Rapporter

Lavere byggeaktivitet i Nord-Norge

Byggeaktiviteten i Nord-Norge falt i 2022 mer enn landsgjennomsnittet, og nådde sitt laveste nivå siden 2013. Nordland er fylket hvor det ble igangsatt færrest nye boliger i fjor.

Mats Gangvik 6 3
Foto: Mats Gangvik for kbnn:

Etter mange år med økonomisk vekst og god fart i boligmarkedet, har vi de siste årene opplevd flere utfordringer. Boligmarkedet i Nord-Norge viser store forskjeller mellom kommunene. Bodø og Tromsø er lokomotiver for boligbyggingen, og mer enn halvparten av boligbyggingen i Troms og Finnmark i 2022 var i Tromsø. Samtidig var det ingen boligbygging for 18 av kommunene i landsdelen.

I 2022 ble det igangsatt 29.727 boliger i Norge, hvilket var en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med året før. Målt i antall igangsatte nye boliger ble nivået i 2022 tilnærmet likt de to foregående årene, hvilket understreker stabiliteten i boligproduksjonen, på tross av utfordringer knyttet til pandemi og høye byggekostnader. I Nord Norge har derimot aktiviteten falt noe mer, og boligbyggingen i 2021 og 2022 var på laveste nivå siden 2013.

Antall igangsatte boliger, Norge vs. Nord Norge 2013-2022

Lavest boligbygging i Nordland

Det ble igangsatt 29.727 nye boliger i Norge i 2022, der hele 46 prosent av igangsettingen nasjonalt var i Viken (35 prosent) og Trøndelag (11 prosent). Målt i antall igangsatte nye boliger, var byggeaktiviteten lavest i Nordland (805 nye boliger), Møre og Romsdal (1.051 nye boliger) og Troms og Finnmark (1.166 nye boliger).

Befolkning, igangsatte boliger og boligbygging per 1.000 innbyggere i fylkene 2022.

For å kunne sammenligne aktivitetsnivået i boligbyggingen mellom kommuner og fylker, kan det være relevant å sammenligne boligbyggingen per 1.000 innbyggere (boligbygging per capita).

På nasjonalt nivå, ble det igangsatt 5,5 boliger per 1.000 innbyggere i 2022. Viken, Agder og Trøndelag hadde høyest relativ boligbygging, med nivåer betydelig over landet totalt. Lavest relativ boligbygging var det i Oslo, med kun 2,4 nye boliger per 1.000 innbyggere i 2022.

Også i Nord-Norge var den relative boligbyggingen lav i fjor, med 4,8 og 3,4 boliger per 1.000 innbyggere i henholdsvis Troms og Finnmark, og Nordland.

Boligbyggingen i Nordland fortsetter å falle

Boligbyggingen i Nordland har variert mellom 790 nye boliger i 2013 og 1.554 igangsatte nye boliger i 2017.

Boligbyggingen har falt de to seneste årene, og vi registrerte en nedgang på 18 prosent i 2021 og seks prosent i 2022, sammenlignet med året før.

Igangsatte nye boliger i Nordland fordelt på boligtyper, 2013-2022.

Kunnskapsbanken Juli 1 57
Foto: Mats Gangvik for kbnn:

Leilighetsbyggingen dominerte i Nordland

Det ble igangsatt i alt 805 boliger i Nordland i 2022, hvorav 242 eneboliger, 187 småhus og 376 leiligheter. Leilighetsandelen på 47 prosent i 2022 i Nordland er omtrent på snittet for de siste ti årene (2013-2022).

Tre av ti boliger igangsatt i Nordland i fjor var eneboliger, og litt under en fjerdedel (23 prosent) var småhus.

Igangsatte nye boliger i Nordland 2022 fordelt på boligtyper, andeler.

Igangsatte nye boliger i Nordland fordelt på boligtyper, andeler.

Bodø er fortsatt lokomotivet for boligbyggingen i Nordland

Målt i boligbygging er Bodø er uten tvil den største og viktigste kommunen i Nordland, hvilket overensstemmer godt med funn i tidligere publiserte rapport. I 2022 ble det igangsatt 313 nye boliger i Bodø, hvilket utgjør 39 prosent av all boligbygging i hele fylket. I sum utgjorde de ti kommunene med høyest boligbygging i 2022 i Nordland, mer enn 85 prosent av den samlede boligbyggingen i fylket.

