Notat

Nordnorsk eierskap i bygg- og anleggsnæringen gir stor verdiskaping

De 10 største private eierne i nordnorske bygg- og anleggsbedrifter bidro til en verdiskaping på 650 millioner kroner gjennom sine eierposisjoner.

Byggoganlegg2

Gjennom eierposisjoner sikrer nordnorske investorer at mest mulig av verdiskapingen tilfaller ansatte, eiere og offentlig sektor i Nord-Norge i form av lønn, utbytte og skatt.

Dette er viktig i en næring som er svært konkurranseutsatt, både fra aktører nasjonalt, men også internasjonalt.

Bygg- og anleggsnæringen er betydelig næring i Nord-Norge. Bedrifter med hovedvirksomhet i landsdelen sto for en verdiskaping på i overkant av 10 milliarder i 2019.

Privatpersoner sto igjen for 90 prosent av eierskapet i selskapene med hovedvirksomhet i Nord-Norge.

Utenom det private eierskapet kom 8 prosent gjennom små eierposter, som typisk er rene investeringsposisjoner i et selskap. Resterende andeler fordelte seg på utenlandsk eierskap, i stor grad fra PEAB Bygg Norge, samt en liten del fra offentlig eierskap gjennom for eksempel Frost Kraftentreprenør.

Byggoganleggfarge5

Hvor ligger verdiskapingen?

Kun 4 prosent av den private verdiskapingen var knyttet til eierskap utenfor landsdelen, og da i hovedsak lokalisert i Oslo, Viken og Møre og Romsdal.

De nordnorske eierne bodde spredt ut over landsdelen. Den største verdiskapingen fant man hos eiere med bostedsadresse i Tromsø og Bodø. I alt kunne i overkant av én fjerdedel av verdiskapingen knyttes til en eier bosatt i disse to kommunene.

For Tromsø var de tre største bedriftene målt i verdiskaping Econor, Totalrenovering og Roald Madsen. Tilsvarende for Bodø hadde man Gunvald Johansen Bygg, Haneseth Bodø og Elektro Bodø.

250 eiere kontrollerer halvparten av verdiskapingen

Bygg- og anleggsnæringen i Nord-Norge består av mange selskap. Blant de største målt i verdiskaping finner vi blant annet PEAB Bygg Norge, Consto Nord, Nordasfalt og Leonhard Nilsen & Sønner.

For de 10 personene med høyest verdiskaping tilknyttet sine eierposisjoner utgjorde den i 2019 om lag 653 millioner kroner. Dette var i overkant av 7 prosent av den private verdiskapingen i næringen. De 250 største eierne sto for halvparten av verdiskapingen. Det vil si at 5 prosent av eierne kunne knyttes til 50 prosent av verdiskapingen i næringen.

Byggoganleggfarge4

Sterkt mannsdominert eierskap

Av alle eierne i nordnorske bygg- og anleggsbedrifter var kun 13 prosent kvinner.

I tillegg til en sterkt mannsdominert eierskapsfordeling, viser også beregningene at verdiskapingen tilknyttet eierskapet var dobbelt så høy for mannlige eiere sammenlignet med kvinnelige eiere.

Samlet sett kunne 93 prosent av verdiskapingen føres tilbake til en mannlig eier.

Den gjennomsnittlige verdiskapingen for menn sammenlignet med kvinner var betydelig høyere innen bygg og anlegg enn for alle næringer i landsdelen.

Slik er beregningene gjort

Analysen inkluderer alle aksjeselskap med hovedvirksomhet i landsdelen innenfor bygg- og anleggsnæringen. Underavdelinger av nasjonale og internasjonale konsern inngår ikke. Basert på beregningene anslås det at om lag 60 prosent av verdiskapingen skjedde i selskaper med hovedvirksomhet i landsdelen, mens de resterende 40 prosentene kom fra underavdelinger av selskaper med hovedkontor andre steder i landet.

Alle data som presenteres i denne analysen er for regnskapsåret 2019. Kildene er Aksjonærregisteret og Forvalt.

Eierskapet beregnes ut ifra eiertypens andel av selskapets totale verdiskaping. Eierskap fordeles på 5 eiertyper: Norske private eiere, utenlandske eiere, offentlige eiere, stiftelser og små eierposter

Eiertypens andel finnes gjennom eierandelene oppgitt i Aksjonærregisteret. Alle eierposter større enn 10 prosent i et enkelt selskap er sortert på norske private eiere, utenlandske eiere, offentlige eiere og stiftelser. Eierposter under 10 prosent går under små eierposter (typisk i børsnoterte selskaper).

Postene føres hele veien tilbake til «slutteieren». Dermed tas det hensyn til at selskap eies av selskap som igjen eies av osv. Tilbakeføringen er gjort til og med ledd 9, og selskaper med lengre eierrekke enn dette kan ha falt ut. Dersom en norsk eier står bak et utenlandsk eierselskap, fanges det ikke opp. Det samme gjelder for utenlandske selskap som eier av andre selskap.

Totalt gikk 3.734 selskaper og 21.176 sysselsatte innunder beregningene.

Eierskapet måles i eierens andel verdiskaping. Når verdiskapingen omtales er det dermed den målbare verdiskapingen fra eierskap i aksjeselskap med hovedvirksomhet i Nord-Norge som er grunnlaget.

Verdiskaping beregnes som selskapets omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr at selskapenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). En nærings verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle selskapene, og er et uttrykk for næringenes bidrag til Norges BNP

Der regioner omtales er SSBs standard for økonomiske regioner benyttet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.