Konjunkturbarometer

Stabil aktivitet i bygg og anlegg

Aktiviteten i bygg- og anleggssektoren ble i stor grad opprettholdt i 2020. Mye arbeid på allerede inngåtte kontrakter ga nok et år med høy kapasitetsutnyttelse. Utsiktene tilsier høyt og stabilt aktivitetsnivå framover.

Bygg og anlegg kb 2021
Foto: Susanne Hætta for kbnn:

I 2020 ble det igangsatt byggeprosjekter på totalt 780.000 kvadratmeter bruksareal. Året før ble det satt i gang bygging av 820.000 kvadratmeter. Selv om aktiviteten falt noe, var nivået fortsatt høyt.

Av det totale bruksarealet utgjorde boligbygg nøyaktig én tredjedel. Det resterende var knyttet til bygg for privat og offentlig næringsliv.

Sammenlignet med året før falt igangsettingen av nytt bruksareal til bolig i Troms og Finnmark med nærmere 19 prosent i 2020. Reduksjonen kom i all hovedsak for leilighetsbygg i de største byene. Bildet var helt motsatt i Nordland, som økte igangsettingen med 22 prosent, hvor leilighetsbygg sto for en stor del av økningen.

Ved utgangen av september 2021 har det blitt satt i gang bygging av 1.391 boliger på totalt 184.000 kvadratmeter i landsdelen. Tilsvarende periode i 2020 ble det igangsatt 1.631 boliger på totalt 179.000 kvadratmeter. Det viser at selv om antall enheter falt, har gjennomsnittlig boligstørrelse økt. Tall for de to første kvartalene viste at veksten var størst for eneboliger.

Igangsatt byggeaktivitet i privat og offentlig næringsliv falt noe de ni første månedene av 2021, sammenlignet med året før. Reduksjonen på om lag 15.000 kvadratmeter kom bredt.

Det investeres fortsatt mye i produksjonsbygg for sjømatsektoren, selv om nivået også falt noe her. Offentlig sektor spiller fortsatt en viktig rolle for aktivitetsnivået i bygg og anlegg, men også der faller nivået.

Enkelte byggeprosjekter har nok blitt utsatt, i påvente av at etterspørselen i enkelte markeder skal ta seg opp igjen. Innenfor overnatting og servering ser man at nivået på igangsettingen er lavt. Andre faktorer som kan spille inn på igangsettingsnivået, kan være kommende rentehevinger og høye byggekostnader.

Byggekostnadene for en enebolig økte nasjonalt med 14,6 prosent fra august 2020 til august 2021. Mesteparten av denne prisveksten var det materialer som sto for, med 29,8 prosent. Det er særlig prisene på trelast som har økt. Denne prisøkningen skyldes at det har vært en betydelig etterspørsel etter trelast både i Norge og internasjonalt.

Bygg2 kbnn kb

I 2020 utgjorde samferdselsinvesteringer 56 prosent av de samlede nasjonale anleggsinvesteringene, og andelen ser ut til å nærme seg to tredjedeler i 2022. Investeringer i vei utgjør den største andelen av samferdselsinvesteringene. For landsdelen forventes det også mye arbeid på vei og sikring (flom og skred), men også betydelig arbeid på maritim infrastruktur (havner og innseilinger).

Prognosene tilsier at det skal gjennomføres anleggsinvesteringer for 14,1 milliarder kroner i landsdelen i 2021. Dette utgjør nærmere 14 prosent av de nasjonale investeringene. Det er ventet at investeringsnivået vil øke i begge fylkene i 2022. Samtidig var Nord-Norge den landsdelen hvor anleggsentreprenørene var minst tilfredse med oppdragsmengden. I juni oppga 78 prosent at oppdragsmengden var god eller svært god. Til sammenligning var det nasjonale snittet på 87 prosent.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.