Forventningsbarometer

Forventnings­barometer 2022: Industri

Industribedriftene forventer samlet sett stabil utvikling framover. Det eneste segmentet med klart negative forventninger framover er byggevareindustrien. Alle de fem respondentene innenfor dette segmentet forventer noen eller stor nedgang framover.

Forventeninger industri 2022 nord norge
Foto: Michael Ulriksen

Respondentene i dette næringssegmentet består av tekstilindustri, byggevareindustri, plastproduksjon og ulike typer metallvare og mekanisk industri.

Figur 20a: Vekstrate industri.

Figur 20b: Vekstrate industri.

Utvikling i økonomiske resultatet i bedrifter de siste tre månedene

Blant industribedriftene er det byggevareindustrien som rapporterer om de dårligste resultatene i forhold til forventningene. I den andre enden av skalaen finner vi enkelte leverandører til fiskeri og akvakultur og leverandører av stein og sand til anleggssektoren.

Forventet omsetningsutvikling

Samlet sett er det innenfor næringen forventninger om en omsetningsøkning på 1,5 prosent (2,5 prosent hvis en tar i bruk hele beregningsintervallet til +/– 30 prosent).

Det er særlig blant leverandørene til akvakulturnæringen og innenfor den ikke sjømatbaserte næringsmiddelindustrien det ventes størst omsetningsvekst. Det må her bemerkes at noe av dette er prisdrevet. Lavest forventninger finner vi innenfor byggevareindustri og i gruver og steinbrudd.

Forventet endring i utsalgspris

Næringen forventer 3,4 prosent økte utsalgspriser. Dette er sammen med varehandelen høyest av de fem hovednæringene i undersøkelsen. Størst økning er forventet i byggevareindustrien og mekanisk industri.

Forventet kostnadsutvikling

Industribedriftene er den hovednæringen som har forventninger om størst økning i kostnadsnivå (+5,2 prosent). Øverst på skalaen finner vi mekanisk industri og den ikke sjømatbaserte næringsmiddelindustrien.

Forventet lønnsomhetsutvikling

Næringen forventer samlet sett 1,1 prosent redusert lønnsomhet. Lavest er forventningene innenfor byggevareindustri og gruve/steinbrudd. Høyest er forventningene innen den ikke sjømatbaserte næringsmiddelindustrien, og for en del bedrifter inne mekanisk industri og blant leverandører til akvakulturnæringen.

Forventet investeringsutvikling

Respondenter fra industribedriftene forventer samlet sett litt reduserte investeringsnivåer (0,8 prosent ned). Størst investeringsoptimisme finner vi blant den ikke sjømatbaserte næringsmiddelindustrien. I fjorårets undersøkelse var investeringsoptimismen størst blant bedrifter som leverer varer til bygg og anleggssektoren. I årets undersøkelse befinner disse seg i den andre enden av skalaen og forventer samlet sett et fall i investeringsnivåene på i underkant av 4 prosent.

Forventet sysselsettingsvekst

Dette er den næringen som forventer størst sysselsettingsvekst (1,8 prosent).

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft

Innenfor industrisegmentet er diffusjonsindeksen litt høyere enn for et år siden (25 mot 20 i fjor). 56 prosent av respondentene i næringen mener at tilgangen til arbeidskraft kan begrense bedriftens aktivitetsnivå framover. Det er særlig bedrifter innen mekanisk industri, skipsutstyr, byggevareindustri og ikke sjømatbasert næringsmiddelindustri som rapporterer om at det er svært vanskelig tilgang til arbeidskraft. Plate- og sveisearbeidere, industrimekanikere og ingeniører innen mekaniske og elektriske fag er yrkesgrupper som disse bedriftene nevner at det kan være problematisk å få tak i.

Byggevareindustri

Figur 21a: Vekstrate for byggevareindustri.

Figur 21b: Vekstrate for byggevareindustri.

Alle respondentene innen dette segmentet forventer negativ aktivitetsutvikling i bransjen framover, preget av utviklingstrekk i bygg- og anleggsbransjen. Tilgangen til arbeidskraft er utfordrende. Stigende kostnadsnivå har påvirket lønnsomheten, noe man forventer vil vedvare.

Mekanisk industri

Figur 22a: Vekstrate for mekanisk industri.

Figur 22b: Vekstrate for mekanisk industri.

Relativt positive forventninger til utviklingen framover, grunnet god økonomi i flere bransjer. Stigende kostnadsnivå forventes å påvirke lønnsomheten noe. En del bedrifter rapporterer om at det er utfordrende å få tak i fagarbeidere. Det forventes likevel god sysselsettingsvekst framover.

Ikke sjømatbasert næringsmiddelindustri

Figur 23a: Vekstrate for ikke sjømatbasert næringsmiddelindustri.

Figur 23b: Vekstrate for ikke sjømatbasert næringsmiddelindustri.

Positive forventninger til utviklingen framover selv om tilgangen på arbeidskraft kan være utfordrende. Én av respondentene forteller at tilgangen til emballasje er blitt dårligere etter krigen i Ukraina brøt ut.

Skipsbygging og vedlikehold

Figur 24a: Vekstrate Skipsbygging og vedlikehold.

Figur 24b: Vekstrate Skipsbygging og vedlikehold.

Forventninger om en positiv utvikling, med forventninger om økt sysselsetting. Begrenses likevel noe av tilgangen på arbeidskraft. Spesielt platearbeidere og sveisere er utfordrende å få tak i. Økt kostnadsnivå forventes å påvirke lønnsomheten framover.

Utstyr til akvakulturnæringen

Figur 25a: Vekstrate for utstyr til akvakulturnæringen.

Figur 25b: Vekstrate for utstyr til akvakulturnæringen.

Positiv utvikling i akvakulturnæringen gir økt aktivitet også blant leverandørene. Enkelte bedrifter forteller om bortfall av markedet i Russland, og betalingsproblemer på gjennomførte leveranser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.