Rapporter

Flere forventer økte boligpriser og bedre økonomi

Det er en markant økning i andel husholdninger i Nord-Norge som forventer økende boligpriser og en positiv utvikling i egen økonomi.

Bolig kbnn april 2024 2 mn min
Foto: Marthe Nyvoll for kbnn:
Seks hovedfunn
  1. Flere forventer en positiv utvikling i sin økonomi i løpet av de kommende 12 månedene.
  2. Det har vært en kraftig økning i andelen som forventer stigende boligpriser, opp 15 prosentpoeng siden desember 2023.
  3. Husholdningene forventer en prisvekst på 2,3 prosent de neste 12 månedene, opp fra 0,3 prosent ved målingen i desember.
  4. Andelen som ønsker å selge dagens bolig før de kjøper en ny, falt fra 65 prosent i desember til 55 prosent i mars 2024.
  5. Det har vært en økning i andelen med flytteplaner i alle aldersgrupper, men den største veksten er i aldersgruppene 25-34 år og 45-54 år.
  6. Boligomsetningen fortsetter å falle og er nå på det laveste nivået siden 2017.

Hele 37 prosent av husholdningene oppgir at de planlegger å flytte innen fem år, mens 15 prosent planlegger å flytte innen ett til to år. Dette betyr at mer enn 54.000 husholdninger i Nord-Norge planlegger å flytte i løpet av den kommende toårsperioden.

Når de flytter, vil 55 prosent selge nåværende bolig før de kjøper ny. Andelen har gått betydelig ned siden desember, noe som kan tyde på en gryende optimisme blant boligkjøpere i regionen.

Flere forventer en positiv utvikling i egen økonomi

Forventningene til utviklingen i egen økonomi har snudd, og vi registrerer en positiv trend i husholdningenes forventninger til egen økonomi for de kommende 12 månedene.

Fra desember i fjor til mars i år har andelen som forventer en forbedring av egen økonomi om 12 måneder økt fra 22 til 26 prosent. Samtidig har andelen som forventer en dårligere personlig økonomi, sunket fra 26 til 17 prosent i samme periode.

Sammenligner vi mars i år med mars i fjor, er utviklingen enda tydeligere, med en økning fra 17 til 26 prosent blant husholdningene som forventer en forbedring av egen økonomi i løpet av de neste 12 månedene.

Forventninger til egen økonomi om 12 måneder.

Flere forventer en bedring i egen økonomi enn det motsatte

Det er betydelige forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder forventninger til utviklingen i egen økonomi det kommende året.

I den yngste aldersgruppen, 18-23 år, svarer 40 prosent at de forventer en bedre økonomisk situasjon det kommende året, mens 27 prosent forventer en forverring.

I aldersgruppen 45-54 år har det vært en positiv utvikling siden desember i fjor. Her forventer 37 prosent en positiv utvikling i sin økonomi, mens kun 13 prosent forventer det motsatte.

Blant de som er 55 år eller eldre, forventer mer enn seks av ti en stabil økonomisk utvikling det kommende året. Også i disse gruppene er det en høyere andel optimister enn pessimister med hensyn til økonomiske forventninger for de kommende 12 månedene.

Forventninger til egen økonomi om 12 måneder fordelt på aldersgrupper.

Det er også regionale forskjeller når det gjelder forventningene til egen økonomi de kommende 12 månedene. Husholdningene i Troms er mest optimistiske, mens husholdningene i Nordland og Finnmark viser en mer moderat optimisme. De som bor i de sentrale delene av regionen, er nå de mest optimistiske med tanke på økonomisk utvikling det kommende året.

Forventninger til egen økonomi om 12 måneder fordelt på fylker.

Kbnn bolig april 2024 mn min
Foto: Marthe Nyvoll for kbnn:

Kraftig økning i andelen som forventer økende boligpriser i Nord-Norge

Gjennom hele 2023 har husholdningenes forventninger til boligprisutviklingen i Nord-Norge vært relativt stabile, selv om andelen som forventet et fall i boligprisene økte kraftig i september og desember 2023.

