Podkast

Likestillingens neste steg

Mannsutvalget foreslår mer enn 30 ulike tiltak for å bedre livene til gutter og menn. I denne episoden skal vi få høre om noen av de viktigste.

Mannsutvalget menn barnehage barneskole kbnn 2024
Foto: Karoline O. A. Pettersen for kbnn:

I slutten av april overleverte Mannsutvalget sin sluttrapport til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Utredningen inneholder over 30 ulike tiltak som blant annet skal bedre gutters og menns helse, styrke likestillingen og forsterke menns rolle som omsorgspersoner.

I denne episoden tar Stein Vidar Loftås en prat med Idunn Tobiassen Mauseth. Hun er én av to nordnorske representanter i Mannsutvalget.

Under kan du lese alt som ble sagt i episoden:


Stein Vidar Loftås: Mannsutvalget foreslår mer enn 30 ulike tiltak for å bedre livene til gutter og menn i Norge. I denne episoden skal vi ta en titt på noen av de viktigste forslagene. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås.

---

Stein Vidar Loftås: I slutten av april overrakte Mannsutvalget sin sluttrapport til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Utredningen inneholder mer enn 30 ulike tiltak, som blant annet skal bedre gutter og menns helse, det skal styrke likestillingen – da i et motsatt perspektiv – og det skal forsterke menns rolle som omsorgspersoner. Blant de 17 medlemmene som var med i utvalget finner vi Idunn Tobiassen Mauseth. Hun er prosessoperatør hos Equinor i Hammerfest og er én av to nordnorske representanter i utvalget.

Hjertelig velkommen til oss i Nord-Norge i verden, Idunn!

Idunn Tobiassen Mauseth: Ja, takk for det!

Stein Vidar Loftås: Idunn, Mannsutvalget ble oppnevnt for drøye to år siden, i 2022. Hvordan har arbeidet med denne utredningen vært?

Idunn Tobiassen Mauseth: For meg har det først og fremst vært utrolig lærerikt, og så har det vært mye å sette seg inn i – både når det gjelder det faglige rundt temaet i seg selv, men også måten å jobbe på med tanke på hvordan rapporten skulle utformes. Så læringskurven har vært bratt. Så må jeg si at det har vært utrolig interessant å følge debatten i samfunnet siden vi ble satt ned. Jeg tror det var mange som lurte fælt på hvorfor vi skulle nedsette et mannsutvalg da vi ble utnevnt. Men på dette halvannet året har debatten endret seg fullstendig. Så det har vært veldig gøy å følge med på.

Stein Vidar Loftås: Og så har rapporten fått tittelen 'Likestillingens neste steg'. Hva mener dere med det?

Idunn Tobiassen Mauseth: Meningen med den tittelen er at vi anerkjenner og har stor respekt for all den jobben som har blitt gjort for likestilling historisk, men at vi samtidig mener at menn burde inkluderes mer i likestillingspolitikken fremover. Tidligere har det vært kvinner og minoritetsgrupper som har trengt målrettede tiltak for å sikre like rettigheter og muligheter, mens man ser at enkelte grupper av menn har havnet i en slags blindsone, og dermed havnet bakpå på enkelte områder. Jeg tror mange, kanskje spesielt unge gutter, opplever ikke at likestilling er til for eller handler om dem. Det ønsker vi å gjøre noe med med denne rapporten.

Stein Vidar Loftås: Da kan man jo kanskje konkludere med – det er ikke sikkert det er helt korrekt, men at det at man har jobbet så intenst med likestilling, med tanke på å løfte de gruppene som du nevner, har gått utover mennene. Hva gjør vi nå for å hindre at et tilsvarende arbeid på menns vegne kommer til å føre til tilbakeskritt, for eksempel for likestillingskampen for kvinner?

Idunn Tobiassen Mauseth: Vi har vært opptatt av å prøve å gjøre flest mulig av tiltakene universelle, at de skal gjelde begge kjønn.

Stein Vidar Loftås: Riktig.

Idunn Tobiassen Mauseth: For eksempel fleksibel skolestart – selv om det er flest gutter som havner bakpå i skolen, er det også jenter som kanskje ikke er helt klare for skolestart ennå. De får også mulighet til å få en bedre start på skolegangen og kanskje beherske den bedre enn de ville ha gjort ellers. Det samme gjelder eksempelvis å etablere fritidsklubber og det å sikre rett til læreplass – det er jo tiltak som gjelder begge kjønn. Ellers er det ikke sånn at det blir mindre likestilling for kvinner, selv om vi prøver å bedre forholdene for menn. Økt likestilling for begge kjønn vil gagne alle, mener vi, da. Vi ønsker mindre utenforskap for begge kjønn. Det vil være bra for samfunnet. Jeg tror mange av tiltakene vil gagne kvinner også.

Stein Vidar Loftås: Du nevner også skolen. Vi ser jo at gutter taper på veldig mange områder når det gjelder utdanning. Og faller oftere enn kvinner – faller oftere ut av skoleløpet sammenlignet med jenter. Hvilke konkrete forslag foreslår dere for å adressere denne ubalansen?

