Konjunkturbarometer

Næringer som skaper store verdier

Det er de næringene med størst verdiskaping som det settes søkelys på i årets konjunkturbarometer, da disse har stor betydning for den økonomiske aktiviteten i landsdelen.

Båtsfjord 2 W1 B8632 RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn: / på besøk hos Båtsfjordbruket Insula

Næringslivets aktivitet i landsdelen er i stor grad bygget på naturressurser, enten det er fisk, vann, mineraler eller naturen i seg selv. Det er dannet verdikjeder med produsenter, leverandører, teknologiutviklere og tjenesteytere rundt disse ressursene. Det har skjedd en betydelig profesjonalisering, som har gitt grunnlag for flere kompetansearbeidsplasser i landsdelen, men fortsatt er det potensiale for å klatre i verdikjedene. Disse næringene har en stor del av sin primæraktivitet der ressursene ligger, og det er derfor viktig med livskraftige lokalsamfunn over hele landsdelen som utvikles, både i form av investeringer og at det er attraktivt for folk å bo og arbeide der.

I hvilken grad kan nordnorsk næringsliv omstilles for å skape sikre arbeidsplasser og fremtidig vekst? Koronapandemien har både gitt umiddelbare effekter i deler av nordnorsk næringsliv, samtidig som det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i 2021 og fremover. Svekket internasjonal kjøpekraft, usikkerhet rundt reiseaktivitet, og økt digital samhandling mellom virksomheter er åpenbare elementer som vil fremtvinge endringer, samtidig som bærekraft og klimaspørsmål fortsatt er høyaktuelle faktorer i tilpasningen.

Kbnn2021 graf33

Det private næringslivet bidro med om lag 2/3 av verdiskapingen (målt ved bruttoproduktet) i 2018. Fiske, fangst og akvakultur stod for den største verdiskapingen, fulgt av bygg og anlegg og varehandel. Det er de næringene med størst verdiskaping som det settes søkelys på i årets konjunkturbarometer, da disse har stor betydning for den økonomiske aktiviteten i landsdelen.

Det siste året har det vært mange diskusjoner i media om hvorvidt offentlig sektor skaper eller forbruker verdier. Det fylkesfordelte nasjonalregnskapet viser at offentlig sektor utgjorde 1/3 av den totale verdiskapingen i landsdelen i 2018. Verdiskapingen er i all hovedsak knyttet til lønningene til de ansatte i denne sektoren. Offentlig sektor har en rekke kompetansearbeidsplasser som er viktige for landsdelen, og konsumet til de offentlig ansatte gir betydelige ringvirkninger i privat næringsliv. Offentlig sysselsetting har også vært stabiliserende under koronapandemien, siden offentlige arbeidsplasser er lite konjunkturutsatte. Offentlig ansatte har dermed opprettholdt kjøpekraften sin under krisen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.