Tidligere undersøkelser rundt arbeidsløsninger og kontorkonsept viser at vi ofte foretrekker det vi er vant til.

En undersøkelse gjort av interiørarkitekt Mari Skogland og arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland viste for eksempel at når intervjuobjektene ble spurt om preferanser for enkeltkontor, åpent landskap eller fleksikontor, foretrakk så mange som 76 prosent av utvalget den kontorformen som de jobbet i da de ble intervjuet. At intervjupersonene valgte det kjente framfor det ukjente, uansett hvilken arbeidsløsning de jobbet innenfor, gjorde at forfatterne bak studien konkluderte med at søkelyset i større grad må rettes mot motforestillingene mot endring og ikke på de fysiske løsningene i seg selv.

Ikke-planlagt endring
En studie viser at rundt 80 prosent av norske arbeidstakere fikk sin arbeidssituasjon vesentlig påvirket av koronasituasjonen, der pålegg om å jobbe hjemmefra er det mest vanlige.

Men kan arbeidstakere rundt omkring i landet likevel ha funnet seg til rette med en løsning som for mange var ny, og som ikke nødvendigvis var førstevalget for dem?

Ane Gjerland er psykolog, og har forsket mye på ulike kontorkonsept og utforming på arbeidsplassen. I løpet av korona-pandemien har hun kartlagt hvordan folk har opplevd å sitte på hjemmekontor.

– På mange måter har pandemien «ristet litt» i oss, og utfordret oss til å jobbe fra andre steder, mener hun. - For noen har dette fungert godt for, mens det for andre ikke har fungert like godt. Men hovedinntrykket er likevel at dette er en løsning som mange har funnet seg godt til rette med.

Mens ansatte peker på produktivitet, jobbengasjement og teknologiske løsninger som forhold de mener har fungert godt på hjemmekontor, peker det tradisjonelle kontoret seg ut som suverent på ett spesielt område:

– Samhandling er det tradisjonelle kontorets hovedfunksjon, og er det folk har savnet i denne perioden, sier Gjerland.

Folk ser ut til å ha savnet kollegene sine mye, og den faglige og kulturelle tilhørigheten som ansatte ofte opplever på arbeidsplassen sin.

– Framover tror jeg at det tradisjonelle kontoret i større grad må konkurrere med hjemmekontoret, noe som også innebærer at arbeidsgiver må legge til rette for at samhandling kan skje der arbeidstakerne er samlet. Det kan arbeidsgiver både gjøre gjennom organisatoriske endringer og fysiske løsninger, forteller hun.

Forskeren tror valg av arbeidsløsning framover vil være avhengig av arbeidsoppgaver.

– Ansatte som jobber i virksomheter med brukerkontakt, det være seg kunder eller pasienter, vil nok i mindre grad jobbe på hjemmekontor. Det samme gjelder gründere eller innovasjonsselskap, der samspill er viktig å få til løsninger. På den andre siden vil nok mange arbeidstakere med typiske konsentrasjonsoppgaver ønske å jobbe hjemmefra.

Gjerland tror hjemmekontor vil bli løsningen for mange arbeidstakere framover.

– Det vil nok fortone seg litt skummelt for noen ledere, men jeg tror lederne må stole på at arbeidstakerne vet best hvor de jobber mest effektivt. Samtidig er dette er en debatt, som til syvende og sist handler om hvor stor frihet lederne skal gi ansatte - Men å gå tilbake til der vi var før pandemien, det tror jeg blir fullstendig feil, avslutter hun.

Vil alltid være et behov for å treffe andre mennesker

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter, og har til enhver tid over 100 byggeprosjekter gående over landet. Flere av byggene har også kontorløsninger.

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, mener ett års erfaring med hjemmekontor ikke er nok til å gjøre en permanent endring i tankesett knyttet til utforming av kontorbygg.

– Vi følger hovedkonseptene i byggeprosjektene våre og legger ikke opp til andre løsninger enn planlagt, sier hun.

– Samtidig er vi opptatt av fleksibilitet, som gjør at vi kan endre lokalene i tråd med oppgavene som skal løses. Eksempler på dette kan være rullerende dører og skillevegger, som kan benyttes til å dele kontorlandskap inn i mindre soner, for eksempel i forbindelse med gruppearbeid.

Kommunikasjonsdirektøren tror flere vil benytte seg av hjemmekontor framover, men at det tradisjonelle kontoret ikke vil forsvinne med det første.

Vi trenger en plass der folk kan treffes, noe det vil være viktig å legge til rette for framover. Vi mister spontanitet og kreativitet i det digitale livet. Behovet for å treffe andre mennesker vil derfor aldri forsvinne, mener hun.

Hjemmekontor er ikke et tema for boligkjøpere

Ingen av de fem meglerne i Bodø og Tromsø vi har snakket med har merket økt interesse for boliger, som enten inneholder, eller gjør det enkelt å rigge til, hjemmekontor. Ifølge meglerne kan det være flere grunner til det:

Hjemmekontor er ikke noe boligkjøpere eksplisitt tar opp i en samtale med meglere, men noe de kanskje likevel har i bakhodet når de er på visning. Videre er det slik at Nord-Norge har vært relativt lite rammet av pandemien, noe som også betyr at omfanget av hjemmekontor har vært mindre enn for eksempel det sentrale Østlands-området. I tillegg er mange boliger i landsdelen romslige, noe som gjør at det ofte er et ekstra rom i boligen som kan bruke brukes til hjemmekontor, eller at det er enkelt å rigge å rigge til kontor.