Konjunkturbarometer

Investeringstelleren 2019

Vi har identifisert 1.177 investeringsobjekter som sammen med fremskrevne kommunale investeringer og investeringer i boliger utgjør 779,3 milliarder kroner de neste 8 årene (2019-2026). Dette er høyere enn fjorårets estimat for samme periode. Boliginvesteringene er største bidragsyter, men også andre private aktører og offentlige sektor ruster opp landsdelen med store prosjekter.

IMG-2585
Foto av kbnn:

Investeringer på sokkelen står for de største investeringene de kommende årene, til sammen 310 milliarder kroner. Disse investeringene er hovedsakelig knyttet til drift, modifikasjoner og utbygginger av satellittfeltene samt planlagte investeringer på de nye feltene Johan Castberg, Alta/Gohta, Wisting og i Barentshavet sørøst.

Det ligger også inne investeringer i tilknytning til en ny oljeterminal på Veidnes. Den årlige investeringsaktiviteten knyttet til drift og utbygging på disse prosjektene er estimert til 50 milliarder kroner per år fram til 2020, med en økning til 70 milliarder kroner per år etter 2020.

Se hele investeringstellingen på Telleren!

Main widget forventninger investeringsteller endringer widget default 370
IMG-2585
Foto av kbnn:

På fastlandet bidrar boliginvesteringer til å holde investeringene oppe. Vi har estimert at det vil investeres i bolig for 195 milliarder kroner i Nord-Norge i denne perioden. Vel 45 prosent av disse realiseres i Nordland fylke etterfulgt av Troms med 42 prosent av boliginvesteringene.

Main widget forventninger investeringsteller endringer widget default 368

Det investeres i flyplasser og veier

Det skal bygges flyplasser, veier, jernbane og annen infrastruktur for 68,2 milliarder i Nord-Norge innen 2027. Det er planlagt nye flyplasser i Bodø, Rana, Lofoten og Hammerfest og ny kampflybase på Evenes. Det største prosjektet er byggingen av ny flyplass i Bodø til en kostnad på 5 milliarder kroner. Prosjektet i Bodø innebærer flytting av dagens flystripe 900 meter lenger sør for å frigi arealer til å bygge en helt ny bydel der flystripen i dag ligger.

Flere store vegprosjekter skal realiseres de kommende årene. De større utbyggingene er strekningen E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, E6 i Sørfold kommune og E6 Helgeland Sør. Av jernbaneinvesteringer skal Ofotbanen få dobbeltspor og utbedres.

Kraftig vekst i kraftinvesteringer

Økningen i kraftinvesteringer fra 2018 er små. Økningen i investeringstallene fra 2017-2018 var derimot store og skyldes identifiseringen av flere større planlagte investeringer i vindkraftverk, planlagte investeringer i vannkraftverk samt investeringer i ny nettlinje. Nær 50 % av kraftinvesteringer er planlagt i Finnmark og planlagte investeringer i vindkraft utgjør den største andelen av disse investeringene.

Om investeringstellingen

I denne investeringstellingen kartlegges planlagte investeringer i Nord-Norge frem til og med 2026. Tellingen inkluderer både vedtatte og planlagte prosjekter. Om lag 48 prosent av investeringsprosjektene er allerede igangsatt eller ferdig finansiert/vedtatt. Tellingen gjøres årlig for KB av Bedriftskompetanse AS og Menon Economics. Årets utgave er den sjette tellingen.

Tellingen er omfattende og detaljert. I år har vi med 1177 investeringsprosjekter i landsdelen, inkludert estimerte investeringene i bolig- og kommunalsektoren. Det finnes likevel et stort antall investeringer i næringslivet som vi ikke får med oss. Erfaringen tilsier at dette gjennomgående er små prosjekter som i liten grad påvirker totaltallene.

Kartleggingen har i stor grad identifisert offentlige investeringer, og i noen regioner en stor del av de private investeringene. Vi har på bakgrunn av data fra NVE har kartlagt investeringer i vind- og vannkraft som utredes basert på gitte konsesjoner. Informasjon om offentlige investeringer er hentet fra statlige, fylkeskommunale og kommunale investeringsbudsjett. Private investeringer er hentet fra en lang rekke kilder; fra aktørene selv, fra Sparebank1 Nord-Norges kontornett i landsdelen, media, lokale nettverk m.m.

Bodøregionen

 • Nærmere 40 prosent av investeringene i Bodøregionen er i bolig
 • Offentlig sektor står for 42 % prosent av investeringene. Majoriteten av dette er investeringer i infrastruktur gjennom ny flyplass, utbedringer av E6 i regionen, Bypakke Bodø og offentlige investeringer i bygg
 • Fordelingen mellom offentlige og private investeringer er om lag 40 / 60

Helgeland

 • Betydelige investeringer i både bolig, næring, industri og kraft
 • Utvidelse av aluminiumsproduksjonen, planlagt industripark for batterifabrikk og datasentre bidrar til høye nærings- og industri investeringer
 • Nærmere 31 prosent av investeringene er i bolig, mens næring- og industri investeringene utgjør 22 prosent.
 • 66 prosent av investeringene er i privat sektor.

