Rapporter

Nord-Norge over landssnittet for boligbygging

Til tross for en betydelig nedgang i antall igangsatte nye boliger i fjor, greide Nord-Norge seg bedre enn landet sett under ett.

Bolig februar 2024 kbnn3 mn
Foto: Marthe Nyvoll for kbnn:

Fjoråret var tøft for boligutviklerne i Nord-Norge. Registrerte igangsettingstillatelser falt med nesten 13 prosent, fra 1.971 boliger i 2022 til 1.717 i 2023. Selv om den faktiske igangsettingen trolig har falt mer enn dette, er nedgangen lavere i Nord-Norge enn landet sett under ett (-23 prosent).

Antall igangsatte boliger, Norge og Nord-Norge 2013-2023.

Lavest boligbygging i Finnmark

Det ble registrert igangsettingstillatelser for 22.778 nye boliger i Norge i 2023, der Nord-Norge utgjorde 7,5 prosent av den samlede boligbyggingen. Oslo-området (Oslo og Akershus) sto for litt over en fjerdedel av boligbyggingen i Norge i fjor.

Prognosesenteret har estimert at den faktiske igangsettingen var rett i underkant av 18.000 boliger nasjonalt i 2023, som representerer en årlig nedgang på 34 prosent. Estimatene viser en nedgang i faktisk igangsetting i fjor på henholdsvis 42 og 37 prosent for Troms og Nordland, mens Finnmark opplevde en vekst på 62 prosent (utgjør 40 boliger).

Resten av analysen i denne artikkelen vil basere seg på den offentlige byggearealstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som måler igangsettingstillatelser.

Befolkning, igangsatte boliger og boligbygging per 1.000 innbyggere i fylkene 2023.

Bolig februar 2024 kbnn2 mn
Foto: Marthe Nyvoll for kbnn:

For å kunne sammenligne aktivitetsnivået i boligbyggingen mellom kommuner og fylker, har vi sammenlignet boligbyggingen per 1 000 innbyggere.

På nasjonalt nivå ble det igangsatt 4,1 boliger per 1.000 innbyggere i 2023, en nedgang fra 5,5 i 2022. Agder og Trøndelag hadde den høyeste relative boligbyggingen, med nivåer betydelig over landsgjennomsnittet. Lavest relativ boligbygging var det i Østfold, med kun 2,4 nye boliger per 1.000 innbyggere i 2023.

I Troms var den relative boligbyggingen i fjor litt over landsgjennomsnittet med 4,2, mens Nordland og Finnmark lå betydelig lavere med henholdsvis 3,1 og 3,4 nye boliger per 1.000 innbyggere.

Boligbyggingen i Nord-Norge har hatt en fallende tendens siden 2017-2018. For Nordland og Troms var det et fall i igangsettingen i 2023 også, mens boligbyggingen i Finnmark hentet seg noe inn fra kun 175 nye igangsatte boliger i 2022 til 255 boliger i 2023.

Igangsatte nye boliger, Nord-Norge, 2013-2023.

Nordland

Boligbyggingen i Nordland fortsetter å falle

I perioden 2014-2017 var det stor aktivitet på boligmarkedet i Nordland, med mellom 1.126 og 1.554 igangsatte boliger årlig. Aktiviteten har deretter avtatt, og fra 2020 til 2023 har boligbyggingen falt fra 1.034 til 751 igangsatte boliger, en nedgang på over 27 prosent. I 2023 falt boligbyggingen med syv prosent i Nordland.

Igangsatte nye boliger i Nordland fordelt på boligtyper, 2013-2023.

58 prosent leiligheter

Det ble igangsatt i alt 751 boliger i Nordland i 2023, hvorav 153 var eneboliger, 166 småhus og 432 leiligheter. Leilighetsandelen på 58 prosent i 2023 i Nordland er høyere enn gjennomsnittet for de siste ti årene.

Med unntak av 2018, har boligbyggingen i Nordland de seneste ti årene vært dominert av leilighetsbygging. For hele denne perioden har 49 prosent av boligene som har blitt bygget vært leiligheter, mens 27 prosent har vært eneboliger og 24 prosent småhus.

Igangsatte nye boliger i Nordland fordelt på boligtyper, andeler.

4 av 10 boliger i Nordland ble bygget i Bodø

Totalt falt boligbyggingen i Nordland fra 805 i 2022 til 751 nye boliger i 2023. Bodø er den største motoren i boligmarkedet i Nordland, og i 2023 ble det igangsatt 317 nye boliger i Bodø. Dette utgjør 42 prosent av all boligbygging i fylket – opp fra 39 prosent året før. Samtidig er det viktig å ha med seg at Bodø har hatt svært lav igangsetting gjennom 1., 2. og 3. kvartal 2023, med totalt kun 23 igangsatte boliger.

I sum utgjorde de ti kommunene med høyest boligbygging i 2023 i Nordland 86 prosent av den samlede boligbyggingen i fylket.

