Investeringstelleren 2018

Det er fortsatt høy investeringslyst i Nord-Norge og Svalbard. Vi har identifisert 813 investeringsobjekter som sammen med investeringene i boliger utgjør 742,6 milliarder kroner de neste 8 årene (2018 – 2026).

Dette er 7,6 milliarder kroner mer enn fjorårets estimat for samme periode. På sokkelen forventes det nå store investeringer fremover. På fastlandet vil boliginvesteringene være den største bidragsyteren i regionen, etterfulgt av investeringer i offentlige bygg og infrastruktur.

Investeringer på sokkelen står for de største investeringene de kommende årene, og utgjør tilsammen 310 milliarder kroner. Disse investeringene er hovedsakelig knyttet til drift, modifikasjoner og utbygginger av satellittfelter samt planlagte investeringer på de nye feltene Johan Castberg, Alta/Gohta, Wisting og i Barentshavet sørøst. Det ligger også inne planlagte investeringer i tilknytning til en ny oljeterminal på Veidnes. Den årlige investeringsaktiviteten knyttet til drift og utbygging på disse prosjektene er estimert til 50 milliarder kroner per år fram til 2020, med en økning til 70 milliarder kroner per år etter 2020.

Om investeringstelleren

I denne investeringstellingen kartlegger planlagte investeringer i Nord-Norge frem til og med 2026. Tellingen inkluderer både vedtatte og planlagte prosjekter. Om lag 46 prosent av investeringsprosjektene er allerede igangsatt eller ferdig finansiert/vedtatt.

Tellingen gjøres årlig for Konjunkturbarometeret for Nord-Norge av Bedriftskompetanse AS og Menon Economics AS. Årets utgave er den femte tellingen.Neste telling kommer november 2019.

Tellingen er omfattende og detaljert. I år har vi med 813 investeringsprosjekter i landsdelen, i tillegg til estimerte investeringer i bolig- og kommunalsektoren. Det finnes likevel et stort antall investeringer i næringslivet som vi ikke får med oss. Erfaringen tilsier at dette gjennomgående er små prosjekter som i liten grad påvirker totaltallene.

Kartleggingen har i stor grad identifisert offentlige investeringer, men i noen regioner er en stor del av de private investeringene dekket. Nytt av året er at vi på bakgrunn av data fra NVE har kartlagt investeringer i vind- og vannkraft som utredes basert på gitte konsesjoner. Informasjon om offentlige investeringer er hentet fra statlige, fylkeskommunale og kommunale investeringsbudsjett.

2W1B2022-RGB

Foto av Susanne Hætta for kbnn:

BIlde_investeringer01

Investeringer 2018 - kartleggingen er utført i perioden september oktober

Svalbard

Sokkel

Øst-Finnmark

Vest-Finnmark

Tromsø, Midt- og Nord-Troms

Hålogalandsregionen

Bodøregionen

Helgeland

På fastlandet bidrar boliginvesteringer til å holde investeringene oppe. Vi har estimert at det vil investeres i boliger for 192 milliarder kroner i Nord-Norge i denne perioden. Vel 47 prosent av boliginvesteringene realiseres i Nordland fylke etterfulgt av Tromsø-regionen med 38 prosent.

2W1B9073-RGB

Store investeringer i flyplasser de neste årene

Det skal bygges flyplasser, veier, jernbane og annen infrastruktur for 58,6 milliarder i Nord-Norge innen 2026. Det er planlagt nye flyplasser i Bodø, Rana, Lofoten og Hammerfest, samt ny kampflybase på Evenes. Det største prosjektet er byggingen av ny flyplass i Bodø, som har en kostnadsramme på 5 milliarder kroner. Prosjektet i Bodø innebærer flytting av dagens flystripe 900 meter lenger mot sør for å frigi arealer til å bygge en helt ny bydel der flystripen i dag ligger.

Investeringer i vei og bane

Flere store veiprosjekter skal realiseres de kommende årene. De større utbyggingene er strekningen E10 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, E6 i Sørfold kommune og E6 Helgeland Sør. Ofotbanen har for liten kapasitet og det pågår et planarbeid for å finne en trase for dobbeltspor, samt en strategi for kapasitetsutvidelser.

2W1B0424-RGB

Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Sterk vekst i kraftinvesteringer

Økningen i investeringstallene fra 2017 skyldes at det er identifisert flere større planlagte investeringer i vindkraftverk, vannkraftverk samt investeringer i ny nettlinje. Nær 50 prosent av kraftinvesteringer er planlagt i Finnmark, og vindkraft utgjør den største andelen av disse investeringene.

Investeringer fordelt etter sektor: offentlig, privat eller på sokkelen

Investeringer som er under utredning, som er vedtatt eller igangsatt:

Investeringsutvikling 2015 – 2018

Investeringsutviklingen for kartlagte investeringer i perioden 2015 – 2018 viser ikke store variasjoner utover at det i 2016 ble gjennomført en helhetlig kartlegging av forventninger knyttet til olje- og gassinvesteringer i Barentshavet, som da kom med i investeringstellingen. Estimatet for boliginvesteringene har falt noe fra 2017 til 2018 etter flere år med mange utbyggingsprosjekter. Investeringer i offentlige bygg og kraft øker derimot.

Les videre

Wibecke-016-web

Fortellinger fra nord

Det fins mange ulike framstillinger av Nord-Norge og det nordlige. Dette bildet er i endring. Fortellinger om råvarer og eksotisk natur er byttet ut med egne nordnorske, samiske og arktiske identitetsfortellinger. Landsdelen preges av forskning, vitenskap og utdanning.

Theresa-May

Storbritannia, Brexit og Nord-Norge

Næringslivet i Nord-Norge er sterkt rettet mot eksport av varer og tjenester til utlandet. Dette har sikret fart i den nordnorske økonomien og skjermet landsdelen i perioder som har vært preget av nasjonal oppbremsing. Samtidig gjør det landsdelen sårbar for økonomisk uro og nedgang i andre deler av verden, og i dette tilfellet: brexit.