Forventningsbarometer

Forventnings­barometer 2022: Tjenesteyting

Innenfor tjenesteyting forventes det samlet sett en ganske stabil utvikling framover. Dette er bare marginalt lavere enn det bedriftene rapporterte for et år siden.

Forventninger 2022 tjenesteyting
Foto: Mats Gangvik

Respondentene i dette næringssegmentet består av virksomheter innenfor både næringsrettet og privat tjenesteyting.

  • Høyest forventninger finner vi innenfor hotell, reiseliv og restauranter, hvor det forventes god vekst som en følge av at man beveger seg ut av koronapandemien, riktignok fra et lavt nivå.
  • Lavest forventninger finner vi innenfor godstransport og lagring.

Figur 35a: Vekstrate for tjenesteyting.

Figur 35b: Vekstrate for tjenesteyting.

Utvikling i økonomiske resultatet i bedrift siste tre månedene

Samlet sett rapporteres det om at det økonomiske resultatet de siste tre månedene var som forventet, men det varierer noe mellom næringssegmentene. Særlig overnattings-/serveringsvirksomhet og enkelte typer privat tjenesteyting rapporterer bedre resultater enn forventet de siste tre månedene. I den andre enden av skalaen finner vi transportbedrifter, media og enkelte IT-bedrifter.

Forventet omsetningsutvikling

Innenfor tjenesteyting forventes det 1,5 prosent økt omsetning. I årets undersøkelse er det særlig hotell og reiseliv som skiller seg ut med høye forventninger til økt omsetning.

Forventet endring i utsalgspris

Innenfor denne næringen ser vi størst forventing om prisøkning hos bedrifter innen hotell og reiseliv og enkelte typer husholdningsrettet tjenesteyting. De laveste forventningene finner vi innenfor media og transport.

Forventet kostnadsutvikling

Innenfor tjenesteyting er det noe mindre spredning mellom segmentene enn det har vært tidligere år. Samlet sett forventes kostnadsnivået å øke med 3,1 prosent. I øvre ende av skalaen finner vi hotell og reiseliv med forventninger om 5 prosent kostnadsvekst. I den andre enden av skalaen finner vi forretningsmessig tjenenesteyting med forventninger om 2,7 prosent kostnadsvekst.

Forventet lønnsomhetsutvikling

Samlet sett forventer bedrifter innenfor denne næringen stabil lønnsomhetsutvikling, men det er relativt store variasjoner mellom de ulike segmentene. I hver sin ende av skalaen finner vi hotell og reiseliv med forventninger om 3,6 prosent økt lønnsomhet, og bedrifter innen transport og lagring med forventninger om 4,2 prosent redusert lønnsomhet.

Forventet investeringsutvikling

Tjenesteyting er den eneste hovednæringen med forventninger om en viss vekst i investeringene framover. Den forventede veksten er likevel svært lav – på 0,2 prosent.

Det er ganske stor spredning i hvordan bedriftene svarer, og ikke helt lett å se klare trender mellom segmentene. Det synes likevel å være noe større investeringsoptimisme innenfor hotell og reiseliv, eiendomsformidling, og noe lavere forventinger innenfor godstransport og lagring.

Forventet sysselsettingsvekst

I sum forventes det 1,2 prosent økt sysselsetting innenfor næringen.

På vei ut av koronapandemien forventer hotell og reiselivsnæringen en sysselsettingsvekst på hele 5 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi godstransport med forventninger om et svakt fall i sysselsetting (–0,9 prosent).

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft

I år er det relativt stor spredning på hvordan bedriftene svarer, men vi kan se at både innenfor hotell og reiseliv og IT/rådgivning er det spesielle utfordringer. Faglærte kokker er mangelvare, kapteiner til sjøopplevelser er også vanskelig å få tak i. Innenfor IT og rådgivning nevnes flere yrkesgrupper: systemutviklere, IT-konsulent, advokat og regnskapsfører. Det nevnes også at enkelte av utfordringene er mer geografisk avgrenset. Det kan for eksempel gå greit å skaffe personell i Tromsø, men er problematisk i Harstad.

Reiseliv, hotell og restaurant

Figur 36a: Vekstrate for reiseliv, hotell og restaurant.

Figur 36b: Vekstrate for reiseliv, hotell og restaurant.

Det er forventninger om økt reiseaktivitet som en følge av at koronapandemien går mot slutten. Noen respondenter nevner likevel en viss usikkerhet knyttet til hvordan krigen i Ukraina vil påvirke tilstrømningen av utenlandske turister til landsdelen.

Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft kan være utfordrende. Spesielt er det vanskelig å få tak i kokker, men også rengjøringspersonell kan være vanskelig å rekruttere.

Godstransport og lagring

Figur 37a: Vekstrate for godstransport og lagring.

Figur 37b: Vekstrate for godstransport og lagring.

Man forventer relativt svak utvikling i næringen. Det er få trygge hjørnesteinsbedrifter i regionen, og manglende byggeprosjekter vil kunne forsterke effekten. Konflikten i Ukraina forventes å slå ut begge veier. På den ene siden kan det bli mindre transport relatert til Russland.

På den andre siden nevnes ringvirkningene, med hensyn til transport og lagring, av økt aktivitet i Barentshavet som en følge av at Europa blir mer avhengig av norsk gass. Forventninger om økte drivstoffkostnader trekkes også fram.

Husholdningsrettet tjenesteyting (fritidsaktiviteter, kino, treningssentre, tannlege)

Figur 38a: Vekstrate husholdningsrettet tjenesteyting.

Figur 38b: Vekstrate husholdningsrettet tjenesteyting.

Forventninger om relativt stabil aktivitet framover, men kostnadsøkninger vil måtte kompenseres med økte priser.

Forretningsmessig tjenesteyting (konsulenter, bemanning, revisjon, advokater, tekniske tjenesteyting, IT-tjenester og så videre)

Figur 39a: Vekstrate for forretningsmessig tjenesteyting.

Figur 39b: Vekstrate for forretningsmessig tjenesteyting.

Forventer ganske stabilt aktivitetsnivå framover. Økt rentenivå trekkes fram som en faktor som på sikt vil kunne påvirke aktivitetsnivået innen noen segmenter.

Det nevnes at tilgang på programmerere i Ukraina og Russland vil skape utfordringer for hele IT-bransjen.

Noen av respondentene sier de merker at kommunene sliter med økonomien, og at dette påvirker oppdragsmengden.

Utleie av eiendom/bolig

Figur 40a: Vekstrate for utleie av eiendom/bolig.

Figur 40b: Vekstrate for utleie av eiendom/bolig.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.