Falt sysselsettingen i landsdelen med 3.200, 4.800 eller 5.300 sysselsatte under koronaåret 2020? Alle disse tallene er hentet ut fra den samme tabellen hos Statistisk sentralbyrå (SSB). En lovendring har gjort at jo mer detaljert informasjon man henter ut, jo større blir feilmarginen.

I statistikkbanken til SSB kan man finne oversikter over sysselsatte i ulike næringer og sektorer, for alle kommunene i Norge. Denne registerbaserte sysselsettingsstatistikken er veldig verdifull for alle som jobber med å forstå næringslivets utvikling. En endring i Statistikkloven skaper imidlertid hodebry med at det ikke lengre tillates indirekte identifisering av virksomheter og foretak. Dette gir store utfordringer når man skal drille ned på mer detaljert nivå.

I en landsdel med mange kommuner med begrenset næringsvirksomhet så betyr dette at en rekke virksomheter fra 2020 har blitt anonymisert i statistikkene. Finnes det for eksempel bare én bank i kommunen, så fremkommer de ikke lengre i tallene.

For å ta et eksempel så hadde Brønnøy 56 sysselsatte innen Bergverksdrift og utvinning i 2019. De som kjenner til næringslivet i Brønnøy vil vite at disse var sysselsatt hos Brønnøy Kalk. Går man inn i tilsvarende statistikk for 2020 står det bare «:» – verdien vises ikke av konfidensialitetshensyn. De er den eneste virksomheten innen Bergverksdrift og utvinning, som gjør at man av statistikken kan lese ut hvor mange sysselsette de har. Dette er ikke tillatt lengre.

Summerer man sysselsettingen for alle næringer i Brønnøy ser det ut som om den falt med 50 sysselsatte i 2020. Fasiten var at sysselsettingen i kommunen økte med 11, selv i et koronapreget år. De sysselsatte i Brønnøy Kalk telles ikke lengre med, ei heller de som jobber innen Finansiering og forsikring.

Det er for tidlig å si noe om de praktiske implikasjonene av lovendringen, men det er en utfordring for mange at man ikke lengre kan si noe eksakt om næringsstrukturen i kommunene, eller sammenligne utviklingen tilbake i tid.

SSB jobber nok med nye måter å gjøre sysselsettingsstatistikkene mer tilgjengelig, hvor man samtidig ivaretar hensynet til anonymitet. Inntil da er det viktig at alle er oppmerksomme på muligheten for å feiltolke sysselsettingsutviklingen. For å svare på det innledende spørsmålet, sysselsettingen falt med nærmere 3.200 sysselsatte i landsdelen i 2020.