Kraftforedlende industri – eksportorientert og konjunkturutsatt

Det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge ligger på Helgeland i Nordland. Regionen huser fire av landsdelens åtte industribedrifter. Tre bedrifter er lokalisert i andre deler av Nordland og én i Troms. I sum sysselsatte industribedriftene om lag 2100 årsverk i 2018.

2W1B4068-RGB

Foto av Susanne Hætta for kbnn: - Celsa smelteverk Mo i Rana

Kraftforedlende industri i Nord-Norge sto for om lag 31 prosent av eksportverdien fra landsdelen i 2018. Grunnlaget for næringen var rikelig tilgang på vannkraft, som fortsatt er en viktig innsatsfaktor. Industrien har i stor grad internasjonalt eierskap og påvirkes av globale markeder og drivkrefter.

Det industrielle tyngdepunktet i Nord-Norge ligger på Helgeland i Nordland. Regionen huser fire av landsdelens åtte industribedrifter. Tre bedrifter er lokalisert i andre deler av Nordland og én i Troms. I sum sysselsatte industribedriftene om lag 2100 årsverk i 2018. Total primærproduksjon utgjorde 2,5 millioner tonn i 2018. Hovedandelen (ca. 1,7 millioner tonn) av produktene eksporteres til internasjonale markeder. Dette inkluderer kjemiske råvarer, aluminium og øvrige metallurgiske varer (silisiumprodukter, manganlegeringer og armeringsstål). Eksporten går i all hovedsak til Europa og omfatter stål-, emballasje- og bilindustri, bygg og anlegg samt landbruk.

2W1B4042

Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Denne aktiviteten krever store mengder energi, og industrivirksomheten i de fem kommunene Vefsn, Rana, Sørfold, Lenvik og Meløy forbrukte nærmere 6,9 TWh i 2017, som tilsvarer om lag 40 prosent av det totale kraftforbruket i landsdelen. Det jobbes og investeres mye i energieffektivisering og -gjenvinning i industrien. Et av de større prosjektene gjennomføres hos silisiumverket Elkem Salten. Prosjektet har en investeringsramme på opp mot 1 milliard kroner og er ventet å gjenvinne 28 prosent av verkets energiforbruk når det er ferdig i 2020. Dette tilsvarer forbruket til 15 000 norske husstander.

Bedriftene påvirkes i stor grad av internasjonale konjunkturer, både med hensyn til produksjon og pris. Et eksempel på dette så man i begynnelsen av 2019, da Elkem Salten måtte stenge én av tre smelteovner som følge av svak markedsutvikling og fallende priser for silisium. Produksjonen ble gjenopptatt noen måneder senere som følge av bedring i markedene. Et annet eksempel er Ferroglobe Mangan Norge, som har varslet permitteringer av samtlige ansatte fra slutten av oktober 2019. Stoppen kan vare i seks måneder som følge av markedssituasjonen.

Les videre

2W1B5376-RGB

Kraftproduksjon – viktig for elektrifiseringen av samfunnet

Kraftproduksjonen i Nord-Norge var på 25,2 TWh i 2017. Dette utgjorde 16,8 prosent av den nasjonale produksjonen. Fra 2007 har produksjonen økt med 38 prosent i landsdelen, og veksten har vært sterkest i Finnmark (dobling).

IMG-2563

Maritim sektor – økt oppmerksomhet rundt grønne løsninger

I 2018 omsatte sektoren i landsdelen for 19,8 milliarder kroner og sysselsatte 6920 personer. Sysselsettingen økte med litt over 100 årsverk fra 2017, mens omsetningen økte med 6,4 prosent.

Credit-Equinor_ASAEquinor-2018-10-09-johan-sverdrup.jpg-2026316

Petroleum – nye installasjoner bygges ut og settes i drift

Ved inngangen til 2016 var det tre produserende olje- og gassinstallasjoner i Nord-Norge (Norne, Skarv og Hammerfest LNG), i dag er det fem.

2W1B4980-RGB

Nord-Norge er en «supermakt» for oppdrett av laks

I 2018 ble det slaktet 551 000 tonn laks, som utgjør 43 prosent av det norske volumet og rundt 20 prosent av verdens produksjon.

Fiskebåtogpadlere Bo Eide

Fiskeri – over halvparten av verdien fra norske fiskerier er å finne i Nord-Norge

Norge har god og bærekraftig bestandsforvaltning av fiskeriressursene, og kvotene er fortsatt på et høyt nivå. I Nord-Norge ble det ført i land totalt 991 000 tonn villfisk i 2018.