Konjunkturbarometer

Lønnsutvikling og gjeld i de nordnorske husholdningene

Sammenlignet med landsgjennomsnittet var medianinntekten i de nordnorske husholdningene lavere i 2017, men veksten i perioden 2012–2017 har vært sterkere enn den nasjonale utviklingen.

2W1B0777-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Medianinntekten etter skatt for husholdningene i Norge var 510 000 kroner i 2017. Av fylkene i landsdelen lå Troms nærmest dette snittet, med 506 000 kroner, mens verdiene i Finnmark og Nordland var henholdsvis 503 000 og 499 000 kroner. Det er positivt å merke seg at Troms og Nordland har hatt prosentvis vekst i medianinntekt (etter skatt) de siste fem årene, og denne veksten har vært sterkere enn den nasjonale utviklingen.

Den nasjonale veksten var i perioden 2012 til 2017 på 14,3 prosent. Tilsvarende tall for Troms er 16,6 prosent, mens Nordland har hatt en vekst på 15,2. Finnmark har for hele perioden hatt tilsvarende vekst som landet.

2W1B0777-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:
Månedslønn

Det har vært positiv lønnsvekst for alle næringer siden statistikken ble etablert i 2016. Veksten i Nord-Norge har vært sterkest innenfor finansiering og forsikring, fulgt av informasjon og kommunikasjon samt jordbruk, skogbruk og fiske. Veksten har vært svakest innenfor teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift. Selv om det også har vært vekst i avtalt månedslønn innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet, er det her man har det laveste gjennomsnittet, fulgt av varehandelen og forretningsmessig tjenesteyting.

Sammenlignet med det nasjonale snittet er det en del høyere avtalt månedslønn innenfor jordbruk, skogbruk og fiske, og marginalt høyere innenfor helse- og sosialtjenester. Samtidig har forskjellen minsket for de fleste næringene. Unntakene er næringene finansiering og forsikring, overnattings- og serveringsvirksomhet samt teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift.

Sammenlignet med nasjonale tall var andelen husholdninger som ikke hadde gjeld i 2017, en del høyere i Nord-Norge, mens det var færre som hadde høy gjeldsbelastning.

Siden 2012 har det vært en nedgang i andelen husholdninger med gjeld på én til to ganger samlet inntekt eller mindre, og en økning i andelen husholdninger med gjeld på to til tre ganger samlet inntekt eller mer i gjeld. Samtidig hadde formuen til husholdningene i Nord-Norge økt i perioden 2012 til 2017, ved at det ble en større andel med formue på 2 millioner kroner eller mer.

Gjeld

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.