Rapporter

Arbeidsinnvandring viktig for vekst og verdiskaping

Arbeidsinnvandring bidrar med nødvendig kapasitet og kompetanse til både privat og offentlig sektor i landsdelen. Særlig siden utvidelsen av EU i 2004 har arbeidsinnvandring vært viktig for å sikre vekst og verdiskaping. Hvordan har utviklingen vært i Nord-Norge, og i hvilke sektorer jobber det flest arbeidsinnvandrere?

45 MG
Foto: Mats Gangvik for kbnn:

Arbeidsinnvandrere sto for majoriteten av netto sysselsettingsvekst i Nord-Norge i perioden 2016 til 2021. Noe av veksten kan skyldes at flere allerede bosatte innvandrere kom i jobb, men arbeidsinnvandringen har størst betydning.

Endring i sysselsatte (15-74 år) Nord-Norge, per 4. kvartal sammenlignet med året før.

Frem til 2014 økte arbeidsinnvandringen til landsdelen, og så ble trenden nedadgående. Oljekrisen i 2014, stadig bedre arbeidsmarkeder i en del av de østeuropeiske landene og mindre skjevhet i inntektsfordelingen i Norge sammenlignet med opprinnelseslandet kan forklare utviklingen. Til tross for at arbeidsinnvandringen minket, utgjorde den en betydelig andel av all innvandring til Nord-Norge, og betydningen har økt siden 2016.

Arbeidsinnvandring som andel av alle innvandringsgrunner til Nord-Norge.

Basert på sist tilgjengelige data (2019) var det flest innvandrere sysselsatt i helsesektoren, som i resten av Norge.

Andel sysselsatte innvandrere i de viktigste næringene (2019).

Ser man på innvandreres andel av den enkelte nærings sysselsatte, og dermed betydningen i de ulike næringene, så er sysselsettingsandelen for innvandrere høyest innen overnatting og servering samt forretningsmessig tjenesteyting. Nivåene er jevnt over lavere i Nord-Norge, med unntak av industrien. Dette skyldes i stor grad at fiskeindustrien og oppdrettsnæringen benytter utenlandsk arbeidskraft. Det er også verdt å merke seg at både bygge- og transportnæringen i Nord-Norge har lavere andel innvandrere enn resten av landet.

Forutsatt at landbakgrunnen er likt fordelt i hele landet, er det flest arbeidstakere fra EU-land i Nord- og Mellom-Europa i industrien. Det er samme gruppe som dominerer bygge- og anleggsvirksomheter og forretningsmessig tjenesteyting. Sistnevnte inkluderer utleie av arbeidskraft. I helsesektoren er det flest fra Asia. Sektoren inkluderer alt fra ansatte på sykehus og i omsorgstjenester.

Om dataene

Data fra Aa-registeret har vært benyttet for å vise innvandrernes betydning fordelt på næringsgruppe.

Innvandrere i denne sammenheng er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

Dataene inkluderer ikke innvandrere som er på korttidsopphold, dvs. mindre enn seks måneder. Mange lønnstakere på korttidsopphold har intensjoner om kortere opphold i Norge, og det er også nærliggende å anta at deres tilknytning til det norske arbeidsmarkedet er svakere enn for arbeidsinnvandrerne. Mange av de på korttidsopphold som jobber, kan knyttes til sesongarbeid i bygge- og anleggsnæringen og utleie av arbeidskraft. I 2019 utgjorde det litt over 8.000 personer i Nord-Norge (per fjerde kvartal), men falt til noe under 7.000 i både 2020 og 2021.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.