Investeringstelleren 2019

Vi har identifisert 1177 investeringsobjekter som sammen med fremskrevne kommunale investeringer og investeringer i boliger utgjør 779,3 milliarder kroner de neste 8 årene (2019 – 2026). Dette er høyere enn fjorårets estimat for samme periode. Boliginvesteringene er største bidragsyter, men også andre private aktører og offentlige sektor ruster opp landsdelen med store prosjekter.

Investeringer på sokkelen står for de største investeringene de kommende årene, til sammen 310 milliarder kroner. Disse investeringene er hovedsakelig knyttet til drift, modifikasjoner og utbygginger av satellittfeltene samt planlagte investeringer på de nye feltene Johan Castberg, Alta/Gohta, Wisting og i Barentshavet sørøst.

Det ligger også inne investeringer i tilknytning til en ny oljeterminal på Veidnes. Den årlige investeringsaktiviteten knyttet til drift og utbygging på disse prosjektene er estimert til 50 milliarder kroner per år fram til 2020, med en økning til 70 milliarder kroner per år etter 2020.

Se hele investeringstellingen på Telleren!

IMG-2585

Foto av kbnn:

På fastlandet bidrar boliginvesteringer til å holde investeringene oppe. Vi har estimert at det vil investeres i bolig for 195 milliarder kroner i Nord-Norge i denne perioden. Vel 45 prosent av disse realiseres i Nordland fylke etterfulgt av Troms med 42 prosent av boliginvesteringene.

Det investeres i flyplasser og veier

Det skal bygges flyplasser, veier, jernbane og annen infrastruktur for 68,2 milliarder i Nord-Norge innen 2027. Det er planlagt nye flyplasser i Bodø, Rana, Lofoten og Hammerfest og ny kampflybase på Evenes. Det største prosjektet er byggingen av ny flyplass i Bodø til en kostnad på 5 milliarder kroner. Prosjektet i Bodø innebærer flytting av dagens flystripe 900 meter lenger sør for å frigi arealer til å bygge en helt ny bydel der flystripen i dag ligger.

Flere store vegprosjekter skal realiseres de kommende årene. De større utbyggingene er strekningen E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, E6 i Sørfold kommune og E6 Helgeland Sør. Av jernbaneinvesteringer skal Ofotbanen få dobbeltspor og utbedres.

Kraftig vekst i kraftinvesteringer

Økningen i kraftinvesteringer fra 2018 er små. Økningen i investeringstallene fra 2017-2018 var derimot store og skyldes identifiseringen av flere større planlagte investeringer i vindkraftverk, planlagte investeringer i vannkraftverk samt investeringer i ny nettlinje. Nær 50 % av kraftinvesteringer er planlagt i Finnmark og planlagte investeringer i vindkraft utgjør den største andelen av disse investeringene.

Om investeringstellingen

I denne investeringstellingen kartlegges planlagte investeringer i Nord-Norge frem til og med 2026. Tellingen inkluderer både vedtatte og planlagte prosjekter. Om lag 48 prosent av investeringsprosjektene er allerede igangsatt eller ferdig finansiert/vedtatt. Tellingen gjøres årlig for KB av Bedriftskompetanse AS og Menon Economics. Årets utgave er den sjette tellingen.

Tellingen er omfattende og detaljert. I år har vi med 1177 investeringsprosjekter i landsdelen, inkludert estimerte investeringene i bolig- og kommunalsektoren. Det finnes likevel et stort antall investeringer i næringslivet som vi ikke får med oss. Erfaringen tilsier at dette gjennomgående er små prosjekter som i liten grad påvirker totaltallene.

Kartleggingen har i stor grad identifisert offentlige investeringer, og i noen regioner en stor del av de private investeringene. Vi har på bakgrunn av data fra NVE har kartlagt investeringer i vind- og vannkraft som utredes basert på gitte konsesjoner. Informasjon om offentlige investeringer er hentet fra statlige, fylkeskommunale og kommunale investeringsbudsjett. Private investeringer er hentet fra en lang rekke kilder; fra aktørene selv, fra Sparebank1 Nord-Norges kontornett i landsdelen, media, lokale nettverk m.m.

Bodøregionen

Helgeland

Hålogalandsregionen

Tromsø, Midt- og Nord-Troms

Vest-Finnmark

Øst-Finnmark

Svalbard

Offentlig, privat og offshoreinvesteringer

Investeringer fordelt etter sektor; offentlig, privat eller på sokkelen

Investeringer som er under utredning, som er vedtatt eller igangsatt

Investeringsutvikling 2016 – 2019

Investeringsutviklingen for kartlagte investeringer i perioden 2016 – 2019 viser ikke store variasjoner utover at det i 2016 ble gjennomført en helhetlig kartleggingen av forventninger knyttet til olje og gassinvesteringer i Barentshavet som da kom med i investeringstellingen.

Estimatet for boliginvesteringene har noe økning 2018 til 2019 etter en markant nedgang fra 2017 til 2018. Investeringer i offentlige bygg og helse øker, samtidig som det stadig kartlegges flere private investeringer innen næring og fiskeri.

Les videre

Pendler7liten

Pendelen svinger

På få år har strømmene av arbeidstakere til og fra Nord-Norge endret seg betydelig.

Sparing nn drone

Nordnorske sparevaner

Befolkningen i Nord-Norge har lavere formue enn gjennomsnittet for Norge, hvor lavere lønnsnivå over tid er en viktig forklaring. Utviklingen de siste årene tyder likevel på at man er i ferd med å tette gapet til resten av landet.