Rapporter

Varestrømmer og viktige markeder

De siste årene har det vært store forstyrrelser i verdenshandelen. Det har vært knapphet på ulike råvarer, høye fraktkostnader og begrensede fraktmuligheter. Sanksjoner mot Russland som følge av krigen i Ukraina har forsterket dette ytterligere.

15 MU
Foto: Michael Ulriksen for kbnn:

Nord-Norge er en eksportorientert landsdel, og i likhet med resten av landet er vi i liten grad selvforsynte, og helt avhengige av import.

Totalt ble det eksportert varer og tjenester fra landsdelen for 67,7 milliarder kroner i 2021. Eksport av varer utgjorde 58,7 milliarder av totalen. Det resterende var tjenester.

Hva inngår i import og eksport?

Import består hovedsakelig av utenlandskproduserte varer som føres inn til Norge. Dette kan også inkludere reimport av opprinnelige norskproduserte varer og bearbeidede varer. Handelen med varer er basert på fysiske varebevegelser over landegrensene. Skip og oljeplattformer er holdt utenfor importtallene.

Eksport består av innenlandskproduserte varer som sendes ut av Norge. Her inkluderes også reeksport av opprinnelig utenlandskproduserte varer og bearbeidede varer.

Blant de store vareeksportørene er det svært mange selskaper innen sjømatnæringen, og i tillegg kommer alle smelteverkene i landsdelen (Elkem Rana og Salten, Glencore Manganese, Alcoa Norway og Finnfjord). Yara Glomfjord er en stor eksportør av kunstgjødsel, og Rana Gruber av jernmalm. I tillegg er det en rekke vareproduserende eksportører som Barel (elektronikk), Nexans Rognan (telekommunikasjon) og Mack (drikkevarer). Vareeksporten fra Nord-Norge utgjorde nærmere 11 prosent av den nasjonale.

Eksport av varer og tjenester fra landsdelen i 2021.

Tjenesteeksportørene er i stor grad knyttet til samferdsel og varetransport. Det er i liten grad fartøyer i utenriks sjøfart med kontorer i landsdelen, men Eimskip er ett unntak. Den største eksportøren av tjenester fra landsdelen er Kongsberg Satellite Services i Tromsø. De store tjenesteeksportørene i Norge finner man i all hovedsak i og rundt Oslo, og landsdelen utgjorde bare 2,5 prosent av den nasjonale eksporten av tjenester.

Sjømat forklarer nesten all vekst i vareeksporten

På ti år har vareeksporten fra Nord-Norge mer enn doblet seg, til nesten 59 milliarder kroner. Det er sjømateksporten som har stått for nesten hele veksten. I 2012 utgjorde sjømateksporten litt under halvparten av verdien av vareeksporten fra landsdelen, i 2021 utgjorde den 2/3. Kombinasjonen av økt produksjonsvolum og sterk prisvekst for laks forklarer mye av utviklingen.

Utvikling i vareeksporten fra Nord-Norge (mill.kr)

Dersom man hadde tatt med eksport fra petroleumsinstallasjonene på sokkelen utenfor landsdelen, hadde vareeksporten vært over 100 milliarder kroner høyere i 2021, til tross for at Hammerfest LNG var nedstengt hele året på grunn av nødvendige reparasjoner etter brannen i 2020.

Mest til Europa

Hele 70 prosent av vareeksporten gikk til Europa i 2021, hvor Polen og Nederland var de største mottakerlandene. Dette forklares med at mye av sjømateksporten går til disse landene for videreforedling, før produktene selges videre til andre land igjen. Dette var de viktigste eksportlandene i Europa også før pandemien (2019). Verdien for Nederland trekkes også opp av at mye av metalleksporten er innom de store havnene i landet før videre eksport.

Markeder for vareeksporten i 2021.

Ved krigens utbrudd i Ukraina, og påfølgende sanksjoner mot Russland var det mange som var spente på hva dette ville få å si for eksporten til Russland. Faktisk var 23 land i Europa større direktemottakere av eksport fra landsdelen enn Russland, deriblant Ukraina.

Mottakerland for nordnorsk vareeksport til Europa (2021).

Importen av varer er like stor i verdi som all eksport

Det finnes ikke fylkesfordelte tall på import til fylker. I forbindelse med årets konjunkturbarometer har disse tallene blitt beregnet for å gi et bilde på omfang og hvor importen kommer fra. Totalt ble det importert varer for litt over 68 milliarder kroner til landsdelen i 2021. De største varegruppene omfattet innsatsfaktorer til produksjon og konsumvarer.

Det vil si at importen av varer var like stor som samlet eksport av varer og tjenester. Her er tjenesteimporten holdt utenfor. Tjenesteimporten er anslått å være på over 40 milliarder kroner.

Ser man på importen og eksporten samlet, får man et uttrykk for hvilke land som er de viktigste handelspartnerne for landsdelen. De fem viktigste landene i 2021 var Kina, Tyskland, Sverige, Polen og Nederland. For de tre førstnevnte utgjorde importen mer enn eksporten, mens det motsatte var tilfellet for Polen og Nederland. Eksporten til disse to domineres av sjømat som videreforedles.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.