Konjunkturbarometer

Nord-Norge er en «supermakt» for oppdrett av laks

I 2018 ble det slaktet 551 000 tonn laks, som utgjør 43 prosent av det norske volumet og rundt 20 prosent av verdens produksjon.

2W1B4980-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Nordland er det største havbruksfylket i landsdelen og sto for 47 prosent (262 000 tonn) av uttaket av slaktet laks i 2018. Tilsvarende tall for henholdsvis Troms og Finnmark var 33 prosent (182 000 tonn) og 20 prosent (108 000 tonn). Sammenlignet med året før hadde Nordland den største veksten i produksjonen, med nærmere 24 000 tonn, fulgt av Finnmark med noe over 11 000 tonn. I Troms falt mengden slaktet fisk med mer enn 15 000 tonn.

Etterspørselen etter oppdrettsfisk er fortsatt i vekst, og Europa er det største markedet for nordnorske oppdrettere. Polen, Frankrike og Danmark var de største mottakerne av laks fra Norge i 1. halvår 2019.

Kombinasjonen av pris- og volumvekst har bidratt til en svært lønnsom næring de siste årene. I en rapport i Kunnskapsbanken for Nord-Norge har Capia analysert hva som har bidratt til at lakseprisen har økt så kraftig. De tre viktigste faktorene er økt etterspørsel som følge av inntektsvekst, dreining mot laks fra andre produkter, produktutvikling og bedre distribusjon

//20 prosent av verdens produksjon//

Hvorfor har lakseprisen økt så kraftig?

De siste ti årene har produksjonen i landsdelen mer enn doblet seg, fra 251 000 tonn i 2008 til 551 000 tonn i 2018. Dette skyldes produktivitetsvekst, nye konsesjoner fra myndighetene og utvidelse av eksisterende konsesjoner.

Det har vært en debatt i 2019 om beskatning av lakseoppdrett på bakgrunn av et regjeringsoppnevnt utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk innen 1. november 2019. Det politiske flertallet har imidlertid sagt nei til en nasjonal grunnrenteskatt som skal tas inn nasjonalt og ikke lokalt. Kommuner som legger til rette for havbruksaktivitet, honoreres av staten gjennom Havbruksfondet. Totalt ble det det utbetalt 1,17 milliarder kroner til nordnorske kommuner og fylkeskommuner i 2018. For kommuner med få innbyggere utgjør disse utbetalingene betydelige summer. Rødøy kommune, som har litt over 1200 innbyggere, fikk utbetalt 30 millioner kroner i 2018, i underkant av 25 000 kroner per innbygger.

Havbruksnæringen jobber hardt med å løse utfordringer knyttet til parasitter (lus) og virus, og det påfører næringen store utgifter hvert år. I 2019 førte en algeoppblomstring i Nordland og Troms til massedød av oppdrettslaks. Det er anslått at 13 432 tonn fisk, eller rundt 8,2 millioner oppdrettslaks døde. For de berørte selskapene var det en krevende periode, hvor flere måtte permittere ansatte. Selv om volumet var betydelig, har det ikke fått store konsekvenser fordi dette var fisk i ulike produksjonsstadier. Det kan ha en viss effekt på slaktevolumet fremover, men samtidig utgjør det en begrenset andel av den totale produksjonen.

Algeutbrudd gir laksedød for 2,5 milliarder kroner

2W1B0478-RGB-1
Susanne Hætta for kbnn:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.