Konjunkturbarometer

Hvem eier bedriftene i Nord-Norge?

Gjennom grundige analyser av aksjonærregisteret har vi avdekket hvor eierskapet til de private selskapene med hovedvirksomhet i landsdelen ligger.

Alta 2 W1 B9287 RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn: / På besøk hos Tialta, Hans-Kristian Berg.

Gjennom grundige analyser av aksjonærregisteret har Kunnskapsparken Bodø avdekket hvor eierskapet til de private selskapene med hovedvirksomhet i landsdelen ligger. Fasiten er en stor andel lokalt eierskap. Det vil si at en stor andel av verdiskapingen, egenkapitalen og de sysselsatte kan knyttes til eierskap gjennom privatpersoner og familier i landsdelen.

I 2019 var det registrert 25.394 selskaper med hovedvirksomhet i Nord-Norge. Disse selskapene hadde i underkant av 63.500 unike aksjonærer, som fordelte seg på 50.900 personer, 11.500 selskaper og 1.100 utenlandske aksjonærer. 15.318 av selskapene hadde kun én aksjonær, mens resterende selskap var eid av flere. For selskap som var eid av et annet selskap, vil disse ved «enden» av eierrekka normalt være eid av enten en privatperson, stiftelse, det offentlige eller en utenlandsk aksjonær.

Slik er beregningene gjort

Analysen inkluderer alle aksjeselskap med hovedvirksomhet i landsdelen. Underavdelinger av nasjonale og internasjonale konsern inngår ikke. Alle data som presenteres i denne analysen er for regnskapsåret 2019. Kildene er Aksjonærregisteret og Forvalt.

Eierskapet beregnes ut ifra eiertypens andel av selskapets totale verdiskaping. Eierskap fordeles på 5 eiertyper: Norske private eiere, utenlandske eiere, offentlige eiere, stiftelser og små eierposter

Eiertypens andel finnes gjennom eierandelene oppgitt i Aksjonærregisteret. Alle eierposter større enn 10 prosent i et enkelt selskap er sortert på norske private eiere, utenlandske eiere, offentlige eiere og stiftelser. Eierposter under 10 prosent går under små eierposter (typisk i børsnoterte selskaper).

Postene føres hele veien tilbake til «slutteieren». Dermed tas det hensyn til at selskap eies av selskap som igjen eies av osv. Tilbakeføringen er gjort til og med ledd 9, og selskaper med lengre eierrekke enn dette kan ha falt ut. Dersom en norsk eier står bak et utenlandsk eierselskap, fanges det ikke opp. Det samme gjelder for utenlandske selskap som eier av andre selskap.

Verdiskaping beregnes som selskapets omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. Det betyr at selskapenes verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA). En nærings verdiskaping er dermed summen av lønnskostnader og EBITDA i alle selskapene, og er et uttrykk for næringenes bidrag til Norges BNP.

Eierskap 01

Eierskapet er vist for selskapenes verdiskaping, egenkapital og sysselsatte. Privatpersoner (privat eierskap) utgjorde den største andelen, med henholdsvis 73, 65 og 83 prosent. Andelen utenlandsk eierskap var større målt i verdiskaping (10 prosent) og egenkapital (9 prosent) enn for sysselsatte (7 prosent). Offentlig eierskap var betydelig større målt i egenkapital (12 prosent) enn for verdiskaping (3 prosent) og sysselsatte (2 prosent).

Eierskap i ulike næringer

Bygg og anlegg, og fiske og oppdrett var næringer med høy verdiskaping (målt i kroner), hvor mye av verdien kunne knyttes til landsdelen gjennom privat eierskap.

Ingen av næringene hadde utelukkende privat eierskap. Den høyeste andelen privat eierskap (målt i verdiskaping) var innenfor annen tjenesteyting (97 prosent), i hovedsak frisør- og velværesalonger, begravelsesbyråer og renseri/vasketjenester. Deretter fulgte undervisning (96 prosent) bestående av trafikkskoler og diverse privatundervisning, samt varehandel (95 prosent) med store aktører innen bilforhandlere og grossister.