Hålogalandsregionen

 • 54 prosent av investeringene er i bolig.
 • 23 prosent av investeringene er i infrastruktur og nyttes til kampflybasen, flyplass og utbedring av E10 Hålogalandsveien.
 • Økning næringsinvesteringer har vært stor de senere årene og knyttes til planlagte investeringer i en rekke hotellplaner i Lofoten. Økningen i årets registrering ligger på 8,5 prosent
 • Private investeringer utgjør 59 prosent av de totale investeringene i regionen

Tromsø, Midt- og Nord-Troms

 • 62 prosent av investeringene er i bolig.
 • Investeringer i offentlig sektor utgjør 30 prosent av investeringene og majoriteten av disse er i infrastruktur og bygg knyttet til universitetet og sykehuset
 • Kraftinvesteringer knyttes opp mot to planlagte vindkraftutbygginger og vannkraftproduksjon
 • Av de private investeringene som utgjør 70 prosent utgjør boliginvesteringene 88 prosent

Vest-Finnmark

 • 33 prosent av totale investeringene er forventet innen kraftsektoren
 • 59 prosent av investeringene er i privat sektor, hvorav 46 prosent er planlagte kraftinvesteringer
 • Boliginvesteringene utgjør 27 prosent av investeringene
 • Offentlige investeringer utgjør 41 prosent og knyttes primært til offentlige bygg, helse og infrastruktur

Øst-Finnmark

 • 30 prosent av investeringene er boliginvesteringer
 • 34 prosent av investeringene er i offentlig sektor med hovedtyngde innen bolig, offshore og kraftinvesteringer
 • Boliginvesteringer utgjør 45 prosent av de private investeringene

Svalbard

 • Det er kartlagt investeringer for 940 millioner kroner på Svalbard
 • 28 prosent av disse er planer om utbygging av ny havn, farledsutbedringer og maritim trafikkovervåkning
 • 50 prosent av investeringene er boliginvesteringer
 • De resterende investeringene er knyttet til offentlige bygg og annen infrastruktur

Offentlig, privat og offshoreinvesteringer

Main widget forventninger investeringsteller nokkeltall widget default 363

Investeringer fordelt etter sektor; offentlig, privat eller på sokkelen

 • Investeringene på sokkelen utgjør størst andel av investeringer i Nord-Norge. Forventningene til aktivitetsnivået er basert på prognosene fra Petro Foresight – 2030
 • Vi estimere boligbygging for 195 milliarder kroner de kommende årene, 25 prosent av totale investeringer
 • Flere kraft- og veginvesteringer, flyplasser samt offentlige bygg som nye sykehus på Helgeland, Narvik, Hammerfest og Tromsø trekker opp nivået på investeringer i offentlig sektor
Main widget forventninger investeringsteller nokkeltall widget default 364

Investeringer som er under utredning, som er vedtatt eller igangsatt

 • Grunnet usikkerhet knyttet til finansiering og endrede konjunkturer hefter det stor usikkerhet rundt oppstart- og avslutningstidspunkt for flere av prosjektene. Enkelte prosjekter vil nok aldri bli igangsatt. Det knyttes størst usikkerhet til offentlige investeringer i infrastruktur, helse og bygg, kommunale investeringer som ligger litt frem i tid. I privat sektor heftes det størst usikkerhet ved investeringer i kraft og en del industri investeringer.
 • Det knyttes også en viss usikkerhet til oppstart for flere kraftprosjekter i privat sektor. Selv om konsesjon er gitt kan oppstartstidspunktet være flere år frem i tid.
 • 52 prosent av de kartlagte investeringene er fortsatt ikke vedtatt. De er typisk i utredningsfasen.
 • Igangsatte prosjekter utgjør en liten andel fordi disse er tidligere kartlagte investeringer hvor investeringssummen nedskrives utover i analyseperioden.

Investeringsutvikling 2016 – 2019

Investeringsutviklingen for kartlagte investeringer i perioden 2016 – 2019 viser ikke store variasjoner utover at det i 2016 ble gjennomført en helhetlig kartleggingen av forventninger knyttet til olje og gassinvesteringer i Barentshavet som da kom med i investeringstellingen.

Estimatet for boliginvesteringene har noe økning 2018 til 2019 etter en markant nedgang fra 2017 til 2018. Investeringer i offentlige bygg og helse øker, samtidig som det stadig kartlegges flere private investeringer innen næring og fiskeri.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.