Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2018

Seksjoner

Seksjon 2

Norsk økonomi

Etter et godt år i norsk økonomi, får vi lavere vekst til neste år. Økonomien har holdt farten ved hjelp av generøse statsbudsjett og lave renter. Til neste år blir ikke drahjelpen fra disse faktorene like sterk. Lave boliginvesteringer og handelskrig kan bidra til å dempe veksten markant i norsk økonomi. Men mest sannsynlig vil langt høyere investeringer i oljesektoren kompensere, slik at landet får en tilfredsstillende vekst på rett under to prosent de neste to årene.

Prognoser-Menon
People-1209860
01

Solid vekst i privat forbruk

Husholdningene i Norge ser optimistisk på fremtiden, noe for eksempel Finans Norges forventningsbarometer viser. Med høyere lønnsvekst, lav ledighet og moderat inflasjon, vil konsumet øke med 2,5 prosent hvert år frem mot 2020. Litt høyere rente og økende strømpriser trekker ned kjøpekraften, men ikke mye. Varehandelen i Norge viser også tegn til bedring, men her møter man stadig større konkurranse fra tilbydere på nett. Varehandel i butikk er derfor ikke lenger en like viktig indikator.

...men hva med boligsektoren?

I år har boliginvesteringene falt kraftig. Utbyggerne har tatt høyde for at boligetterspørselen har roet seg ned. I årene som kommer må vi dermed forvente at boligbyggingen vil ligge på et langt lavere nivå enn de siste årene. Utviklingen avhenger i stor grad av boligprisene, og de er vanskelige å spå. Mange forventer fallende boligpriser som følge av en stigende rente, høy tilgang på nye boliger, strenge regler for tildeling av boliglån, og mange usolgte bruktboliger. Samtidig er rentenivået fortsatt lavt, ledigheten er lav og arbeidstakerne har utsikter til høyere lønninger. Dette gir mindre grunn til å frykte et prisfall.

Vi legger til grunn at boligprisene vil fortsette å falle litt gjennom 2019 – med mellom to og fem prosent fra dagens nivå. I 2020 forventer vi en stabilisering. At boliginvesteringene nå er litt lavere, er et godt tegn med hensyn til faren for et boligpriskrakk. Det viser at markedet klarer å justere seg gradvis.

Sokkelkartet2018BH
02

Oljesektoren

Vi er nå inne i en periode med sterk vekst i oljeinvesteringene. Vi kommer fra et svært lavt investeringsnivå, og oljeselskapene har startet opp igjen med mye lete- og utviklingsaktivitet. Dette oppsvinget har lenge vært varslet, men har latt vente på seg.

Som alltid vil investeringene være sensitive for oljeprisen. Å spå hva som vil skje med oljeprisen er nesten umulig. Med moderat global vekst skulle man forvente lav pris. Rask innfasing av stadig rimeligere fornybar energi driver også prisene nedover. Samtidig drar sanksjoner mot Iran og et Venezuela uten produksjon, og uro på den arabiske halvøya prisene oppover. Den høye økonomiske aktiviteten i USA øker deres etterspørsel etter olje. Samlet sett tyder dette bildet på at oljeprisen skal videre opp de neste årene.

Eksportveksten i tradisjonelle varer svekkes

Etter en markant bedring av Norges eksport av varer og tjenester utenom olje de siste to årene, forventes det at denne eksporten vil vokse saktere i 2019 og 2020. Årsakene til dette vil være svakere vekst i viktige eksportmarkeder, økte handelsbarrierer og dårligere konkurranseevne med en styrket norsk krone.

En litt lavere veksttakt vil også føre til en noe redusert sysselsettingsvekst. Den vil ligge i overkant av én prosent i året – og stort sett reflektere befolkningsveksten – mens ledighetsraten vil stabilisere seg på dagens lave nivå.

Seksjon 3

Nordnorsk økonomi

Les seksjon
Til toppen