Rapporter

Krevende tider kan gi flere konkurser

Totalt 1.339 personer i Nord-Norge mistet jobben som følge av konkurser i 2023. Mange konkurser på slutten av fjoråret kan tyde på at 2024 blir et utfordrende år.

Konkurstall 2023 kbnn
Foto: Karoline O. A. Pettersen for kbnn:

I løpet av 2023 var det om lag 300 konkurser i landsdelen. Sammenlignet med gjennomsnittet av de ti siste årene var nivået litt høyere (økning på åtte prosent), og betydelig høyere enn året før (økning på 27 prosent). Dette er samme utvikling som man ser nasjonalt. De nordnorske konkursene utgjorde 7,9 prosent av konkursene i Norge, og de to siste årene har denne andelen økt.

Konkurser i Nord-Norge som andel av hele landet.

Sentrale begrep

Konkurser
En form for kollektiv gjeldsforfølgning av en skyldner. Den innebærer at skyldneren blir fratatt rådigheten over sine formuesforhold. Formuen blir som et konkursbo stilt under forvaltning av en bostyrer eller et bostyre, som realiserer alle formuesverdier til fordel for samtlige fordringshavere.

Konkursene i denne artikkelen omfatter foretak og ikke enkeltpersonforetak.

Foretak
I norsk dagligtale benyttes begrepene foretak, virksomhet og bedrift ofte om hverandre. Mange som sier bedrift, mener egentlig det som i statistikksammenheng er å anse som den juridiske enheten foretak. Et foretak er det man oppretter når man registrerer seg for å drive virksomhet i Norge. Standard for næringsgruppering (SN2007) definerer foretak som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. Eksempler på slike juridiske enheter er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltpersonforetak. Et foretak kan ha én eller flere underenheter som utfører aktivitet. Det er disse enhetene som omtales som virksomheter. Tidligere ble begrepet bedrift benyttet om disse enhetene.

Omsetningsbortfall
Omsetning i siste regnskapsår før konkurs.

Geografiske region
De geografiske inndelingene under fylkesnivå som er brukt i denne artikkelen, er definert av Sparebank 1 Nord-Norge.

Færre konkurser i nord enn nasjonalt

Gjennom den siste tiårsperioden har konkursnivået i Nord-Norge vært lavere enn for hele landet. I 2013 og 2015 var nivået litt høyere i Nordland enn for Norge.

Konkurser per 1.000 virksomheter med ansatte.

I løpet av de tre første kvartalene i 2023 var økningen i antall konkurser 13 prosent nasjonalt, sammenlignet med samme periode året før. I samme periode var økningen i Nord-Norge på 23,7 prosent. I årets siste kvartal økte antall konkurser noe, og ved utgangen av 2023 var konkurstallene for Nord-Norge noe høyere enn snittet de siste ti årene. Over 40 prosent av omsetningsbortfallet (som følge av konkurs) i landsdelen kom i siste kvartal. På landsbasis var konkurstallene til sammenligning på det tredje høyeste nivået – kun i 2018 og 2019 var det flere konkurser. Hadde konkursnivået vært like høyt som nasjonalt, hadde det vært ca. 100 flere konkurser i Nord-Norge i 2023.

Konkurser i Nord-Norge, akkumulert.

Av de nordnorske konkursene i 2023 var det flest på Helgeland, etterfulgt av Tromsø. Nord-/Midt-Troms hadde færrest.

Konkurser per år.

Utfordrende tider for bygg og anlegg

Konkurstallene i Norge har historisk vært høyest innen bygg og anlegg, varehandel, samt overnatting og servering. Bildet er likt i Nord-Norge, og i fjor var det flere konkurser innen bygg og anlegg enn alle andre år det siste tiåret.

For varehandelen og overnatting og servering var det betydelig færre konkurser i 2021 og 2022 enn tidligere. Fra svært få konkurser disse to årene var antallet i fjor noe høyere igjen. Innen varehandelen var det fortsatt få konkurser sammenlignet med årene før pandemien. Til sammenligning var overnatting og servering tilbake til trenden før pandemien.