Idunn Tobiassen Mauseth: På dette feltet har vi flere tiltak: Fleksibel skolestart er jo nevnt...

Stein Vidar Loftås: Hva er det? Si noe om hva det er.

Idunn Tobiassen Mauseth: Det vil si at i stedet for å begynne på skolen det året du fyller seks år, så kan du vente litt lenger – og kanskje starte på skolen det året du blir syv år. Der var vi litt splittet i utvalget, for noen mente at det kun burde gjelde dem som er født seint på året, men vi konkluderte med at det skal gjelde for hele årskullet, for man vet jo ikke… Altså: Unger er jo forskjellige.

Stein Vidar Loftås: Så da skal det gjøres en vurdering, da. Jeg husker den gangen jeg begynte på skolen – det er jo fryktelig mange år siden – men da snakker man om 'skolemoden', og man måtte inn til en samtale for å vurdere om du faktisk var klar til å begynne på skolen. Skal vi gå tilbake til det? Er det det som ligger i forslaget?

Idunn Tobiassen Mauseth: Ja.

Stein Vidar Loftås: Er det andre tiltak rundt det som har med skole å gjøre?

Idunn Tobiassen Mauseth: Da har vi mer lekbasert læring i barnehagen, og mer praktisk opplæring og fysisk aktivitet i barne- og ungdomsskolen. Det er også tiltak vi tror vi kan forbedre forholdene. Men det er igjen viktig å understreke at det ikke er noe mål at jenter skal gjøre det dårligere på skolen. Vi kommer med tiltak vi tror vil gjøre skolen bedre for alle.

Stein Vidar Loftås: Mmm.

Idunn Tobiassen Mauseth: Og så har vi tiltak som er rettet mot litt senere i utdanningsløpet, for eksempel rett til læreplass for å bidra til å forhindre frafall i skolen, og endringer av opptaksregler på de særlig kjønnsskeive utdanningsløpene på høyere utdanning for å bedre kjønnsbalansen der.

Stein Vidar Loftås: Ja, riktig. Og så snakker vi om omsorgsroller og dette med å bedre integrere menn i omsorgsrollen. Hva er foreslått fra utvalget når det gjelder å forbedre balansen mellom arbeid og familieliv for menn?

Idunn Tobiassen Mauseth: For å integrere menn bedre i omsorgsrollen, har vi kommet med flere forslag. For eksempel å bedre menns rettigheter ved fødsel, endring av foreldrepengeordningen til en todeling, i tillegg til lengre foreldrepermisjon. Og så ønsker vi å styrke domstolenes rett til å idømme delt bosted ved samlivsbrudd. For å forbedre balansen mellom arbeid og familie foreslår vi en etablering av trepartssamarbeid for å se nærmere på nettopp det. Det er mange menn som har utfordringer med, for eksempel, å få en forutsigbar turnus, eller å ha frivillig redusert stilling på jobb på grunn av omsorgsbehov for barn. Vi tror at å engasjere partene i arbeidslivet og involvering av tillitsvalgte er den beste måten å finne frem til gode løsninger på.

Stein Vidar Loftås: Når man leser rapporten og ser på tiltakene som er adressert, tar det meg i at jeg tenker at jøss, vi menn har jaggu mange utfordringer. Og så er det selvfølgelig ikke svart-hvitt, men dere peker blant annet på at menn oftere står utenfor i samfunnet. Hva slags tiltak kan bidra til å motvirke sosial isolasjon, og kanskje også forbedre den psykiske helsen blant menn?

Idunn Tobiassen Mauseth: Menn har i gjennomsnitt færre nære relasjoner enn kvinner, så vi ønsker å styrke tilskuddsordninger som skal understøtte frivillig arbeid og lokale aktiviteter, sånn at organisasjoner som driver med frivillig arbeid, prosjekter og aktiviteter kan søke tilskudd til å etablere aktiviteter som blir særlig rettet mot menn, for at de skal kunne få et bedre nettverk i godt voksen alder. Her er vi inspirert av organisasjoner i Danmark og Storbritannia som har bidratt til å skape nye møteplasser for menn ved å etablere steder hvor menn kan samles for å drive for eksempel håndverk eller praktisk arbeid.

Stein Vidar Loftås: Ja, så her kan man hente inspirasjon fra det andre land har gjort og lykkes med?

Idunn Tobiassen Mauseth: Ja. Og et annet viktig forslag til tiltak er at kommuner blir lovpålagt å ha fritidsklubbtilbud. Det ser vi på som en viktig sosial arena for ungdom, og kan bidra til at flere unge blir inkludert og sett av andre.

Stein Vidar Loftås: Det som også adresseres er typiske helseutfordringer som preger menn. Hva er det slags helseutfordringer man kan si at menn spesielt står overfor? Og hvordan planlegger utvalget å ta tak i disse for å forbedre det man kanskje kan kalle den helsemessige likestillingen?

