Hurtigruten AS

Hurtigruten AS er registrert i Tromsø og hadde i 2018 en omsetning i cruisetrafikk på vel 750 millioner kroner. Selskapet har lenge jobbet strategisk med utslippsreduksjon og har satt seg som mål å bidra til en utslippsfri kystrute. De har jobbet mye med biogass og overgang til elektrisitet, og de eier verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip. Med store batteripakker kuttes utslippene betydelig, da skipene i perioder kan seile helt utslippsfritt på ren batterikraft. Selskapet har banet vei for at fremtidens skipsfart skal bli elektrisk og utslippsfri, ved å bruke ekspedisjonsskipene sine som utstillingsvindu for å vise at hybriddrift på store skip er mulig. Hurtigruten har foretatt den strategiske omstillingen som vil være viktig når klimareguleringer og fremtidige utslippskrav kommer, og har også bygget beredskap i form av at alle skip er klare for landstrøm.

Torghatten

Torghatten-konsernet opererer sjø-, land- og flytransport i hele landet. I Nord-Norge er de til stede gjennom Torghatten Nord AS, Torghatten Trafikkselskap, Torghatten Buss og Widerøe.

Konsernet hadde ved inngangen til 2019 tre hybridferger i drift og ytterligere fem på vei inn i flåten, samt to under bygging som ferdigstilles i løpet av 2020. Om lag en tredjedel av konsernets 1570 busser går på biodrivstoff eller gass, og andelen el- og hybridbusser forventes å øke ytterligere i løpet av 2020 (Torghatten, 2018).

Widerøe

Widerøe er en del av Torghatten-konsernet. Dette flyselskapet er viktig for kystsamfunnene og Nord-Norge, og selskapet gjør mye for å begrense sine utslipp og motvirke klimarisiko. I samarbeid med Rolls-Royce arbeider Widerøe med å utvikle nullutslippsfly. Målet med prosjektet er å utvikle et el-fly som både tilfredsstiller nullutslippsmålet i 2030 og erstatter Widerøes flåte av fossildrevne fly på kortbanenettet. Med overgang til elektriske fly er selskapet rustet til å håndtere overgangsrisiko og bidrar til å rigge regionen for bærekraftig turisme.

Scandic

Scandic er svenskeid, men har en betydelig rolle i regionen gjennom 20 hoteller, 300 fast ansatte og dobbelt så mange i sommersesongen. Selskapet har god overordnet forståelse av klimarisiko og har gjennomført klimarisikoanalyse for hele sin virksomhet, og risiko og tiltak inngår i selskapets bærekraftrapportering. Scandic mener at de har ledet an i utviklingen av en bærekraftig hotellbransje, blant annet gjennom svanemerking, redusert bruk av forbruksvarer og innføring av brukerdrevet energibesparing. De har nå satt seg som mål å redusere utslippene også fra eksterne leverandører og innsatsfaktorer, for eksempel transport til hotellene, utslipp fra leid bygningsmasse og innkjøp av mat, drikke og vaskeritjenester.