Næringene med de høyeste konkurstallene i Nord-Norge.

Næringer med størst endring i antall konkurser.

Antall konkurser innen bygg og anlegg lå i 2023 over gjennomsnittet av årene før pandemien (2013-2019). Økningen kom særlig i siste kvartal av fjoråret. Innen overnatting og servering gikk om lag like mange foretak konkurs som i 2020, men noe over snittet for årene før pandemien. Antallet konkurser i varehandelen var fortsatt godt under tidligere nivåer.

Konkurser i Nord-Norge innen varehandel, akkumulert.

Konkurser i Nord-Norge innen overnatting og servering, akkumulert.

Konkurser i Nord-Norge innen bygg og anlegg, akkumulert.

Mange berøres av konkursene

Totalt mistet 1.339 ansatte jobben som følge av konkurser i Nord-Norge i 2023.

Ansatte berørt av konkurser i Nord-Norge.

Det var flest berørte i Finnmark, hvor antallet nær doblet seg sammenlignet med året før, og har ikke vært høyere i de siste fem årene. Også på Helgeland og i Tromsø var effekten av konkursene betydelig, men endringen fra tidligere år var ikke så stor som i Finnmark. Også i de andre regionene rammet konkursene flere ansatte enn i 2022. Unntaket var i Nord-/Midt-Troms. Her rammet konkursene færre ansatte enn årene før.

Ansatte berørt av konkurser på regionsnivå.

Som tidligere år var det innen bygg og anlegg at flest ansatte mistet jobben som følge av konkurs i 2023. Nest flest var det innen overnatting og servering, samt industri. På nasjonalt nivå ble også flest berørt innen bygg og anlegg, etterfulgt av varehandelen.

Ansatte berørt av konkurser i Nord-Norge. Utvalgte næringer.

Omsetningsbortfallet fra nordnorske konkursrammede foretak var på nesten 2,1 milliarder kroner – det høyeste nivået på de fem årene Statistisk sentralbyrå (SSB) har hatt denne type statistikk.

Omsetningsbortfall (1.000 kroner) i Nord-Norge.

Brutt ned på regionsnivå var omsetningsbortfallet størst i Finnmark, fulgt av Helgeland. I Finnmark stod konkursene i Alta kommune for over 70 prosent av omsetningsbortfallet.

Omsetningsbortfall (1.000 kroner) på regionsnivå.

På næringsnivå kom det desidert største omsetningsbortfallet i bygg og anlegg, fulgt av industrien.

Omsetningsbortfall. Utvalgte næringer.

Effektene (både antall ansatte og omsetningsbortfall) skyldes flere konkurser i bygg og anlegg mot slutten av 2023. Omsetningsbortfallet innen bygg og anlegg ble doblet sammenlignet med 2022. Mye av dette henger sammen med lave og dels negative marginer, i kombinasjon med betydelig svekket etterspørsel.

De største konkursene omfattet Kivijervi Entreprenør, Tecto Entreprenør, Finnmark Tre & Betong og Jan Opgård. Alle disse var registrert i Alta kommune, og berørte 141 ansatte. Dette utgjorde 9 prosent av de sysselsatte innen bygg og anlegg med arbeidssted i Alta kommune. I tillegg gikk Autohuset Alta konkurs like før jul, der 14 ansatte ble berørt. I sum utgjorde disse mer enn 600 millioner kroner i omsetningsbortfall.

De tre største industrikonkursene var på Helgeland, med Nordic Comfort Products, Helgeland Betong og Norwegian Crystals. Disse tre sysselsatte nesten 120 personer og omsatte for nær 200 millioner kroner i siste regnskapsår. Førstnevnte ble imidlertid gjenåpnet med nye eiere under navnet New Comfort Products. For industrien ble det samlede omsetningsbortfallet nesten fire ganger høyere enn i 2022.

Omsetningsbortfallet innen overnatting og servering ble 2,5 ganger så høyt som i 2022, og nesten på nivå med 2020. Dette er en næring med relativt lave marginer, og er dermed utsatt med tanke på noe redusert etterspørsel og høyere kostnadsnivå.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.