Frivillige virksomheter som samfunnsbyggere

Frivillighet og dugnad er ofte omtalt som limet i mange nærmiljø i Nord-Norge.

Ifølge Samfunnsforskning (2017) hadde 62 prosent av befolkningen i Nord-Norge deltatt i frivillig arbeid de siste 12 månedene. Frivillighet og dugnad er ofte omtalt som limet i mange nærmiljø i Nord-Norge. Nasjonalt utførte nordmenn i 2017 hele 242 millioner timer med frivillig arbeid. Dette tilsvarer 148 000 årsverk. Norge er dermed et av de landene i den vestlige verden hvor flest mennesker deltar i frivillig arbeid. Den frivillige innsatsen tilsvarer 75 milliarder kroner og utgjør 4,7 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Remi-walle-UOwvw Z9Dy6w-unsplash
Frivillighet

Grafikk: kbnn:

Frivillige virksomheter henter knapt en fjerdedel av inntektsgrunnlaget fra offentlig sektor, mens over tre fjerdedeler kommer gjennom gaver og egengenererte inntekter. På denne måten gir offentlige tilskudd til frivillig virksomhet en multiplikatoreffekt i aktivitet som er tre ganger så stor.

Frivillig innsats er likevel ikke bare dugnadsinnsats og arbeidskraft. Sektoren bidrar til å formidle kompetanse, fremme folkehelse og videreføre tradisjoner og er en viktig samfunnsbygger. I en nylig publisert rapport på Kunnskapsbanken viste forskere fra UiT – Norges arktiske universitet at frivillig arbeid styrker tilliten mennesker har til statlige institusjoner og myndigheter, og hvordan frivillige organisasjoner bidrar til å skape sosial tilhørighet og styrker bånd mellom innbyggerne. I studien om tillit i Norge og i Nord-Norge ble det også trukket frem at medlemskap i frivillige organisasjoner hadde en positiv effekt på politisk tillit.

Les også

Tillit - har det betydning for samfunnsutviklingen?

Les videre

2W1B3532-RGB-b

Det nordnorske samfunnet i dag

Nordområdene står sterkt som produsent av viktige råvarer. Det kan derfor forventes en fortsatt sterk interesse i nord fra andre aktører og regioner om posisjonering og sikring av tilgang til ressurser.

Nye-stemmer

Nye Stemmer: En perspektivmelding fra unge voksne i Nord-Norge

De representerer fremtiden, men hva vet vi om dem? ‘Nye Stemmer’ løfter frem perspektivene til dagens unge voksne i Nord-Norge.

48716808447_8243a886ef_k

Tillit - har det betydning for samfunnsutviklingen?

Hvorfor bry seg om tillit? Hvorfor bør vi bry oss om tilliten i samfunnet vårt er lav eller høy? Svaret er at tillit er avgjørende for et godt samfunn og for å utvikle et godt næringsliv. Men hvorfor er tilliten til politikerne våre lavere i Nord-Norge enn resten av landet?