Idunn Tobiassen Mauseth: At menn topper selvmordsstatistikken er ikke noen hemmelighet. Der ønsker vi å styrke innsatsen. Menn lever kortere enn kvinner – mye på grunn av at de oftere får mer dødelige sykdommer enn kvinner får. Prostatakreft er kreftformen som tar flest liv, så der ønsker vi å få utredet et screeningprogram for prostatakreft. Det er mange problemer, både psykiske og fysiske lidelser, som kunne vært tatt bedre hånd om dersom menn bare hadde oppsøkt helsetjenestene litt oftere. Derfor har vi et tiltak som går på å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for menn.

Stein Vidar Loftås: Vi skal nærme oss avslutning, Idunn. Men jeg har lyst til å spørre deg likevel, fordi du har vært med i dette utvalget i disse to årene dere har jobbet, og du er kvinne. Har det vært overraskende for deg når du får innsikt i utfordringene menn i Norge står overfor? Eller var dette noe du allerede visste?

Idunn Tobiassen Mauseth: Ja, altså det var jo enkelte ting som man visste om. At gutter har høyere frafall i videregående og topper selvmordsstatistikken. Flere menn i fengsel og sånn, men jeg har fått mye dypere innsyn, ja, i menns problemer. Og det har vært veldig lærerikt for min del, i hvert fall.

Stein Vidar Loftås: Jeg oppfordrer alle til å lese denne rapporten, men dere kommer med forslag til mer enn 30 ulike tiltak. Sett fra ditt ståsted, altså slik som du ser på det: Hvilket – eller hvilke – tiltak er det du mener er de som er viktigst for politikerne nå å ta tak i og få gjennomført?

Idunn Tobiassen Mauseth: Jeg syns jo vi har veldig mange viktige tiltak, som jeg syns er litt vanskelig å svare på. Men den mest lavthengende frukten er kanskje det som som går på å få mer praktisk og fysisk aktivitet inn i barne- og ungdomsskole. Det virker som det er ganske bredt politisk flertall for å få til akkurat det. Så vil jeg kanskje nevne de tiltakene som går på å fremme utradisjonelle utdanningsvalg. De mannsdominerte sektorene har jo lenge prøvd å gjøre en innsats for å få opp kvinneandelen sin. Jeg har vært i olje- og gassbransjen siden jeg startet som lærling som 18-åring og vet ikke hvor mange ganger jeg har fått høre hvor bra det er å få flere jenter inn i bransjen. Jeg tror det er på høy tid å tenke på samme måte i de arenaene hvor det er høy kvinneandel.

Stein Vidar Loftås: Ja.

Idunn Tobiassen Mauseth: På samme måte som at vi verdsetter at kvinner deltar i de mannsdominerte arenaene, så burde vi verdsette at menn deltar i de kvinnedominerte.

Stein Vidar Loftås: Likestilling må sees fra begge sider, ellers blir det ikke reell likestilling.

Idunn Tobiassen Mauseth: Ja, stemmer det.

Stein Vidar Loftås: Tusen takk skal du ha, Idunn, for at du kunne være med og opplyse oss om denne rapporten. Igjen får vi oppfordre alle til å lese den. 300 sider, men det er ganske fort gjort for det er mye interessant lesestoff der også. Vi ønsker oss alle lykke til med videre likestillingskamp – som denne gangen da er rettet litt mer mot menn enn hva vi tradisjonelt har vært vant til. Tusen takk for at du kunne være med oss, Idunn Tobiassen Mauseth, som da altså er prosessoperatør for Equinor i Hammerfest.

Idunn Tobiassen Mauseth: Ja, takk for det!

Stein Vidar Loftås: Mannsutvalget har altså lagt frem rapporten sin 'Likestillingens neste steg', som da er likestilling, men sett fra et mannsperspektiv. Mange vil si at det er på høy tid. Vi har jobbet intenst med likestilling i et kvinneperspektiv over veldig mange år, og det har vært helt nødvendig, bare så det er sagt. Men det er jo ofte slik at når man fokuserer veldig ensidig, så får det en slagside. Man kan kanskje si at dette på sett og vis har gjort at man har glemt å jobbe med sentrale problemstillinger for menn. Men det tas det altså tak i nå. Mer enn 30 tiltak er da lagt på bordet til politikerne, som da både skal selektere og endelig beslutte. Så får vi håpe at det i det videre blir lagt vekt på likestilling, sett fra flere vinklinger, ikke bare de mest tradisjonelle.

Nord-Norge i verden

Trykk her for å lese om episodene!

Her finner du Nord-Norge i verden

Du kan enten lytte til episoden ved å trykke på spilleren (se over), eller gjennom din favorittapp for podkaster.

Her er noen av appene hvor du finner Nord-Norge i verden:


Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Programleder er Stein Vidar Loftås. Redaktør er Jeanette Gundersen. Musikken til podkasten er komponert av Emil Kárlsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.