og i dette tilfellet: brexit.

2W1B1637-RGB

Den nordlige sjøruten: status

Dette er første rapport i en serie om shippingpotensialet i den nordlige sjørute mellom Europa og Asia, og framtidig industriutvikling langs samme strekning. I denne rapporten får du et solid kunnskapsgrunnlag!