Rapporter

Flyttestrømmene: Hvem forlater Nord-Norge?

Bare Oslo har hatt større fraflytting av barnefamilier enn Nord-Norge de siste 20 årene.

Kbnn hvem flytter mars 2024 min
Foto: Karoline O. A. Pettersen for kbnn:

Det har vært en stabil flyttestrøm fra nord til sør. Den innenlandske nettoflyttingen til Nord-Norge har i gjennomsnitt vært på 0,7 prosent av folketallet i årene fra 2000 til 2022.

Det har vært noen variasjoner i styrken på denne flyttestrømmen. Det innenlandske flyttetapet for Nord-Norge var på det laveste i 2010, da det var en nettoflytting fra nord til sør tilsvarende 0,49 prosent av folketallet.

Det høyeste flyttetapet kom i 2022, da 0,87 prosent av innbyggerne i landsdelen flyttet sørover.

Innenlands nettoflytting Nord-Norge.

Dette innenlandske flyttetapet har blitt motvirket av at Nord-Norge har hatt fødselsoverskudd. Fødselsoverskuddet er imidlertid snudd til et fødselsunderskudd de siste årene.

Nettoinnvandringen til Nord-Norge har likevel gjort at folketallet i landsdelen har vokst i år med høy innvandring, som i 2022. Dersom innvandringen til Norge blir lav de neste årene, er det en høy risiko for at landsdelen vil oppleve en nedgang i folketallet.

Hvem flytter?

En måte å svare på dette på er å se på flyttemønstrene til ulike aldersgrupper. En aldersgruppe som ofte flytter, er de vi kan kalle unge voksne, i alderen 19-29 år. Dette er en alder hvor mange fortsatt er barnløse, mange er fremdeles single, og en stor andel er studenter.

Nettoflytting til personer 19-29 år i årene 2000 til 2022.

Regionalanalyse 12040 2 3 3 3
Data fra SSB befolkningsstatistikk, bearbeidet av Telemarksforsking. Geografisk inndeling som i fylker 2019.

Oslo tiltrekker seg i stor grad aldersgruppen 19-29 år, med en netto innflytting som utgjør over 32 prosent av innbyggertallet i denne aldersgruppen. Fylkene Hordaland og Sør-Trøndelag opplever også netto innflytting for denne gruppen, men i mindre grad. En fellesnevner for disse fylkene er tilstedeværelsen av store universitetsbyer som Bergen og Trondheim. Resten av de tidligere fylkene registrerer netto utflytting for denne aldersgruppen.

De tre nordligste fylkene opplever varierende grader av netto utflytting blant unge voksne:

  • Troms (-2,52%) har en marginal netto utflytting for denne gruppen, men har likevel den femte beste flyttebalansen blant unge voksne, noe som gjør fylket til et av de som best beholder disse innbyggerne.
  • Finnmark (-6,57%), som er nummer elleve, plasserer seg midt på treet, med liten forskjell i flyttebalansen for de mellom 19 og 29 år sammenlignet med Vestfold og Hedmark.
  • Nordland (-9,34%) ser en relativt høy netto utflytting blant unge voksne, overgått bare av Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag i denne statistikken.

Når det gjelder flyttemønstrene for de under 19 år eller over 30 år, tegner det seg et annet bilde.

Nettoflytting til personer 0-18 år for i perioden fra 2000 til 2022.

Regionalanalyse 12040 2 3 3 4
Data fra SSB befolkningsstatistikk, bearbeidet av Telemarksforsking. Geografisk inndeling som i fylker 2019.

Nettoflytting til personer over 30 år for i perioden fra 2000 til 2022.

Regionalanalyse 12040 2 3 3 5
Data fra SSB befolkningsstatistikk, bearbeidet av Telemarksforsking. Geografisk inndeling som i fylker 2019.

Oslo tiltrekker seg unge voksne i alderen 19 til 29 år, men mister en betydelig andel av innbyggerne som er yngre enn 19 år eller eldre enn 30 år. Totalt sett har Oslo omtrent oppnådd balanse mellom inn- og utflyttere i hele befolkningen, basert på innenlandsk flytting.

Når det gjelder flytting blant barn, opplever de tre nordligste fylkene en høyere nettoutflytting enn alle andre fylker, bortsett fra Oslo. For aldersgruppen over 30 år, er de nordligste fylkene også blant dem som taper mest på innenlandsk flytting.

Konklusjonen er at Nord-Norge relativt sett beholder unge voksne godt, men taper betydelig når det kommer til nettoutflytting av barnefamilier. I vår artikkel om flyttemotiver ble det undersøkt hva som drev innbyggere i Nord-Norge som vurderte å flytte sørover. Der fremkom det at 24 prosent av de over 30 år som vurderte flytting, anga klima som en årsak. 14 prosent nevnte lavere reisekostnader. Blant de under 30 år var det 12 prosent som oppga klima og 8 prosent som nevnte reisekostnader som flyttemotiv. Undersøkelsen avdekket også at misnøye med klima og reisekostnader var betydelig større i nord, og at disse faktorene utgjorde de største forskjellene mellom Nord- og Sør-Norge.

Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder på at klima og reisekostnader er viktigere for de over 30 år enn for de under. Disse funnene stemmer overens med statistikk over faktisk flytting. Dermed bør disse innsiktene få konsekvenser for utforming av tiltak for å redusere utflyttingen fra Nord-Norge. Effektive tiltak bør rettes spesielt mot voksne og barnefamilier, ettersom det er disse gruppene landsdelen mister flest innbyggere fra.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.