Rapporter

Forventer økende boligpriser i Nord-Norge tross trangere økonomi

De fleste husholdningene forventer økonomisk stabilitet i de neste 12 månedene, men flere forventer en nedgang enn en oppgang. Likevel forblir tilliten til boligmarkedet sterk.

Bolig pris kbnn kunnskapsbanken nord norge
Foto: Karoline O. A. Pettersen for kbnn:
Syv hovedfunn
  1. I Nord-Norge forventer innbyggerne små endringer i egen økonomi i løpet av de neste 12 månedene: Halvparten forventer uendret økonomi, en fjerdedel forventer dårligere økonomi, og 17 prosent forventer bedre økonomi.
  2. Unge voksne er mer optimistiske når det gjelder egen økonomi og boligprisutviklingen. I aldersgruppen 18-23 år forventer 40 prosent en bedring i egen økonomi.
  3. Fire av ti forventer uendrede boligpriser om 12 måneder, 13 prosent forventer lavere og 31 prosent forventer høyere boligpriser.
  4. Forventet boligprisvekst i Nord-Norge er på 1,3 prosent de kommende 12 månedene.
  5. Over 35.000 husholdninger planlegger å flytte i løpet av 2023 eller 2024.
  6. Halvparten av husholdningene ønsker å selge boligen de bor i før de kjøper en annen. Dette kan tyde på usikkerhet i boligmarkedet.
  7. Det er betydelige forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hvem som kjøper brukte og nye boliger, med en økende andel som kjøper nye boliger med økende alder.

Litt over en fjerdedel av husholdningene sier at de planlegger å flytte i løpet av fem år, mens 15 prosent planlegger å flytte i løpet av ett til to år. Det innebærer at mer enn 35.000 husholdninger i planlegger å flytte i løpet av 2023 eller 2024.

Ved flytting, vil halvparten selge bolig før de kjøper noe nytt. Dette tyder på en viss usikkerhet blant boligkjøperne i landsdelen.

Forventer lite endringer i egen økonomi

Halvparten av husholdningene i landsdelen svarer at de forventer at egen økonomi vil være uendret om 12 måneder, en fjerdedel forventer at egen økonomi vil være dårligere og 17 prosent at den vil være bedre enn i dag.

Forventninger til egen økonomi om 12 måneder.

De unge er optimister

Det er ulikheter mellom aldersgruppene med tanke på forventningene til egen økonomisk utvikling det kommende året. Blant den yngste aldersgruppen, 18-23 år, forventer 40 prosent en økonomisk forbedring, mens 13 prosent forventer en forverring. Dette kan delvis forklares med at mange i denne gruppen er studenter og snart vil begynne i faste jobber. For aldersgruppen 24-34 år, er det like mange som forventer en økonomisk forbedring som de som forventer en forverring de neste 12 månedene.

Fra 35 år og oppover øker differansen mellom de som forventer en økonomisk bedring og de som forventer en forverring med alderen – andelen 'nettopessimister' stiger jo eldre man blir.

Regionalt sett er forskjellene mindre, men det er en litt høyere andel som forventer en forbedring i egen økonomi blant dem som bor i sentrale områder enn blant dem som bor i distriktene. Dette kan skyldes at det er en høyere andel eldre i distriktene sammenlignet med sentrale strøk.

Forventninger til egen økonomi om 12 måneder.

Fortsatt forventninger om økende boligpriser

Fire av ti personer i Nord-Norge tror boligprisene der de bor vil være uendret om 12 måneder. 13 prosent forventer at boligprisene vil falle, mens 31 prosent tror de vil stige. Det er altså betydelig flere som forventer en økning i boligprisene enn en reduksjon.

Forventninger til boligprisutviklingen neste 12 måneder (mars 2023-mars 2024).

Bolig pris 2 kbnn kunnskapsbanken nord norge 2023
Foto: Karoline O. A. Pettersen for kbnn:

Tabellen under viser hvor store endringer i boligprisene (høyere eller lavere) husholdningene forventer i løpet av de kommende 12 månedene. De som forventer høyere boligpriser forventer en økning på 3,4 prosent i gjennomsnitt, mens de som venter et fall i boligprisene forventer en nedgang på 4,1 prosent.

Om vi vekter antall respondenter som forventer høyere versus lavere boligpriser om 12 måneder, gir dette en forventning om prisvekst på 1,3 prosent kommende 12 måneder for Nord Norge sett under ett.

Forventninger til boligprisutviklingen neste 12 måneder (mars 2023-mars 2024).

De unge forventer økende boligpriser

Når det kommer til boligprisutvikling, er de yngre aldersgruppene mest optimistiske med hensyn til prisveksten der de bor. Over fire av ti i de to yngste aldersgruppene forventer økende boligpriser i løpet av de neste 12 månedene, mens færre enn 15 prosent forventer lavere boligpriser etter 12 måneder.

