Rapporter

Utleiebolig gir fleksibilitet og kan tiltrekke arbeidskraft til distriktene

Å leie bolig kan bety mindre forpliktelser, mer frihet og mer fleksibilitet.

Thumbnail IMG 1791
Foto av kbnn:

Selv om de fleste nordmenn eier egen bolig, er det fortsatt mange som leier boligen de bor i. Mens enkelte leier fordi de ikke har økonomi til å komme seg inn på boligmarkedet, er det andre som leier fordi de selv ønsker det.

Å leie bolig kan bety mindre forpliktelser, mer frihet og mer fleksibilitet.

Et velfungerende leiemarked bidrar til større variasjon i boligmarkedet fordi målgruppene kan være forskjellig fra de som eier bolig.

Utleiemarkedet spiller en viktig rolle for mobiliteten i arbeidsmarkedet.

Figuren viser at andelen i 2019 som leier, er litt større i Bodø og Tromsø (sentralitet 3) enn i de andre kommunene i Nord-Norge.

I mange livsfaser er det å leie en bolig nødvendig, noe som blant annet er vanlig blant studenter. Det siste kan være med å forklare den høye andelen leietakere spesielt i universitetsbyene Bodø og Tromsø.

Tilsvarende spiller utleiemarkedet en viktig rolle for mobiliteten i arbeidsmarkedet, som eksemplet nedenfor viser. Figuren viser også at utbredelsen av borettslagsleiligheter øker jo mer sentral en kommune er.

Cermaq Norway er en bedrift i Steigen som har erfart at det kan være utfordrende å skaffe nok boliger for nyansatte i en kommune med rundt 2500 innbyggere. Høsten 2017 planla bedriften oppstart av et lakseslakteri i kommunen neste vår. Den hadde da behov for mellom 30 og 40 nyansatte. Rekrutteringen gikk greit, men mange ansatte ble rekruttert utenfor kommunen og trengte derfor et sted å bo:

– Sammen med Steigen Næringsforum innkalte vi til et møte for å diskutere boligsituasjonen i kommunen, forteller seniorrådgiver HR Hilde Sivertsen i Cermaq. På møtet deltok blant annet Husbanken, kommunen, private utbyggere, grendelagene og ellers folk som bor i Steigen. Målet var å få til et mer velfungerende boligmarked i kommunen.

Resultatet ble 30 utleieleiligheter fra Nordic Smart House og at flere lokale utbyggere igangsatte boligbygging for salg og utleie av blant annet tomanns- og firemannsboliger. I Steigen er det dessuten mange hus som står tomme fordi eieren bor et annet sted. Flere av disse ble nå leid ut en periode for å avhjelpe boligsituasjonen.

– Gjennom et godt samarbeid med mange aktører løste boligutfordringen seg for oss, forteller Sivertsen. – Det var ikke nødvendigvis «drømmeboligen» alle fikk med en gang, men også det bedret seg etter hvert som vi fikk flere boliger i kommunen og med det også en sirkulasjon i boligmarkedet. I ettertid ser vi at det ikke bare var ansatte hos oss som fikk ny bolig, men at flere andre innbyggere i kommunen kunne nyte godt av at nye boliger var kommet til.

Samtale med Hilde Sivertsen (18.06.2020)