Reiseliv – profesjonalisering og opplevelsesøkonomi gir vekst

Det er svært høy aktivitet i reiselivet i nord. Økt profesjonalisering og satsing på opplevelsesøkonomi, kombinert med en vellykket satsing på vinterturisme, gir resultater.

John-o-nolan-8mf8r6cvssk-unsplash

Den siste Turistundersøkelsen fra Innovasjon Norge bekrefter Nord-Norges konkurranseposisjon og høyere vekstpotensial ved at landsdelen og naturen her i større grad enn andre regioner er hovedmotivasjonen for de reisende til å besøke Norge.

Dette har gitt utslag i en vekst i antall hotellovernattinger på 3,7 prosent for første halvår i 2019, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018. Totalt i 2018 ble det gjennomført 2 722 331 overnattinger ved hoteller i landsdelen. Tilsvarende tall for campingplasser var 743 635. Veksten fra første halvår 2018 til første halvår 2019 var på 6 prosent.

Les også

Tall fra Telleren: Utviklingen i reiselivet i Nord-Norge sommeren 2019

De tradisjonelle overnattingsbedriftene opplever i større grad konkurranse fra bookingplattformer som Airbnb, VRBO, HomeAway og Flipkey. I Nord-Norge ble det i 2018 reservert totalt 696 727 romdøgn gjennom Airbnb. Sammenligner man første halvår 2019 med tilsvarende periode i 2018, har det vært en vekst i antall reserverte romdøgn på 32,5 prosent, ifølge data fra Telleren.

Det siste året har man også sett eksempler på at oppkjøpsfond som Nord kapitalforvaltning og Longship har kjøpt opp en rekke reiselivsbedrifter i landsdelen. Ut fra deres strategiske vurdering gir økt fritid og voksende opplevelsesøkonomi grunnlag for vekst, og med kapital og konsentrert eierskap kan man strukturere aktivitetene bedre i verdikjeden.

Dette er i seg selv en positiv utvikling. Interessen fra investorer indikerer at den betydelige satsingen på kompetanseoppbygging og nyskaping basert på unik natur og kulturbaserte opplevelser bærer frukter.

IMG-2563

Foto av kbnn:

Reiselivet er svært avhengig av både fellesgoder i form av samfunnsmessig infrastruktur og offentlige tjenester for å kunne levere konkurrerende opplevelser. Samtidig er ressursene til utvikling av destinasjoner svært begrensede i forhold til nødvendige oppgaver, og dette gir mindre kapitaloppbygging for næringen til å gjøre investeringer.

Ifølge tall fra Cruise Norway var det 378 anløp av cruiseskip i nordnorske havner i 2018, en vekst på 37 fra 2017. Aktiviteten domineres av Tromsø og havnene rundt Nordkapp (Nordkapp, Lakselv og Kjøllefjord), og samlet står disse for over halvparten av anløpene. Veksten de siste årene har ført til at enkelte destinasjoner i landsdelen begynner å føle på at man har nådd et metningspunkt for hvor mange turister man kan ta imot. I tillegg er det økt oppmerksomhet på forurensning fra cruiseskipene og de begrensede ringvirkningene cruiseanløp har for lokalsamfunnene. Det er derfor viktig å få til en utvikling av cruisenæringen under nye og bærekraftige rammebetingelser som også bidrar til økt verdiskaping på land.

2W1B4853-RGB

Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Les videre

2W1B3532-RGB-b

Det nordnorske samfunnet i dag

Nordområdene står sterkt som produsent av viktige råvarer. Det kan derfor forventes en fortsatt sterk interesse i nord fra andre aktører og regioner om posisjonering og sikring av tilgang til ressurser.

2W1B3378-RGB-1

Status - sysselsettingen

Fortsatt økt sysselsetting, men svakere vekst enn i 2018. Samlet sett har sysselsettingen i Nord-Norge økt i første halvdel av 2019, men veksten var svakere enn i 2018.