Antall igangsatte nye boliger i Nordland 2022 og 2023, topp 10 kommuner.

Befolkning, igangsatte boliger og boligbygging per 1.000 innbyggere i Nordland, 2023.

Troms

Boligbyggingen i Troms faller igjen

Boligbyggingen i Troms har hatt en mer eller mindre sammenhengende negativ utvikling siden 2016, da det ble igangsatt 1.410 nye boliger i fylket. I 2023 ble det kun registrert 711 igangsatte nye boliger, noe som representerer det laveste nivået registrert de siste ti årene.

Igangsatte nye boliger i Troms fordelt på boligtyper, 2013-2023.

Leilighetsbyggingen utgjør 72 prosent av markedet

Det ble igangsatt i alt 711 boliger i Troms fylke i 2023, hvorav 112 eneboliger, 87 småhus og 512 leiligheter.

Leilighetsandelen var på hele 72 prosent i 2023, og har økt fra 36 prosent i løpet av de siste ti årene.

Summen av eneboliger og småhus utgjorde 28 prosent i 2023, noe som er den laveste andelen registrert i perioden 2013-2023.

Igangsatte nye boliger i Troms fordelt på boligtyper, andeler.

Tromsø dominerer i Troms

Boligmarkedet i Troms er i stor grad konsentrert til noen få kommuner, der de tre største kommunene utgjorde 83 prosent av boligbyggingen i fylket i 2023. Tromsø alene sto for 69 prosent av all nybygging i Troms det året.

Antall igangsatte nye boliger i Troms 2022 og 2023, topp 10 kommuner.

Boligbyggingen i kommunene – Troms

Boligmarkedet i Troms ble rammet hardt i 2023, og det er kun tre kommuner som har hatt en relativ boligbygging som er høyere enn for landet sett under ett. Tromsø, Tjeldsund og Nordreisa skiller seg ut med en boligbygging høyere enn landet sett under ett, mens alle andre kommuner i Troms har en relativ boligbygging under nasjonalt nivå.

Fem av kommunene i Troms hadde ingen boligbygging i 2023.

Befolkning, igangsetting og boligbygging per 1.000 innbyggere i Troms, 2023.

Bolig februar 2024 kbnn1 mn
Foto: Marthe Nyvoll for kbnn:

Finnmark

Mer stabil boligbygging i Finnmark

Boligbyggingen i Finnmark har vært noe mer stabil enn de andre fylkene i landsdelen, men har likevel variert mellom 513 nye boliger i 2018 og 175 igangsatte nye boliger i 2022, noe som er det laveste nivået for boligbygging registrert de siste ti årene.

Igangsatte nye boliger i Finnmark fordelt på boligtyper, 2013-2023.

Bygger flest leiligheter

I og med at byggeaktiviteten i Finnmark er relativt lav sammenlignet med de andre fylkene i landsdelen, vil også nivået og hvilke typer boliger som bygges kunne variere en del fra år til år. I 2023 ble det igangsatt i alt 255 boliger i Finnmark fylke, hvorav 60 eneboliger, 50 småhus og 145 leiligheter.

Leilighetsandelen var på 57 prosent i 2023, som er den høyeste andelen registrert siden 2013. Det ser dermed ut til at boligbyggingen i Finnmark er i ferd med å bli mer lik de andre fylkene når det gjelder hvilke boligtyper som bygges.

En av fire boliger igangsatt i Finnmark i fjor var eneboliger, og kun 20 prosent var småhus.

Igangsatte nye boliger i Finnmark fordelt på boligtyper, andeler.

65 prosent av nybygg igangsatt i Alta

Alta var utvilsomt den mest fremtredende boligkommunen i Finnmark. Med en igangsetting av 167 boliger i 2023, sto kommunen for mer enn 65 prosent av alle nye boliger i fylket. I tillegg opplevde boligbyggingen i kommunen en vekst på over 40 prosent fra 2022 til 2023, noe som bidro sterkt til den samlede veksten på fylkesnivå.

Over 80 prosent av den totale boligbyggingen i Finnmark i 2023 fant sted i de ti kommunene med høyest igangsetting, som vist i figuren nedenfor.

Antall igangsatte nye boliger i Finnmark 2023, topp 10 kommuner.

Boligbyggingen i kommunene – Finnmark

Statistikken fra fjoråret avdekker en betydelig variasjon i boligbyggingen blant kommunene i Finnmark. I seks av 17 kommuner ble det ikke registrert igangsetting av noen nye boliger i 2023.

Alta utmerket seg med den høyeste boligbyggingen både i absolutte tall og relativt sett.

Kun Karasjok og Kautokeino, ved siden av Alta, hadde en relativ boligbygging som overgikk det nasjonale gjennomsnittet.

Befolkning, igangsetting og boligbygging per 1.000 innbyggere i Finnmark, 2023.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.