Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2018

Seksjoner

Seksjon 3

Nordnorsk økonomi

Nordnorsk vekst avtar fremover. Skylaget tetter seg litt til for nordnorsk økonomi de neste årene, men det blir på ingen måte nedgangstider, bare tregere vekst. Fra og med i år forventes det en svakere vekst i Nord-Norge enn i resten av landet. Årsaken er at Nord-Norge ikke vil få med seg oppsvinget i olje- og gassinvesteringer med det første. I tillegg forventes veksten i eksportmarkedene å svekkes, dels som følge av en sterkere krone. Til tross for dette finnes det flere solgløtt, og både bedriftene og konsumentene er fortsatt optimistiske.

Menon-01
Menon_02
Harstad-2144025
01

Privat forbruk

Konsumveksten har vært relativt flat det siste året, men nå ser vi en opphenting i varehandelen i Nord-Norge. Dette vitner om en ny optimisme blant konsumentene. Med lav ledighet og høyere lønnsvekst i årene som kommer, tror vi på en svak økning i konsumveksten i Nord-Norge.

Kommunene skatteinntekter sier noe om husholdningenes inntekter, og disse inntektene øker mer i Nord-Norge enn i resten av landet. Skatteinntektene økte kraftig gjennom 2016 og 2017, mens veksten det siste året normaliserte seg på rundt 4 prosent.

Mangel på arbeidskraft fortsetter

At inntektsveksten i Nord-Norge nå ligger noe høyere enn i Norge, kan muligens forklares av presset i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er lav målt i registrerte ledige hos NAV. Ser man på SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU), er imidlertid den siste tendensen at arbeidsledigheten er på vei opp i Nord-Norge. Dette kan være et tegn på svakere tider i bedriftene. Det faktum at befolkningsveksten i Nord-Norge viser en negativ trend, sett opp mot resten av landet, bidrar til ytterligere mangel på arbeidskraft. Det kan slå ut i høyere lønnsvekst og økt forbruk.

Det faktum at befolkningsveksten i Nord-Norge viser en negativ trend, [...] bidrar til ytterligere mangel på arbeidskraft.

Bro-narvik-2917368
02

Investeringer

Etter en høy investeringsvekst i Nord-Norge i 2016 og 2017, er den nå på vei ned. Mye av veksten ble drevet av igangsetting av byggeprosjekter. Ordrereservene i byggenæringen begynner nå å tømmes, og det kan være et tegn på at boliginvesteringene i landsdelen skal noe ned. Dette vil først og fremst ramme næringen selv. Figuren viser at byggearealet som igangsettes allerede viser negativ vekst, både i Norge og i Nord-Norge. Vi venter imidlertid at markedet for boligbygging vil være bedre i nord enn i sør.

Til Norges Banks regionale nettverk svarer bedriftene at de har tro på fremtiden, og de nordnorske bedriftene har omtrent samme investeringsforventninger som i landet for øvrig. Dette gir noe grunn til optimisme rundt næringslivets investeringer i 2019.

I rapporten «Levert» fra Kunnskapsparken i Bodø, trekkes det frem at leverandørbedriftene innen olje og gass i Hammerfest-regionen har grunn til å se lyst på fremtiden. Rapporten tegner ikke et like positivt bilde for de øvrige regionene i landsdelen. Det er derfor liten grunn til å tro at økt oljeaktivitet i landet for øvrig vil bidra til en kraftig oppgang for leverandørbedriftene i Nord-Norge med det første.

Eksport489933
03

Eksport

Etter sterk vekst i vareeksporten fra Nord-Norge i første halvdel av 2018, har veksten avtatt etter sommeren. Samlet sett tror vi den årlige nordnorske eksportveksten ender på 2 prosent de neste årene, ned fra 2,5 prosent i 2017. Nedgangen kommer som følge av manglende volumvekst innen fisk og redusert turisme. Økte handelsbarrierer internasjonalt kan også svekke eksportveksten. En høyere oljepris vil kunne styrke den norske kronen, noe som i så fall vil bidra til å svekke mange nordnorske bedrifters konkurranseevne.

