Nedkjøling av verdensøkonomien – på vei mot mer stabilitet?

 • Avtagende prisvekst i vestlige land, men det vil ta tid å få ned inflasjonen mot målene
 • Det ventes svak økonomisk vekst i verden de neste tre årene, spesielt euroområdet drar ned
 • Stramme arbeidsmarkeder, høy reallønnsvekst, krig, geopolitisk spenning og klimaeffekter trekker ned vekstanslagene

Vendepunkt for norsk økonomi

 • Tegn til nedkjøling av norsk økonomi, men vil ta tid før Norges Bank setter ned styringsrenten
 • Inflasjonen er fortsatt for høy
 • Svak kronekurs bidro til et godt år for eksportindustrien, men gjorde det krevende for hjemmemarkedsindustrien

Atter et godt år i sjømatsektoren – stagnering i 2024?

 • Nytt rekordår for sjømateksporten fra landsdelen. Drives av god etterspørsel og svak kronekurs
 • Lavere volum av villfanget fisk landet i Nord-Norge. Utsiktene for 2024 er fortsatt volumnedgang, både for torsk og NVG-sild
 • Oppdrettsvolumet ligger an til å bli uendret i 2023 sammenlignet med i 2022. Utsikter til litt volumvekst, men kompenserer ikke for nedgangen i villfisk-volum
 • Investeringene i oppdrett fortsetter, men på et noe lavere nivå enn tidligere antatt, siden effekten av grunnrenteskatten enda ikke er helt klar.
 • Fiskeindustrien har fortsatt lave marginer, og sterkere konkurranse om råstoff kan svekke dem ytterligere. Anslår samlet sett noe lavere margin i sjømatsektoren for 2024

Sesongpreget reiseliv med lave marginer

 • Reiselivsnæringen sysselsatte over 21.000 personer og bidro til betydelig verdiskaping i Nord-Norge. Likevel svak lønnsomhet, der noe kan bedres gjennom å øke trafikken utenom høysesongene
 • Vekst i sommertrafikken siden 2020. 2023 så langt bedre enn fjoråret, mye drevet av svak norsk krone som økte både innenlands- og utenlandstrafikken
 • Store svingninger i aktiviteten som gjør det vanskeligere å rekruttere arbeidskraft og tilpasse tilbud

Nord-Norge posisjonerer seg for vekst i romøkonomien

 • Romvirksomhet er en av verdens raskest voksende næringer, og investeringene på Andøya er med på å posisjonere Norge i dette markedet
 • Det finnes allerede sterke fag- og utdanningsmiljøer i landsdelen innenfor romvirksomhet, og det er et stort potensial for nedstrømsaktivitet som kan bidra til nye arbeidsplasser

Byggentreprenørene holder pusten

 • Stor sektor i form av sysselsetting, lokalt eierskap og verdiskaping
 • Betydelig lavere igangsetting av både næringsbygg og boliger reduserer aktiviteten i år og til neste år. Lav igangsetting innen oppdrett og offentlige prosjekter trekker ned utsiktene
 • Anleggsentreprenørene holder aktiviteten i gang, der det er mange, store prosjekter som er igangsatt eller kommer

De fysiske butikkene forsvinner

 • Siden 2015 har nær én av ti butikker forsvunnet fra landsdelen, hvor utviklingen har blitt forsterket de siste årene
 • Størst nedgang for handel med klær og sko

Landbruk og selvforsyningsgrad

 • Selvforsyningsgrad er satt sterkere på dagsordenen som følge av krigen i Ukraina, og for Norge var den beregnet til 45,9 prosent i 2021
 • Nord-Norge er med unntak av villfanget fisk avhengig av tilførsel fra andre deler av Norge eller import, også fôrvarer for oppdrettsproduksjon
 • Økt oppmerksomhet på å opprettholde dagens landbruksproduksjon, men trenden har vært negativ. Stadig færre jobber i landbruket, selv om det har blitt større og mer effektive gårdsbruk

Kraft fra vind

 • Energiomstilling og ny industri krever mer kraft, og landsdelen går mot kraftunderskudd
 • Kraftproduksjonen i landsdelen består i hovedsak av vannkraft, men vindkraft har kommet de siste tre-fire årene
 • Status er 13 vindkraftanlegg i drift, og 12 til behandling hos NVE, men flere av sakene er omstridt og møter mye motstand
 • Vindkraftproduksjon til havs er en satsing fra regjeringen, men ingen av de fem områdene utenfor Nord-Norge er med i første konsekvensutredning
 • Vindkraft til havs krever både utbygging av nettkapasitet, men også at det er mulig å få til sameksistens med andre interessenter

Olje- og gassverdiene til nye høyder!

