Petroleum – nye installasjoner bygges ut og settes i drift

Ved inngangen til 2016 var det tre produserende olje- og gassinstallasjoner i Nord-Norge (Norne, Skarv og Hammerfest LNG), i dag er det fem.

De to siste som har startet produksjon, er Goliat (Vår Energi) og Aasta Hansteen (Equinor). I 2022 ventes oppstart på Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Etter dette er det ventet at Wisting-feltet og Alta/Gotha vil bygges ut.

Artboard-1-copy-10-100

Produksjon i millioner Sm3 oljeekvivalenter

Kilde: Oljedirektoratet, Grafikk: kbnn:

Produksjonen fra felt i landsdelen i 2018 utgjorde 21 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). Av dette var nesten to tredjedeler gass. Produksjonen økte litt fra 2017 (5 prosent), og var nesten på nivå med toppåret 2016, da det ble produsert 21,3 millioner Sm3 o.e. Produksjonen i Nord-Norge utgjør 9,2 prosent av den nasjonale produksjonen.

Credit-Equinor_ASAEquinor-2018-10-09-johan-sverdrup.jpg-2026316

/// Oljeekvivalent (o.e.): Brukes når ressursmengdene av olje, gass, NGL og kondensat skal summeres. En slik summering vil ikke være eksakt, men skjer ved å anvende en egenskap som grunnlag. Mulige tilnærminger er energi, masse, volum eller verdi. Det benyttes en omregningsfaktor mellom gass og væske. Gjeldende omregningsfaktorer er: 1000 Sm³ gass tilsvarer 1 Sm³ o.e. 1 Sm³ olje tilsvarer 1 Sm³ o.e. 1 tonn NGL tilsvarer 1,9 Sm³ o.e. ///

Ved årsskiftet 2018–2019 ble det estimert at de feltene som det produseres fra i dag, har om lag 306 millioner Sm3 o.e. gjenværende, av totalt 545 millioner Sm3 o.e. i opprinnelige utvinnbare ressurser. Det vil si at man kan opprettholde dagens produksjon i 15 år. Samtidig gjøres det stadig nye funn, og man klarer å hente ut mer av de eksisterende. Det er derfor ventet at det vil være petroleumsaktivitet i landsdelen langt utenfor denne tidshorisonten.

Det investeres mye i feltene i landsdelen, og i 2017 ble det totalt gjennomført investeringer for 8,7 milliarder kroner, mot 12,7 milliarder i 2016. Dette var langt lavere enn i toppårene 2014 og 2015, da nivået lå på rundt 20 milliarder. At investeringsnivået faller såpass, forklares med at store investeringer knyttet til Goliat og Aasta Hansteen er gjennomført, og at man nå går inn i en fase med løpende driftsinvesteringer. Utbyggingen av Johan Castberg vil nok trekke opp investeringsnivået de nærmeste årene.

2W1B6242-RGB

Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Les videre

2W1B4980-RGB

Nord-Norge er en «supermakt» for oppdrett av laks

I 2018 ble det slaktet 551 000 tonn laks, som utgjør 43 prosent av det norske volumet og rundt 20 prosent av verdens produksjon.

Fiskebåtogpadlere Bo Eide

Fiskeri – over halvparten av verdien fra norske fiskerier er å finne i Nord-Norge

Norge har god og bærekraftig bestandsforvaltning av fiskeriressursene, og kvotene er fortsatt på et høyt nivå. I Nord-Norge ble det ført i land totalt 991 000 tonn villfisk i 2018.

2W1B3364-RGB

Bygg og anlegg – hard konkurranse fra utlandet

Det er fortsatt høy aktivitet i bygg- og anleggsnæringen i landsdelen, selv om nivået målt i igangsatte kvadratmeter falt noe fra 2017 til 2018.

IMG-2585

Investeringstelleren 2019

Vi har identifisert 1177 investeringsobjekter som sammen med fremskrevne kommunale investeringer og investeringer i boliger utgjør 779,3 milliarder kroner de neste 8 årene (2019 – 2026). Dette er høyere enn fjorårets estimat for samme periode. Boliginvesteringene er største bidragsyter, men også andre private aktører og offentlige sektor ruster opp landsdelen med store prosjekter.

2W1B5376-RGB

Kraftproduksjon – viktig for elektrifiseringen av samfunnet

Kraftproduksjonen i Nord-Norge var på 25,2 TWh i 2017. Dette utgjorde 16,8 prosent av den nasjonale produksjonen. Fra 2007 har produksjonen økt med 38 prosent i landsdelen, og veksten har vært sterkest i Finnmark (dobling).

2W1B4068-RGB

Kraftforedlende industri – eksportorientert og konjunkturutsatt

Det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge ligger på Helgeland i Nordland. Regionen huser fire av landsdelens åtte industribedrifter. Tre bedrifter er lokalisert i andre deler av Nordland og én i Troms. I sum sysselsatte industribedriftene om lag 2100 årsverk i 2018.

2W1B9647-RGB

Jord-, skog- og beiteressurser – potensial for utvikling

Nordland er det desidert største jordbruksfylket i landsdelen og står alene for om lag tre fjerdedeler av alle leveranser til slakteriene i nord. Her finner man også de to største kommunene målt i leveranser. Det ble levert 160 millioner liter melk fra nordnorske melkeprodusenter i 2018 – en nedgang på 3 prosent fra 2009.

IMG-2563

Maritim sektor – økt oppmerksomhet rundt grønne løsninger

I 2018 omsatte sektoren i landsdelen for 19,8 milliarder kroner og sysselsatte 6920 personer. Sysselsettingen økte med litt over 100 årsverk fra 2017, mens omsetningen økte med 6,4 prosent.