Notat

Helse og verdiskaping: Viktigheten av god beinhelse hos unge

God folkehelse er grunnleggende for verdiskaping. Årlige utgifter knyttet til hoftebrudd i Norge er anslått til mellom 7 og 9 milliarder kroner.

Vektfront

Beinbrudd som skyldes beinskjørhet, også kalt osteoporose, utgjør et stort helseproblem blant våre eldre. Med ca. 9.000 hoftebrudd i året ligger Norge på topp i verden når det gjelder bruddforekomst.

Beinmassemålinger av norske ungdommer viser høyere beintetthet enn hos jevnaldrende ungdommer i andre vestlige land. Beintetthet er et mål på beinstyrke og økt beintetthet forbindes med redusert risiko for beinbrudd i framtiden.

Et nytt perspektiv

Blant eldre i Skandianavia er bruddforekomsten høy og omtales noen ganger som en epidemi. Bak disse bruddene skjuler det seg store individuelle kostnader i form av død, smerte og tap av livskvalitet og funksjon, men også betydelige utgifter til pleie og omsorg for samfunnet forøvrig.

Årlige utgifter knyttet til hoftebrudd er anslått til mellom 7 og 9 milliarder kroner.

Et hoftebrudd alene koster om lag 500.000 kroner det første året etter skaden.

Men beinhelse er ikke noe som bare eldre bør være opptatt av. Å bygge og vedlikeholde beinmassen må ses på i et livsløpsperspektiv med spesiell vekt på barne- og ungdomsår.

Tidligere forskning har fokusert på hvordan redusere det unngåelige beintapet som følger med alderdommen, særlig etter overgangsalderen hos kvinner. Med vår forskning basert på data fra Fit Futures ønsker vi å endre perspektivet. Aldersspennet 15-30 år er tiden for optimalisering av beinmassen i skjelettet. Et høyt innskudd av beinmasse i ungdommen gir en pekepinn om status i «beinbanken» når vi blir gamle.

I Fit Futures har vi kartlagt beinmasse og beintetthet for ungdomskullet 1994 og vi følger opp med de samme målingene i den pågående Fit Futures 3. Vi studerer faktorer som potensielt fremmer og hemmer god beinhelse. Finnes det sårbare grupper som vil kunne ha nytte av strategier for tidlig forebygging av beinskjørhet og brudd?

Beinhelse1
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Hva har vi så langt funnet ut?

Norske ungdommer har god beinhelse.

Til tross for høy bruddforekomst i den eldre befolkningen, er forekomsten av brudd i løpet av barneårene hos Fit Futures-ungdommene sammenlignbar med det som rapporteres fra de øvrige skandinaviske land.

Våre data viser at gjennomsnittlig beinmasse og beintetthet hos våre ungdommer er like god og i noen aldersgrupper høyere sammenlignet med jevnaldrende ungdommer i andre vestlige land.

Livsstilsfaktorer har betydning

Livsstilsfaktorer har stor betydning for beindannelsen og i motsetning til arvelige faktorer, er livsstilsfaktorer noe vi kan påvirke. Når det gjelder beinhelse er spesielt vekt, kroppsmasseindeks, fysisk aktivitet og tobakksbruk av betydning.

Høy fødselsvekt synes å være gunstig, men vekst- og vektutvikling i barne- og ungdomsår er av enda større betydning for beinhelsa.

Når vi fulgte ungdommene fra 16- til 18-årsalder fant vi at økning i vekt og kroppsmasseindeks gav en moderat økning i beindannelsen. Men dette gjelder sannsynligvis bare opp til en viss grense. For eksempel var det slik at gutter som ble klassifisert med fedme hadde lavere beintetthet enn gutter klassifisert som overvektige.

Et høyt fysisk aktivitetsnivå er knyttet til økte beinverdier hos begge kjønn. Resultat fra Fit Futures studien indikerer at muskelmasse er av større betydning enn fettmasse for god beinhelse, spesielt for guttene. Å være fysisk aktiv og bygge muskler i ungdomsårene, for eksempel ved å drive med ballspill, er derfor spesielt gunstig for øke innskuddene i «beinbanken».

Av andre påvirkbare livsstilsfaktorer har vi undersøkt betydningen av tobakksbruk. I dag er det få ungdommer som røyker, mens snusbruk er svært utbredt. I den første FitFutures-undersøkelsen fant vi ingen sammenheng mellom bruk av tobakk og beinhelse, men etter ytterligere to år med snusing, slo det negativt ut på beintetthetsmålene. Igjen er det guttene som kommer dårligst ut. Gutter som brukte snus alene eller brukte snus kombinert med røyking, hadde en mindre økning i beinmassen i løpet av perioden, enn de som ikke brukte tobakk.

Beinhelse2
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Veien videre

Osteoporose og osteoporotiske brudd har vært betraktet som en kvinnesykdom. De siste tiårene har bruddforekomsten gått ned over hele den vestlige verden, mer hos kvinner enn hos menn. Denne trenden sees også i vår region.

I Fit Futures 3 kartlegges nå beinhelsen hos unge voksne i en periode hvor beintettheten i skjelettet skal ha stabilisert seg på et høyt nivå. Vår videre forskning vil kunne gi ny kunnskap om norske menn og kvinners livsstil, beinhelse og bruddrisiko.

Dagens budskap (take home message)

For beinhelsen er det viktig for barn og ungdom å være fysisk aktive, ha en sunn vekt og unngå snus- og tobakksbruk. Det vil kunne gi solide innskudd i «beinbanken», noe som kommer godt med senere i livet for den enkelte og for samfunnet.

Hva er Fit Futures?
  • Fit Futures er den mest omfattende kartleggingen av livsstil og helse hos ungdom i Nord-Norge noensinne.
  • 9 av 10 ungdommer deltok i Fit Futures 1, skoleåret 2010-11 og 7 av 10 deltok i Fit Futures 2, skoleåret 2012-13. Fit Futures 3 startet høsten 2020.
  • Du kan lese mer om Fit Futures her: https://uit.no/research/fitfutures

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.