Antall igangsatte nye boliger i Nordland 2022, topp 10 kommuner.

I 10 av 41 kommuner, ble det ikke igangsatt nye boliger i 2022 i det hele tatt.

Evenes, med sine 50 nye boliger i 2022, hadde en relativ boligbygging tilsvarende 37,5 boliger per 1.000 innbyggere, hvilket er nesten seks ganger så høyt som for landet totalt. Den høye boligbyggingen knytter seg blant annet til Forsvarets etablering på Evenes, hvor de innen 2025 vil ha 500 ansatte og 300 vernepliktige.

Lurøy, Gildeskål, Vestvågøy og Hadsel hadde også høy relativ boligbygging, med nivåer betydelig over landsgjennomsnittet.

Befolkning, igangsatte boliger og boligbygging per 1.000 innbyggere i Nordland, 2022.

Kunnskapsbanken Juli 1 39
Foto: Mats Gangvik for kbnn:

Mer stabil boligbygging i Troms og Finnmark sammenlignet med Nordland

Boligbyggingen i Troms og Finnmark har vært noe mer stabil enn i Nordland, men likevel variert mellom 1.080 nye boliger i 2013 og 1.759 igangsatte nye boliger i 2016., som er det høyeste antall de siste ti årene.

Igangsatte nye boliger i Troms og Finnmark fordelt på boligtyper, 2013-2022.

Boligbyggingen har vært relativt stabil de tre siste årene, med 1.100-1.200 nye igangsatte boliger årlig. I 2022 ble det igangsatt 1.166 nye boliger i vårt nordligste fylke, hvilket var en liten økning sammenlignet med året før.

Også i Troms og Finnmark bygges det flest leiligheter

Det ble igangsatt i alt 1.166 boliger i Troms og Finnmark fylke i 2022, hvorav 217 eneboliger, 199 småhus og 750 leiligheter.

Leilighetsandelen var på hele 64 prosent i 2022, og har økt fra 38 prosent i løpet av de seneste ti årene.

To av ti boliger igangsatt i Troms og Finnmark i fjor var eneboliger, og kun 17 prosent var småhus.

Igangsatte nye boliger i Troms og Finnmark 2022 fordelt på boligtyper, andeler.

Igangsatte nye boliger i Troms og Finnmark fordelt på boligtyper, andeler.

Mer enn halvparten av boligene i Troms og Finnmark ble igangsatt i Tromsø

På samme måte som at Bodø er den viktigste kommunen i Nordland når det kommer til boligbygging, er også Tromsø den største og viktigste kommunen i det nordligste fylket. Halvparten av all boligbygging i Troms og Finnmark ble igangsatt i Tromsø, tilsvarende 583 boliger i 2022. Hele 94 prosent av den samlede boligbyggingen i Troms og Finnmark kom i de ti kommunene med høyest igangsetting i 2022, vist i figuren under.

Antall igangsatte nye boliger i Troms og Finnmark 2022, topp 10 kommuner.

Boligbyggingen i kommunene – Troms og Finnmark

To tredjedeler av igangsettingen i Troms og Finnmark var i Tromsø (50 prosent) eller Harstad (12 prosent). Også i det nordligste fylket er det flere kommuner det ikke var noen igangsetting av boliger. I hele ni av 39 kommuner ble det ikke bygget noen boliger i 2022.

Målselv, med sine 76 nye boliger i 2022 hadde en relativ boligbygging tilsvarende 11,5 boliger per 1.000 innbyggere, hvilket er mer enn dobbelt så høyt som for landet totalt. Seks av kommunene i Troms og Finnmark (Målselv, Storfjord, Tromsø, Nordreisa, Harstad og Alta) hadde en relativ boligbygging høyere enn landsgjennomsnittet, mens 33 av 39 kommuner i Troms og Finnmark hadde en lavere relativ boligbygging enn landsgjennomsnittet.

Befolkning, igangsetting og boligbygging per 1.000 innbyggere i Troms og Finnmark, 2022.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.