Ved den siste målingen i mars 2024 registrerte vi imidlertid et markant og positivt skifte i husholdningenes forventninger til boligprisutviklingen! Andelen som forventer at boligprisene vil være høyere om 12 måneder, har økt fra 32 prosent i desember til 47 prosent i mars 2024. Tilsvarende har andelen som forventet lavere boligpriser om 12 måneder falt fra 23 prosent til 10 prosent i samme periode.

Det er de yngre aldersgruppene, under 35 år, som er mest optimistiske med tanke på boligprisforventninger, der om lag seks av ti forventer høyere boligpriser i løpet av de kommende 12 månedene. Vi registrerer også visse geografiske forskjeller, med husholdninger bosatt i sentrale områder av Nord-Norge som de mest optimistiske med hensyn til boligprisutviklingen.

Forventninger til boligprisutviklingen neste 12 måneder.

Figuren under viser hvor store endringer i boligprisene, enten høyere eller lavere, som husholdningene forventer i løpet av de kommende 12 månedene. I desember i fjor forventet man i gjennomsnitt en prisvekst på 3,7 prosent blant de som forventet økning i boligprisene, og en gjennomsnittlig nedgang på 4,4 prosent blant de som forventet en nedgang. Tilsvarende beregninger basert på målingen i mars 2024 viser en forventet økning på 3,5 prosent blant de som forventer prisvekst, og en nedgang på 3,7 prosent blant de som forventer nedgang.

Vektet mot andelen som forventer økende kontra fallende boligpriser de kommende 12 månedene, indikerte svarene fra desembermålingen i 2023 at boligprisene i Nord-Norge ville øke med 0,3 prosent i løpet av de neste 12 månedene. Tilsvarende beregninger basert på svarene fra marsundersøkelsen i 2024 viser en forventning om en vekst på 2,3 prosent i de kommende 12 månedene. Dette kan tyde på at vi står overfor et positivt skifte i boligmarkedet fremover.

Forventninger til boligprisutviklingen neste 12 måneder.

Kraftig vekst i andelen som forventer økende boligpriser

Fra desember i fjor til mars i år har andelen som forventer økende boligpriser økt betydelig i Nord-Norge. Dette gjelder på tvers av grupperingene i undersøkelsen.

Figuren under viser at henholdsvis 60 og 59 prosent av aldersgruppene 18–23 år og 24–34 år forventer økende boligpriser det kommende året. Blant aldersgruppene på 35 år eller eldre er det også en økende andel som forventer høyere boligpriser i løpet av de kommende 12 månedene, med mellom 40 og 47 prosent som svarer at boligprisene vil øke.

Forventninger til boligprisutviklingen neste 12 måneder (desember 2023-mars 2024).

Majoriteten foretrekker fortsatt å selge boligen de bor i før de kjøper en ny

Andelen som ønsker å selge sin nåværende bolig før de kjøper en annen, økte gjennom hele 2023, og nesten to tredjedeler av befolkningen i Nord-Norge svarte i desember at de ville selge først. Dette var sannsynligvis et uttrykk for usikkerhet om utviklingen i boligmarkedet.

Vi har tidligere sett at stadig flere forventer økende boligpriser i det kommende året, og som en mulig konsekvens av dette svarer også flere at de vurderer å kjøpe en ny bolig før de selger den de har. Andelen som sier at de vil kjøpe først har økt fra 17 prosent i desember til 21 prosent i mars, mens andelen som foretrekker å selge først har falt fra 65 prosent i desember til 55 prosent i mars.

Samlet sett tyder dette på en voksende optimisme blant boligkjøpere i Nord-Norge.

Kjøpe eller selge bolig først, totalt.

Figuren under viser forskjellen mellom de som ønsker å selge versus kjøpe bolig først. Selv om det fortsatt er betydelig flere som ønsker å selge før de kjøper, har differansen blitt betydelig mindre fra desember i fjor til mars i år. Dette gjelder for alle gruppene i undersøkelsen.

Blant aldersgruppene over 35 år er det flere som svarer at de ønsker å selge før de kjøper, noe som kan forklares med at en stor andel av disse ønsker å selge de større og mer kostbare boligene de bor i før de forplikter seg til et nytt kjøp.

Det er ikke store geografiske forskjeller mellom sentrale områder og distriktene. Analysen viser også at andelen som ønsker å selge først er betydelig høyere i Troms sammenlignet med de to andre fylkene.