Optimismen synker med økende alder, akkurat som forventningene til egen økonomi.

Det finnes også noen geografiske og regionale forskjeller, der innbyggerne i Nordland forventer økende boligpriser i større grad enn andre. Dette gjelder også for de som bor i mer sentrale områder.

Forventninger til boligprisutviklingen neste 12 måneder (mars 2023-mars 2024).

Vil selge boligen før de kjøper ny

Halvparten av husholdningene svarer at de ønsker å selge boligen de bor i før de kjøper en annen, mens kun en femtedel vil kjøpe ny bolig før de selger den de bor i. Det at flere ønsker å selge før de kjøper nytt, kan indikere en viss usikkerhet i markedet. Dette kan skyldes at man ønsker å ha kontroll på salgsprisen for nåværende bolig før man investerer i en ny.

Kjøpe eller selge bolig først (totalt).

Andelen som ønsker å selge før de kjøper ny bolig er høyest i aldersgruppene 35-44 år og 55-64 år, med henholdsvis 62 prosent og 63 prosent som ønsker å selge boligen de bor i først.

Det er ikke store forskjeller mellom regionene, men analysen viser likevel at andelen som ønsker å selge først er lavest i Nordland og høyest i Finnmark. Andelen som vil selge først er også noe større blant husholdningene som bor i distriktene.

Kjøpe eller selge bolig først (undergrupper).

Bolig pris flytting kbnn kunnskapsbanken nord norge 2023
Foto: Mats Gangvik for kbnn:

Mer enn 35.000 husholdninger med flytteplaner de kommende to årene

Over 26 prosent, som tilsvarer mer enn 103.000 personer eller 61.000 husholdninger, svarer at de har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av fem år.

Andelen med flytteplaner er størst i aldersgruppen 18-23 år, der 86 prosent ønsker å flytte i løpet av fem år, og synker med økende alder. Kun 17 prosent i aldersgruppen 65 år eller eldre forventer å flytte i løpet av fem år.

Andelen med flytteplaner er høyere blant dem som bor sentralt, enn blant dem som bor i distriktet.

Noe av forklaringen på denne forskjellen mellom 'by og land' kan skyldes at det er en større andel små boliger/leiligheter i sentrale områder, samt at andelen eldre er høyere i distriktene. De som bor i små boliger/leiligheter flytter betydelig oftere enn de som bor i eneboliger, og de eldre flytter i mindre grad enn de yngre.

Andel med flytteplaner i løpet av fem år.

Blant de som svarer at de har flytteplaner, ønsker 77 prosent å flytte i løpet av ett til tre år, mens 23 prosent først planlegger flytting om fire til fem år.

Målt i personer eller husholdninger som har flytteplaner i løpet av den aktuelle femårsperioden, utgjør aldersgruppene 24-34 år og 35-44 år nesten halvparten av flyttepotensialet. En høy andel med flytteplaner i kombinasjon med at dette er relativt store befolkningsgrupper, gjør disse til de mest dominerende når det gjelder flytting i landsdelen. Omtrent 47 prosent av flyttepotensialet finnes blant de som er bosatt i Nordland, mens 53 prosent er blant de som bor i Troms og Finnmark.

Flytteplaner på kort og lang sikt.

Nytt eller brukt – hvem kjøper hva?

Det er mange faktorer som påvirker hvordan vi bor og ønsker å bo. Økonomi, livssituasjon, personlige preferanser og en rekke andre forhold kan bidra til å bestemme hvor man vil bo, og ikke minst hvilken type bolig man kjøper.

For å få en bedre forståelse av dette temaet, har vi undersøkt hvem som har kjøpt hvilke boliger i løpet av de siste 14 månedene (januar 2022-februar 2023).

I perioden fra 1. januar 2022 til 22. februar 2023 ble det registrert 136.830 boliger i fritt salg i Norge. Av disse var det 109.600 bruktboliger og litt over 27.200 nye boliger som var bygget i løpet av de siste fem årene.

Selv om eneboliger utgjør flertallet av boligmassen, domineres boligomsetningen av leiligheter.

Dette skyldes at folk bor kortere tid i leiligheter enn i småhus og eneboliger. I bruktmarkedet utgjorde leiligheter 45 prosent av alle boliger i fritt salg, mens den tilsvarende andelen av de omsatte nye boligene var på hele 63 prosent.

Boligomsetningen i Norge fordelt på boligtyper (januar 2022-februar 2023).

I løpet av det siste året ble det omsatt 4.354 bruktboliger i Nordland og 4.101 bruktboliger i Troms og Finnmark. I tillegg ble det solgt henholdsvis 514 og 963 nye boliger i Nordland og Troms og Finnmark.