I andre enden av skalaen sto det private eierskapet for en svært lav andel av verdiskapingen innenfor kraftproduksjon (2 prosent).Finansiering og forsikring (23 prosent) og avfall og renovasjon (24 prosent) hadde også lav andel verdiskaping gjennom privat eierskap.

Mens offentlig eierskap utgjorde 5 prosent av verdiskapingen for landsdelen som helhet, var det forskjeller i denne andelen for ulike næringer. Andelen verdiskaping som kunne føres tilbake til offentlig eierskap var størst for avfall og renovasjon (64 prosent). Her utgjorde det offentlige eierskapet i renovasjonsselskap som Iris Salten, Remiks, Reno-Vest, Senja Avfall og Østbø betydelige andeler. Innen kraftproduksjon var det offentlige eierskapet også betydelig (54 prosent), gjennom eierandeler i kraftselskapene SKS, Troms Kraft og Helgeland Kraft (målt i verdiskaping).

Eierskap

Videre kunne 25 prosent av verdiskapingen innenfor transport og lagring tilbakeføres til utenlandske aksjonærer, hovedsakelig gjennom eierskap i Boreal og Hurtigruten. Det var også høy andel utenlandsk eierskap innen finansiering og forsikring (22 prosent) knyttet til Evry Card Services, og fiske og oppdrett (18 prosent) gjennom eierskap i Cermaq Norway.

Finansiering og forsikring hadde størst andel verdiskaping som kom fra eierskap gjennom stiftelser (46 prosent). Dette kom til uttrykk gjennom eierandeler i Helgeland Sparebank og SpareBank 1 Nord-Norge. For informasjon og kommunikasjon (22 prosent) var dette et resultat av at flere aviser, som Nordlys, Avisa Nordland og Rana blad eies gjennom stiftelsen Amedia.

Eierskap i regionene

Det private eierskapet utgjorde en større andel i Troms og Finnmark (73 prosent), enn Nordland (71 prosent).

For Svalbard var andelen privat eierskap lavere enn ellers i Nord-Norge, med 62 prosent. Store deler av verdiskapingen fra selskap på Svalbard kunne føres tilbake til utenlandsk eier (19 prosent) og små eierposter (12 prosent).

Eierskap 03

92 prosent av de privateide selskapene i Nordland hadde en eier registrert i landsdelen, mens tilsvarende andel for Troms og Finnmark var 85 prosent.

Det var relativt store forskjeller med tanke på hvordan eierskapet fordelte seg i de ulike regionene. For alle regioner var det private eierskapet størst. Andelen privat eierskap var lavest i Salten (55 prosent), Svalbard (62 prosent) og Øst-Finnmark (67 prosent). I Lofoten og Vesterålen kom hele 89 prosent av verdiskapingen fra privateide selskap. Mye av dette kan knyttes til eierskap i sjømatnæringene, samt bygg og anlegg.

Eierskap 04

De største andelene offentlig eierskap fant man i Salten (6 prosent) og Ofoten (5 prosent). I Ofoten var offentlig eierskap i Nordkraft, Narvikgården og HRS miljø av betydning. Tilsvarende hadde man i Salten selskap som SKS, Nordlandsnett, Østbø og Iris Salten.

For utenlandsk eierskap hadde Øst-Finnmark høyest andel av regionene, med 25 prosent. Dette skyldtes at Hurtigruten Sjø var lokalisert i Sør-Varanger. Etter Øst-Finnmark hadde også Salten en høy andel utenlandsk eierskap (19 prosent). Her fant man Cermaq Norway, samt The Quartz Corp og SKS.

De største andelene verdiskaping gjennom små eierposter hadde Salten (19 prosent), etterfulgt av Nord-Troms (13 prosent) og Helgeland (11 prosent). I Salten konsentrasjonen av denne verdiskapingen knyttet til selskap i Bodø, og særlig gjennom eierskap i Widerøe. For Nord-Troms var store deler av de små eierpostene knyttet til selskap i Tromsø, som blant annet Torghatten Nord, Lerøy Aurora og SpareBank 1 Nord-Norge. På Helgeland var det mer spredning mellom ulike kommuner. Lurøy, Vefsn og Rana var de største, med store andeler små eierposter i Helgeland Kraft og Nova Sea.