 • Eksportverdien av olje og gass fra landsdelen ble rekordhøy i 2022 som følge av sterk prisvekst og det høyeste volumet produsert noensinne
 • Ny kapasitet kommer inn i 2024/2025 med Johan Castberg, samtidig som det jobbes for å øke levetiden på eksisterende felt

Sterk demografisk endring er en realitet vi må forholde oss til

 • Hadde det ikke vært for flyktninger fra Ukraina hadde folketallet sunket i Nord-Norge i 2022
 • Befolkningen eldes, og i Nord-Norge er det nå nesten like mange innbyggere over 65 år som de mellom 0-19 år
 • Det betyr færre i yrkesaktiv alder, og større press på offentlige helsetjenester
 • Et stramt arbeidsmarked og landets laveste ledighet fører til sterkere kamp om kompetanse

Lyver befolkningstallene?

 • Om studentene hadde hatt folkeadresse der de studerer hadde Bodø og Tromsø hatt nær 3.900 flere innbyggere, og de øvrige kommunene i landsdelen ville hatt 5.000 færre

Alder og mobilitet

 • Unge voksne flytter mest, i forbindelse med studier og jobb. Det er i denne aldersgruppen Nord-Norge taper flest innbyggere, mens det blir mer stabilt jo eldre folk blir
 • Flyttingen bidrar til sentralisering innad i landsdelen

Hvordan skal helsevesenet rigges?

 • Nord-Norge har mange små kommuner med begrenset arbeidsmarked. Store avstander og aldrende befolkning øker presset på både primær- og spesialisthelsetjenestene
 • Selv om Norge har det høyeste ressursbruken i Europa i helsevesenet så rapporteres det om høy belastning og stress blant ansatte
 • Helsevesenet trenger omstilling, blant annet for å bøte på mangelen på fagfolk og derav høye kostnader ved innleie
 • Kommunene står overfor de største rekrutteringsutfordringene, der eksempelvis utskifting av fastleger er høyere i Nord-Norge enn i resten av landet
 • Helsepersonellkommisjonen har foreslått en rekke tiltak for å sikre at alle har tilgang til kvalitetsbehandling og bedre effektiviteten i helsevesenet

Doktorgrader styrker Nord-Norges konkurransekraft

 • Hele to av tre av de som har avlagt doktorgrad ved nordnorske universitet er fortsatt bosatt i landsdelen
 • Hele 70 prosent jobber i akademia i Nord-Norge, mens en større andel av de som flytter til andre deler av Norge finner seg relevant jobb i næringslivet
 • Det er behov for å få flere bedrifter til å rekruttere personer med doktorgrad, ikke minst for å øke FoU-satsingen. Dette krever økt samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, FoU-miljøene og næringslivet

Studieavgift førte til færre utenlandske studenter

 • Innføring av studieavgift for utenlandske studenter utenfor EØS og Sveits har redusert antall utenlandske studenter
 • De siste årene har bofastheten blant utenlandske studenter økt for hvert år

Demografi og næringsstruktur har mye å si for pendling

 • Andelen som pendler i Nord-Norge er lav sammenlignet med resten av landet, men følger naturlig av hvilke næringer de ulike jobber i
 • Pendling er eksempelvis vanlig i forbindelse med offshorearbeid, bygg og anlegg og industriarbeid. Dette er mannsdominerte yrker, og det er også flest menn som pendler
 • Pendling fra kommuner med begrenset arbeidsmarked bidrar til at bosettingen opprettholdes der den ellers ville sunket

Privatøkonomi under press

 • Prisvekst og rentehevinger har bidratt til redusert kjøpekraft i husholdningene det siste året, og det er klare tegn til redusert forbruk
 • Gjelden har blitt dyrere, og med høye boligpriser er det flere enn før som må endre kjøpevanene
 • Selv med et godt lønnsoppgjør i 2023 var dette bare nok til å dekke veksten i renteutgifter
 • Prisvekst på vanlige husholdningsartikler og spesielt mat har gjort det vanskeligere for mange

Hjelpes vi av lavere bokostnader?

 • Mange eier sin egen bolig, og bokostnadene har økt de siste årene, særlig for utgifter som energi, renter, vedlikehold og kommunale avgifter
 • Mange av kommunene i Nord-Norge hadde de laveste bokostnadene, og kostnadene faller i takt med sentralitet
 • Justert for husholdningsinntekter endres bildet noe, der mange av kommunene med de laveste bokostnadene også har de laveste husholdningsinntektene
 • Det forventes at EU snart vedtar nye krav til energimerking av privatboliger, noe som kan øke bokostnadene betydelig

Ressursrike kommuner

 • Mange av de nordnorske kommunene har høye inntekter fra naturressurser, og i 2022 fikk de over 2,3 milliarder kroner i slike inntekter
 • Om lag hver fjerde kommune som hadde slike inntekter gikk likevel med underskudd i 2022

Er grønn vekst mulig i nord?

 • Karbonproduktivitet er et mål for grønn vekst, der aktiviteten øker samtidig som klimagassutslippene reduseres
 • Hvis økonomien skal vokse som før krever det at utslippene reduseres betydelig, noe som er krevende i en landsdel med høyt innslag av kraftforedlende industri
 • De siste årene har verdiskapingen i Nord-Norge økt mer enn utslippet har falt, og for å nå målet som Norge har forpliktet seg til må utslippene kuttes betydelig fremover