I bruktmarkedet var fordelingen mellom boligtypene ganske lik i de nordligste fylkene, med en overvekt på eneboligmarkedet som utgjorde 45 prosent i begge fylkene.

Når det gjelder omsetningen av nyere boliger var det imidlertid betydelige forskjeller mellom fylkene:

  • I Nordland utgjorde småhus 43 prosent og leiligheter 44 prosent av de nye boligene som ble omsatt i fritt salg.
  • I Troms og Finnmark var de tilsvarende andelene henholdsvis 23 prosent for småhus og 67 prosent for leiligheter.

Boligomsetningen i Nord-Norge fordelt på boligtyper (januar 2022-februar 2023).

Markante forskjeller mellom fylkene

For hele landet sett under ett, var åtte av ti boliger i fritt salg brukte boliger, mens to av ti var nye. Andelen varierer mellom fylkene og påvirkes naturligvis av mange faktorer, blant annet tilførselen av nye boliger.

I Nordland utgjorde hele 89 prosent av boligomsetningene brukte boliger, og kun 11 prosent var nye. I Troms og Finnmark var 81 prosent brukte boliger og 19 prosent nye boliger.

Viken hadde den høyeste andelen av nye boliger, med 27 prosent av alle boliger omsatt i fritt salg.

Andel av boligomsetningene brukt versus nytt.

Bolig pris 3 kbnn kunnskapsbanken nord norge
Foto: Karoline O. A. Pettersen for kbnn:

Eldre kjøper i større grad nye boliger

Det er også betydelige forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hvem som kjøper brukte og nye boliger. Generelt sett øker andelen som kjøper nye boliger med stigende alder.

På nasjonalt nivå kjøper nesten en tredjedel i aldersgruppen 65 år eller eldre nye boliger, mens andelen som kjøper nye boliger for denne aldersgruppen var på 19 prosent i Nordland og 39 prosent i Finnmark.

Kjøp av nye og brukte boliger fordelt på aldersgrupper (andeler).

Sammenhengen mellom alder og andel som kjøper nye boliger, gjelder for alle fylker og nesten alle boligtyper.

Nasjonalt

På nasjonalt nivå sto aldersgruppene 25-34 år og 35-44 år for 58 prosent av alle kjøp av bruktboliger, men kun 46 prosent av nyboligkjøpene. For de to eldste aldersgruppene (55-64 år og 65 år+) utgjorde disse 20 prosent av bruktboligkjøpene i fjor og 33 prosent av kjøpene av nye boliger.

Kjøp av brukte boliger fordelt på aldersgrupper (Norge).

Kjøp av nye boliger fordelt på aldersgrupper (Norge).

Nordland

I Nordland sto aldersgruppene 25-34 år og 35-44 år for 54 prosent av alle bruktboligkjøpene, og 43 prosent av nyboligkjøpene. For de to eldste aldersgruppene 55-64 år og 65 år+) utgjorde disse 22 prosent av bruktboligkjøpene i fjor og hele 36 prosent av de nye boligene.

Kjøp av brukte boliger fordelt på aldersgrupper (Nordland).

Kjøp av nye boliger fordelt på aldersgrupper (Nordland).

Troms og Finnmark

Lengst nord i landet sto aldersgruppene 25-34 år og 35-44 år for hele 77 prosent av alle bruktboligkjøpene, men kun 43 prosent av nyboligkjøpene. For de to eldste aldersgruppene (55-64 år og 65 år+) kjøpte disse 18 prosent av bruktboligene i fjor, og hele 34 prosent av de nye boligene.

Kjøp av brukte boliger fordelt på aldersgrupper (Troms og Finnmark).

Kjøp av nye boliger fordelt på aldersgrupper (Troms og Finnmark).

Metode og definisjoner

Dataunderlaget i denne rapporteringen er todelt.

I den første delen har vi gjennomført en telefonundersøkelse rettet mot husholdningene bosatt i Nord Norge i aldersgruppen 18 år eller eldre.

Utfører: InFact AS
Populasjon Nord-Norge, innbyggere +18 år
Antall intervjuer: 519
Vekting: Kjønn, alder, bosted
Feilmargin: Maksimalt +/- 4,3 %-poeng gjelder totalutvalget
Metode: InFact automatiske telefonintervjuer
Periode: 13. mars 2023

I den andre delen av undersøkelsen har vi analysert alle boligtransaksjoner i fritt salg (ekskl. arv, gave, tvangssalg etc.) i perioden januar 2022-februar 2023. For å kunne skille på hvem som kjøper bruktboliger versus nye boliger, er nye boliger definert som bygget i løpet av de siste fem årene.

Det siste året ble det omsatt 4.354 bruktboliger i Nordland og 4.101 bruktboliger i Troms og Finnmark. I tillegg ble det solgt henholdsvis 514 og 963 nye boliger i Nordland og Troms og Finnmark.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.