Kjøpe eller selge bolig først, undergrupper.

Bolig april 2024 koap kbnn min
Foto: Karoline O. A. Pettersen for kbnn:

Betydelig økning i flytteplanene i Nord-Norge

Optimismen blant husholdningene i Nord-Norge ser ut til å påvirke deres flytteplaner. En betydelig større andel husholdninger planlegger nå å flytte.

Andelen som svarer at de vil flytte i løpet av de neste fem årene, har økt fra 31 prosent i desember i fjor til 37 prosent i mars i år.

I et kortere tidsperspektiv er endringen enda mer markant. I september i fjor oppga 41.000 husstander at de planla å flytte innen to år, et tall som sank til 35.100 husstander i desember. I den siste målingen, gjennomført i mars i år, viser det seg en markant økning i flytteplanene. Per mars 2024 har hele 54.500 husholdninger i Nord-Norge planer om å flytte innen de neste to årene.

Flytteplaner i løpet av 5 år, andeler.

Andelen med flytteplaner er høyest i aldersgruppen 18-23 år, der 83 prosent planlegger å flytte i løpet av fem år. Andelen som ønsker å flytte synker med økende alder: Kun 17 prosent av de som er 65 år eller eldre forventer å flytte innen samme periode.

Figuren under viser også beregnet flyttefrekvens, fordelt på ulike respondentgrupper. De yngste planlegger å flytte hvert sjette år, mens de eldste typisk planlegger å flytte hvert 38. år.

Flytteplaner i løpet av 5 år, og beregnet flyttefrekvens (antall år).

Blant de som oppgir at de har flytteplaner, planlegger 83 prosent å flytte innen ett til tre år, mens 17 prosent først ser for seg å flytte om fire til fem år. Vi registrerer dessuten en økning i flytteplanene blant alle grupper i undersøkelsen.

Flytteplaner på kort og lang sikt.

54.500 husholdninger i Nord-Norge planlegger å flytte i løpet av de neste to årene, mens nesten 39.000 husholdninger har planer om å flytte innen ett år. Aldersgruppen 24-34 år står for mer enn 30 prosent av flyttepotensialet, noe som tilsvarer omtrent 16.400 husholdninger i den aktuelle toårsperioden.

Hele 45 prosent av de som planlegger å flytte i løpet av denne toårsperioden er 34 år eller yngre, 39 prosent er mellom 35 og 54 år, mens de resterende 26 prosent tilhører aldersgruppen 55 år eller eldre.

Den største veksten i flytteplaner for de neste to årene finner vi blant aldersgruppene 25-34 år og 45-54 år.

Antall husholdninger i Nord Norge med flytteplaner i løpet av 1-2 år.

Boligomsetningen i Nord-Norge

Boligomsetningen i Nord-Norge har variert mellom 14.000 og nesten 19.000 boliger årlig de siste ti årene, med en foreløpig topp på 18.834 omsatte boliger i 2021. Bruktboligomsetningen dominerer og utgjør nesten 90 prosent av alle boligtransaksjonene i landsdelen. Boligomsetningen falt med seks prosent fra 2022 til 2023.

Omsatte nye og brukte boliger i Nord-Norge.

Boligomsetningen i Nordland

Boligomsetningen i Nordland har variert mellom 7.100 og nesten 9.400 boliger årlig de siste ti årene. I denne perioden utgjorde eneboliger 41 prosent, småhus 29 prosent og leiligheter 30 prosent av alle boligtransaksjonene.

Boligomsetningen i Nordland fordelt på boligtyper (nytt og brukt).

Tabellen under viser andelen av nyboligsalg i forhold til den totale boligomsetningen, fordelt på ulike boligtyper. For eneboliger utgjør nyboligandelen kun en marginal del av alle boligtransaksjonene, med én til tre prosent i den aktuelle perioden.

Nyboligandelen for småhus er betydelig høyere og har variert mellom fem og 13 prosent. Nyboligandelen har vært høyest for leiligheter, der mellom syv og 24 prosent av alle leilighetsomsetninger har vært nye.

Boligomsetningen i Nordland, andel nye boliger.

