Konjunkturbarometer

Status - sysselsettingen

Fortsatt økt sysselsetting, men svakere vekst enn i 2018. Samlet sett har sysselsettingen i Nord-Norge økt i første halvdel av 2019, men veksten var svakere enn i 2018.

2W1B3378-RGB-1
Foto av Susanne Hætta for kbnn:
2W1B3378-RGB-1
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Ved utgangen av 2. kvartal 2019 var det flest sysselsatte i sektoren helse og omsorg i Nord-Norge. Økningen innenfor denne sektoren skyldes behovet for flere ansatte.

Ved utgangen av 2. kvartal 2019 viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) at 243 000 personer var sysselsatt i Nord-Norge. Det var en vekst på om lag 2000 personer siden årsskiftet. Sysselsettingen økte i Nordland, mens den falt i Troms og var uendret i Finnmark.

2W1B3364-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

I 2018 var det totalt i underkant av 28.000 innvandrere med arbeidssted i Nord-Norge. Dette var en vekst på om lag 1.500 personer fra 2017. Flest jobber innen salgs- og serviceyrker, fulgt av akademiske yrker samt som renholdere og hjelpearbeidere. Det var også innen salgs- og serviceyrker at den største veksten var sammenlignet med 2017.

Ved utgangen av september var 4529 personer i Nord-Norge helt ledige. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken, noe som er lavere enn landsgjennomsnittet på 2,2 prosent. Ledigheten var lavest i Troms, men den økte marginalt sammenlignet med september i fjor. I både Finnmark og Nordland ble det færre helt ledige. Tall fra SSB viser at 31 prosent av de helt arbeidsledige ved utgangen av 2. kvartal var innvandrere.

Nasjonalt er arbeidsledigheten lavest blant innvandrere fra Norden, Nord-Amerika og Oseania samt Vest-Europa. Ledigheten er høyest blant innvandrere fra Afrika. Dette må ses i sammenheng med den store andelen flyktninger i denne gruppen. Det er liten grunn til å anta at situasjonen er vesentlig annerledes i Nord-Norge.

Helse- og sosialtjenester er den desidert største næringen i Nord-Norge

Helse- og sosialtjenester er den desidert største næringen i Nord-Norge, med nærmere 60 000 sysselsatte ved utgangen av 2018. Dette er den sektoren som har størst andel kvinner i Nord-Norge. Flere sysselsatte på sykehusene, bofellesskap for eldre, eldresenter samt i barnehager trekker opp veksten og underbygger behovet for flere ansatte i disse delene av arbeidslivet. Veksten i antall ansatte i barnehagene har særlig kommet i Nordland.

Det er blitt færre ansatte på asylmottak, kommunale sosialkontorer og i forbindelse med arbeidsmarkedstrening. Færre ansatte på asylmottak kan ses i sammenheng med en nedgang i antall bosatte flyktninger i kommunene i løpet av 2018.

Artboard-1-copy-8-100

2. kvartal 2019: 243 000 personer

sysselsatt i Nord-Norge

Varehandel var den nest største næringen i 2018, og andelen sysselsatte økte svakt sammenlignet med 2017. Veksten kommer særlig blant butikker med bredt vareutvalg, mens det er reduksjon blant butikker som konkurrerer med netthandel (klær og sko, kjøkken-, sports- og IT-utstyr og leketøy). Innenfor undervisning er det vekst i sysselsettingen ved universitetene og grunnskoler. Det er økning ved allmennfaglige studieretninger, men fall ved tekniske og yrkesfaglige studieretninger gjør at det i sum er færre ansatte innenfor videregående opplæring.

Bygg- og anleggsbransjen har god sysselsettingsvekst, og hovedandelen har kommet blant tekniske entreprenører og for grunnarbeider. Samtidig er det blitt færre sysselsatte blant virksomheter som fører opp bygninger. Sysselsettingen i offentlig administrasjon og forsvar øker noe, og veksten er sterkest for offentlig administrativt ansatte og i politiet sammenlignet med 2017. Det er også blitt flere sysselsatte innenfor teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift gjennom 2018, der veksten var sterkest knyttet til forskning og utvikling (FoU), teknisk konsulentvirksomhet og utleie av eiendom.

Målt i antall ansatte er det størst sysselsettingsvekst innenfor jordbruk, skogbruk og fiske. Veksten har vært drevet av flere ansatte i fiskeindustrien og havbruk, mens det har vært en nedgang innenfor melkeproduksjon.

2W1B1039-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.