Tall

Tall: Ledigheten faller fortsatt – men flere langtidsledige

Antall helt ledige i Nord-Norge falt med mer enn 1.200 personer i løpet av september. Det er fortsatt flest permitterte innen reiseliv og transport.

Flyplass1
Foto: Marius Karlsen for kbnn:

Nedgangen i antall ledige var størst innen reiseliv og transport, samtidig som det fortsatt er flest ledige i denne yrkesgruppen i begge fylkene ved utgangen av september.

Antall langtidsledige øker i begge fylker, og understreker viktigheten av å styrke den enkeltes kompetanse for å kunne søke jobb i andre bransjer.

Ved utgangen av september var det totalt 12.643 arbeidsledige personer i Nord-Norge. Av disse var 3.893 permitterte.

NAV i begge fylkene har uttrykt en viss bekymring over at antall langtidsledige (mer enn 26 uker) øker. Sannsynligheten for å komme raskt tilbake i ordinært arbeid minker jo lengre man er permittert.

I september var det 7.025 helt ledige personer i Nord-Norge, hvorav 1.597 var helt permitterte.

Det var flest helt ledige i Troms og Finnmark (3.745 personer), noe som utgjorde 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for Nordland var 3.280 personer (2,6 prosent av arbeidsstyrken).

Permitterte har utgjort en betydelig andel av de helt ledige, og nedgangen i ledigheten skyldes i hovedsak at mange av disse har kommet tilbake i arbeid.

Ved utgangen av september var det fremdeles flest permitterte innen reiseliv og transport, men det er samtidig denne gruppen som hadde størst nedgang i ledigheten sammenlignet med august.

Industriarbeidere er gruppen med nest flest permitterte, og selv om det fortsatt er flere som kommer tilbake i arbeid har tendensen flatet noe ut.

Flyplass2

Det er fortsatt langt mellom turistene ved Tromsø lufthavn, Langnes.

Foto: Marius Karlsen for kbnn:

Ser man nærmere på hvilke yrker innen reiseliv og transport som var mest berørt, er det sjåfører (263), servitører (249) og kokker (171) som hadde flest permitterte ved utgangen av september.

Det er fortsatt usikkerhet om videre utvikling i reiselivsnæringen, selv om myndighetene har forlenget ordningen hvor de kompenseres for inntektsbortfall. Selv om det er fare for nye permitteringer eller oppsigelser har det foreløpig ikke gitt utslag i antall bedrifter som har forhåndsmeldt dette til NAV.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.