Hver tredje bolig i Nordland ble omsatt i Bodø

Det er en relativt god spredning i boligomsetningen mellom kommunene i Nordland. I 2023 stod 16 av kommunene for 90 prosent av den samlede boligomsetningen i fylket.

Målt i antall omsatte boliger er Bodø den viktigste kommunen, med 33 prosent av all boligomsetning i fylket i 2023. Bodø hadde også 58 prosent av alle omsatte nye boliger i fjor.

Boligomsetningen i Nordland 2023, fordelt på kommuner.

Boligomsetningen i Troms

Boligomsetningen i Troms har variert mellom 5.200 og nesten 7.000 boliger årlig de siste ti årene. I denne perioden utgjorde eneboliger 33 prosent, småhus 26 prosent og leiligheter 41 prosent av alle boligtransaksjonene.

Boligomsetningen i Troms fordelt på boligtyper (nytt og brukt).

Tabellen under viser andelen av nyboligsalget i forhold til den totale boligomsetningen i Troms, fordelt på boligtyper. For eneboliger utgjør nyboligandelen kun en marginal del av alle boligtransaksjonene, med to til fem prosent i den aktuelle perioden.

Nyboligandelen for småhus er betydelig høyere og har variert mellom 10 og 19 prosent. For leiligheter har nyboligandelen vært høyest, der mellom 14 og 29 prosent av alle leilighetsomsetninger har vært nye enheter.

Boligomsetningen i Troms, andel nye boliger.

Nesten seks av ti boliger i Troms ble omsatt i Tromsø

Tromsø og Harstad er de to viktigste kommunene i Troms, målt i antall boligomsetninger. Disse to kommunene stod for 76 prosent av den samlede boligomsetningen i fylket i 2023. Målt i antall omsatte boliger er Tromsø den viktigste kommunen, med 59 prosent av alle boligtransaksjonene i fylket i 2023. Tromsø hadde også 70 prosent av alle omsatte nye boliger i fjor.

Boligomsetningen i Troms 2023, fordelt på kommuner.

Boligomsetningen i Finnmark

Boligomsetningen i Finnmark har variert mellom 2.000 og nesten 2.500 boliger årlig de siste ti årene. I denne perioden utgjorde eneboliger 47 prosent, småhus 32 prosent og leiligheter 21 prosent av alle boligtransaksjonene.

Boligomsetningen i Finnmark fordelt på boligtyper (nytt og brukt).

Tabellen under viser hvor stor andel nyboligsalget utgjør av den totale boligomsetningen, fordelt på boligtyper. For eneboliger utgjør nyboligandelen kun en marginal del av alle boligtransaksjoner, med én til tre prosent i den aktuelle perioden. Nyboligandelen for småhus er betydelig høyere og har variert mellom fem og 13 prosent, mens nyboligandelen for leiligheter har vært høyest, der mellom syv og 24 prosent av alle leilighetsomsetninger har vært nye enheter.

Boligomsetningen i Finnmark, andel nye boliger.

Hver tredje bolig i Finnmark ble omsatt i Alta

Det er en relativt god spredning i boligomsetningen mellom kommunene i Finnmark, hvor ti av kommunene stod for 90 prosent av den samlede boligomsetningen i fylket i 2023.

Målt i antall omsatte boliger er Alta den viktigste kommunen, med 34 prosent av alle boligtransaksjonene i fylket i 2023. Alta hadde også 73 prosent av alle omsatte nye boliger i fjor.

Boligomsetningen i Finnmark 2023, fordelt på kommuner.

Metode og definisjoner

Dataunderlaget i denne rapporteringen er todelt.

I den første delen har vi gjennomført en telefonundersøkelse rettet mot husholdningene bosatt i Nord-Norge i aldersgruppen 18 år eller eldre.

Utfører: InFact AS
Populasjon Nord-Norge, innbyggere +18 år
Antall intervjuer: Ca. > 500
Vekting: Kjønn, alder, bosted
Feilmargin: Maksimalt +/- 4,3 %-poeng gjelder totalutvalget
Metode: InFact automatiske telefonintervjuer
Periode: Siste måling 13. mars 2024

I den andre delen av undersøkelsen har vi innhentet statistikk for flytteaktiviteten i utvalgte kommuner basert på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.