Notat

Fiskeri- og oppdrettsnæringen har høy andel kvinnelig eierskap

Kvinnelige eiere kan knyttes til én tredjedel av verdiskapingen i fiskeri- og oppdrettsnæringen i Nord-Norge.

Kvinnelig eierskap laks1
Foto av Michel Roggo/Bluegreen Pictures

Måles betydningen av eierskapet i form av verdiskaping er dette den næringen i Nord-Norge hvor kvinner har størst verdiskaping knyttet til eierskap i selskaper.

En stor andel av fiskeri- og oppdrettsselskapene i landsdelen har også sin hovedvirksomhet i nord – og lokale eiere. Totalt bidro disse nordnorske virksomhetene med en verdiskaping på i overkant av 9 milliarder kroner i 2019.

Innen fiskeri er det svært vanlig at fartøy eies av enkeltpersonsforetak, og verdiskapingen knyttet til dette eierskapet omfattes ikke av denne analysen.

Eierskapet til de største fartøyene er derimot ofte organisert gjennom aksjeselskaper, og er dermed medregnet i næringens verdiskaping.

Fiske eiere kvinner 2
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Om lag to tredjedeler av eierskapet i næringen kan knyttes til privatpersoner. Det øvrige var i hovedsak knyttet til utenlandsk eierskap og eierskap gjennom små eierposter.

For utenlandsk eierskap kan verdiskapingen i all hovedsak knyttes til Cermaq Norway.

De små eierpostene i selskap er typiske investeringsposter. For flere nordnorske selskap kommer dette gjerne som følge av at selskapet eies av andre selskaper, som igjen har små eierposter. Lerøy Aurora, Nova Sea, Grieg Seafood Finnmark, NRS Farming og Nordland Havfiske er eksempler på selskaper med små eierposter.

Høyest verdiskaping i Vesterålen

I selskap hvor eierskapet knyttes til privatpersoner kan 15 prosent (målt i verdiskaping) spores til personer utenfor landsdelen. Store andeler av dette var knyttet til eiere i Trøndelag, Vestland og Møre og Romsdal.

Bedriftene som hadde størst verdiskaping med eierskap utenfor Nord-Norge var Lerøy Aurora, NRS Farming, Grieg Seafood Finnmark og Lovundlaks.

Samtidig betyr det at hele 85 prosent av det private eierskapet kan kobles til eiere bosatt i landsdelen.

67 prosent av verdiskapingen kan føres til eiere bosatt i Nordland, mens resten var knyttet til eiere i Troms og Finnmark. Fordelt på regioner kan 30 prosent knyttes til eiere i Vesterålen, etterfulgt av Lofoten (11 prosent) og Sandnessjøen (11 prosent).

6 kvinner på topp 10

De 10 største eierne i næringen kan knyttes til en samlet verdiskaping på i overkant av 1,5 milliarder kroner.

Dette utgjør omkring 25 prosent av den totale verdiskapingen. Av de 10 største eierne var 6 kvinner

Større andel kvinnelig eierskap i fiskeri- og oppdrettsnæringen

Den kvinnelige eierskapsandelen kan knyttes til én tredjedel av verdiskapingen i næringen.

Selv om andelen kvinnelige eiere er lavere enn for menn, er den langt høyere enn i øvrige næringer. Ser man samlet på alle næringer i landsdelen utgjør kvinners eierandel av verdiskapingen rundt én femtedel

Det var totalt 636 kvinnelige eiere i næringen. Antallet mannlige eiere var omtrent fire ganger høyere (2.483 personer).

Selv om kvinnelige eiere er i mindretall kan de vise til høyere gjennomsnittlig verdiskaping gjennom sine eierposisjoner.

Den gjennomsnittlige verdiskapingen som kan knyttes til en kvinnelig eier var i overkant av 3 millioner kroner, mens tilsvarende for mannlige eiere var litt under 1,6 millioner kroner.

Slik er beregningene gjort

Analysen inkluderer alle aksjeselskap med hovedvirksomhet i landsdelen innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen. Underavdelinger av nasjonale og internasjonale konsern inngår ikke.

Alle data som presenteres i denne analysen er for regnskapsåret 2019. Kildene er Aksjonærregisteret og Forvalt.

Eierskapet beregnes ut fra eiertypens andel av selskapets totale verdiskaping. Eierskap fordeles på 5 eiertyper: Norske private eiere, utenlandske eiere, offentlige eiere, stiftelser og små eierposter.

Eiertypens andel finnes gjennom eierandelene oppgitt i Aksjonærregisteret. Alle eierposter større enn 10 prosent i et enkelt selskap er sortert på norske private eiere, utenlandske eiere, offentlige eiere og stiftelser. Eierposter under 10 prosent går under små eierposter (typisk i børsnoterte selskaper).

Postene føres hele veien tilbake til «slutteieren». Dermed tas det hensyn til at selskap eies av selskap som igjen eies av osv. Tilbakeføringen er gjort til og med ledd 9, og selskaper med lengre eierrekke enn dette kan ha falt ut. Dersom en norsk eier står bak et utenlandsk eierselskap, fanges det ikke opp. Det samme gjelder for utenlandske selskap som eier av andre selskap.

Totalt gikk 1.393 selskaper og 5.969 sysselsatte innunder beregningene.

Eierskapet måles i eierens andel verdiskaping. Når verdiskapingen omtales er det dermed den målbare verdiskapingen fra eierskap i aksjeselskap med hovedvirksomhet i Nord-Norge som er grunnlaget.

Verdiskaping beregnes som selskapets omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr at selskapenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). En nærings verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle selskapene, og er et uttrykk for næringenes bidrag til Norges BNP.

Der regioner omtales er SSBs standard for økonomiske regioner benyttet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.