Privatpersoners eierskap

Eierskap 05

Privatpersoners eierskap i nordnorske aksjeselskaper stod for en verdiskaping på 39,4 milliarder kroner og en egenkapital på 89,2 milliarder kroner i 2019, i tillegg til 94.000 sysselsatte. Både med hensyn til verdiskaping, egenkapital og sysselsatte kunne en betydelig andel av det private eierskapet tilbakeføres til eiere i landsdelen (89, 89 og 90 prosent). Det meste av det norske private eierskapet ble dermed kontrollert fra landsdelen, mens en liten andel ble kontrollert fra andre deler av landet.

Eierskap 06

Menn stod for hele 80 prosent av det private eierskapet, mens kvinneandelen var 20 prosent. 9 prosent av det private eierskapet og en verdiskaping på om lag 3,5 milliarder kroner i 2019 kan knyttes til eiere i alderen 35 år og yngre. Eiere i aldersgruppen 46–55 år utgjorde den største andelen, med 36 prosent, etterfulgt av aldersgruppen 56–65 år med 27 prosent. Av figuren ovenfor fremkommer det at den mest typiske eieren av nordnorske selskaper var en mann mellom 46 og 65 år.

Fordelt på næring kunne det private eierskapet (målt i verdiskaping) også i stor grad føres tilbake til en eier i Nord-Norge. Innen bygge- og anleggsvirksomhet var den nordnorske andelen av det private eierskapet hele 96 prosent Leonhard Nilsen & Sønner, Econor og Gunvald Johansen Bygg stod for en høy andel av verdiskapingen gjennom lokalt eierskap. For varehandelen var den nordnorske andelen 89 prosent, med størst verdiskaping blant annet fra større bilforhandlere og grossister lokalisert i landsdelen. Det er svært mange virksomheter i varehandelen i landsdelen som er underavdelinger av nasjonale og internasjonale konsern. Disse inngår ikke i denne analysen da de ikke har hovedvirksomheten i landsdelen. Innen fiske og oppdrett kunne 85 prosent av det private eierskapet føres til en nordnorsk eier, med større aktører som oppdrettsselskapene Nordlaks Oppdrett og Ellingsen Seafood.

Nordnorsk privat eierskap
Næring Verdiskaping (millioner kroner) - privat eierskap Nordnorsk andel
Bygge- og anleggsvirksomhet 10.128 96 %
Fiske og oppdrett 9.009 86 %
Varehandel 6.838 89 %
Transport og lagring 5.709 82 %
Industri 5.383 85 %

Utenlandsk eierskap

De største eierandelene for aksjonærer utenfor Norge fantes i Storbritannia, Sverige, Luxembourg og Nederland. Disse landene stod for 66 prosent av det utenlandske eierskapet (målt i verdiskaping). Mye av denne verdiskapingen var knyttet til eierskap i Cermaq Norway (Storbritannia), Hurtigruten (Luxembourg), Boreal (Nederland) og Bjørn Bygg (Sverige).

Eierskap 07

Eierskap i første eierrekke (2019)

Privatperson

  • 16.905 selskaper hadde en privatperson med kontrollerende eierpost (over 20 prosent) som aksjonær.
  • 12.219 selskaper hadde en privatperson som majoritetseier (over 50 prosent).
  • 9.896 av selskapene var heleide (100 prosent) av en norsk privatperson.

Selskap

  • 9.028 av nordnorske aksjeselskaper hadde et annet selskap med kontrollerende eierpost (over 20 prosent) som aksjonær.
  • 6.583 selskaper hadde et annet selskap som majoritetseier (over 50 prosent).
  • 5.171 av selskapene var heleide (100 prosent) av et annet selskap.

Utenlandsk aksjonær

  • 363 selskaper hadde en utenlandsk aksjonær med kontrollerende eierpost (over 20 prosent).
  • 209 selskaper hadde en utenlandsk aksjonær som majoritetseier (over 50 prosent).
  • 175 selskaper var heleide av en utenlandsk aksjonær.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.