Laksestykke
04

Utsikter for sjømatnæringen

Eksportverdien på fisk fra Nord-Norge har økt de siste årene. Veksten er i all hovedsak drevet av pris og ikke volum. Figuren viser at prisen for både laks og annen fisk, som i hovedsak er hvit fisk, har økt kraftig siden 2010.

Videre viser figuren under at fiskeeksporten fra Nord-Norge har hatt en jevn verdiøkning de siste årene, og at det i all hovedsak er prisøkning og ikke større volum som har skapt inntektsveksten.

Med en moderat forventet volumvekst de neste to årene, vil videre vekst i hovedsak måtte komme gjennom enda høyere priser.

Innen oppdrett er det i år kommet noe vekst gjennom tildelinger av nye og utvidede tillatelser. Fremover må det forventes at det meste av volumveksten i denne næringen kommer i Nord-Norge, men det er snakk om relativt små veksttall.

Svolvær-985241-1
05

Utsikter for reiselivsnæringen

Veksten i antall overnattingsdøgn i Nord-Norge har avtatt siden 2016, og den seneste tiden har antallet faktisk gått litt ned. Utviklingen har vært dårligere enn våre tidligere prognoser tilsa. Veksten i nordnorsk reiseliv har de senere årene i hovedsak vært drevet av flere utenlandske tilreisende.

Figuren under viser at det var en tydelig sammenheng mellom kronekursen og veksten i antallet overnattingsdøgn mellom 2012 og 2016. Lav kronekurs gjør det rimeligere å reise til Norge som turist. Etter 2016 svekket ikke kronen seg mer, og veksten i utenlandske overnattingsdøgn bremset kraftig opp. Fordi vi forventer en gradvis sterkere krone, må vi regne med en ytterligere oppbremsing Vi forventer derfor nullvekst i reiselivets omsetning frem til 2020.

Kraft-i-nord
06

Kraftkrevende industri

Nord-Norge eksporterte metaller, kjemiske produkter og bearbeidede varer for i overkant av 13,5 milliarder kroner i 2017. Dette er en økning på 12 prosent fra året før, men i 2015 lå tallene langt høyere som følge av gode priser internasjonalt. Eksportverdiene hopper derfor mye opp og ned. Kinesiske leverandører tar stadig større markedsandeler, noe som er med på å presse prisene ned. Etter at prisen på både jern, stål og andre metaller fikk et oppsving i 2017, har prisene på mange metaller igjen falt i år, og de har nå flatet ut på et lavere nivå. Det økte presset fra utenlandske konkurrenter gjør at metallindustrien har et stort behov for å effektivisere og redusere kostnader. Nordnorske kraftforedlende industribedrifter har vist solid evne til å møte slike kostnadsutfordringer gjennom kontinuerlig innovasjon.

Ifølge Indeks Nordland er metallproduksjonen i Nord-Norge nå på kapasitetsgrensen, og det har vært flat vekst i eksportvolumene de siste årene. For å få vekst i næringen må investeringene opp, slik at kapasiteten kan økes. Indeks Nordland trekker frem at det fortsatt er overskuddskraft i Nordland, noe som kan gi rom for ny prosessindustri eller vekst i eksisterende bedrifter.

Det er stadig større interesse for å etablere datasentre i Nord-Norge. Kaldt klima, store vannressurser og overskudd av kraft gjør regionen egnet for slike sentre som har behov for mye energi og kjøling. Det som trekker Nord-Norges attraktivitet ned, er relativt dårlig kapasitet med mørk fiber, og dermed dårligere overføringskapasitet ut av landet. I våre naboland er det allerede etablert store datasentre for internasjonale IT-selskaper, og det er ikke utenkelig at det samme vil skje her til lands. Apple, Facebook, Amazon og Google har alle datasentre i Danmark eller Sverige. Behovet for datasentre i Europa antas å øke kraftig i løpet av de neste 10-15 årene.

Behovet for datasentre i Europa antas å øke kraftig i løpet av de neste 10-15 årene.

Oppdatert barometer: mars 2019

Les seksjon
Til toppen