Forventningsbarometer

Forventnings­barometer 2022: Fiskeri og akvakultur

De mest positive forventningene til næringen finner vi innenfor akvakultursegmentet og de svakeste forventningene innenfor den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien.

Forventninger fiskeri og akvakultur 2 2022
Foto: Michael Ulriksen

Respondentene i dette næringssegmentet består av akvakultur, fiskeri og den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien.

Det er i år som tidligere år noen ulikheter i hvordan disse næringssegmentene svarer på spørsmålene i undersøkelsen.

Figur 16a: Vekstrate for fiskeri og akvakultur.

Figur 16b: Vekstrate for fiskeri og akvakultur.

Forventet utvikling i bransjen

Innenfor fiskeri og akvakultur har akvakulturbedrifter også i årets undersøkelse noe høyere forventninger enn bedrifter knyttet til havfiske og bedrifter i den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien. Dette er en trend vi har sett de siste årene. Fiskerinæringen nevner kostnadsøkninger, og da spesielt økte drivstoffkostnader som en utfordring. Respondenter i akvakulturnæringen nevner at veksten er styrt av de til enhver tid gjeldende reguleringene. Krigen i Ukraina kan også påvirke prisutviklingen for eksempel transport, pris på kasser og lignende.

Utvikling i økonomiske resultatet i bedrift siste tre månedene

Respondenter i akvakultursegmentet svarer langt mer positivt enn respondenter innen fiskeri og den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien med hensyn til økonomisk resultat de siste tre månedene. En av kontaktene i den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien forteller om økt konkurranse om råstoff, i tillegg til at økte transportkostnader og sterk kronekurs presser marginene.

Forventet omsetningsutvikling

I denne næringen er det svært ulike forventninger mellom segmentene. Akvakultursegmentet forventer å øke omsetningen med 1,7 prosent, fiskerisegmentet forventer 1,7 prosent redusert omsetning, og den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien forventer 3,5 prosent redusert omsetning.

Forventet endring i utsalgspris

Samlet sett er det forventninger om en økning i utsalgspris på 3 prosent. Men her er det stort sprik mellom de ulike segmenter. Den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien forventer en stor økning i utsalgspris på 7,3 prosent. Akvakulturnæringen forventer 2 prosent økning, mens en innenfor fiskeri forventer 0,8 prosent lavere utsalgspriser.

Forventet kostnadsutvikling

Kostnadsnivået i næringen forventes å øke med 3,8 prosent, i fjor var forventningene en økning på 0,6 prosent. Størst forventes kostnadsøkningen å være i fiskerisegmentet (5,1 prosent) mens den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien og akvakulturnæringen forventer en kostnadsvekst på litt over 3 prosent.

Forventet lønnsomhetsutvikling

Næringen har relativt lave lønnsomhetsforventninger de neste 12 månedene (–2,1 prosent). Lavest er forventningene innenfor den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien. Noe bedre er det innenfor fiskeri og akvakultur, men også disse segmentene forventer noe redusert lønnsomhet framover.

Forventet investeringsutvikling

Innen fiskeri og akvakultur forventes samlet sett et fall i investeringsnivået på 0,2 prosent, men det er store forskjeller mellom næringssegmentene. Innenfor akvakultur forventes det 3,4 prosent vekst i investeringene. Fiskeribedriftene forventer 1,3 prosent vekst, mens man innenfor den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien forventer at investeringsnivåene vil falle med 5 prosent.

Forventet sysselsettingsvekst

Det forventes et lite fall i sysselsetting på 0,9 prosent, dette er drevet av lave sysselsettingsforventninger i den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien. Der forventes sysselsettingen å falle med 4,6 prosent. Innenfor fiskeri forventes bare en marginal sysselsettingsvekst (0,2 prosent), og innenfor akvakultur forventes sysselsettingen å øke med 1,9 prosent

Tilgang til kvalifisert arbeidskraft

Næringen rapporterer om bare marginalt bedret tilgang til arbeidskraft sammenlignet med fjorårets undersøkelse (diffusjonsindeks 38 mot 35 for et år siden). Også i år er det den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien som har størst utfordringer: 57 prosent av respondentene innen dette segmentet mener at tilgangen til arbeidskraft kan begrense bedriftens aktivitetsnivå. Dette er likevel 10 prosentpoeng lavere enn for et år siden. Innenfor akvakultursegmentet svarer 29 prosent av respondentene slik, og innen fiske-/fangstsegmentet 33 prosent. Yrkesgrupper som nevnes, er ledere og automatikere til den sjømatbaserte næringsmiddelindustrien. Akvakulturnæringen nevner visse utfordringer med driftspersonell spesielt til mer grisgrendte strøk.

Akvakultur

Figur 17a: Vekstrate akvakultur.

Figur 17b: Vekstrate akvakultur.

Det forventes vekst i næringen, men forventningene er litt lavere enn for et år siden. Utviklingen i næringen styres i stor grad av de til enhver tid gjeldende reguleringene. Flere av respondentene forteller om tiltakende kostnadsnivå i bransjen. Det forventes noe høyere prisvekst framover.

Fiskeri forventninger 2022 myre
Foto: Torgeir Sørensen

Fiskeri

Figur 18a: Vekstrate Fiskeri.

Figur 18b: Vekstrate Fiskeri.

Det er forventninger om en viss nedgang framover. Respondenter i næringen rapporterer om at økte drivstoffkostnader er en utfordring. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan det endrede forholdet til Russland vil påvirke forvaltningen av fiskebestanden i Barentshavet.

Forventninger 2022 fiskeri og akvakultur
Foto: Mats Gangvik

Sjømatbasert næringsmiddelindustri

Figur 19a: Vekstrate for sjømatbasert næringsmiddelindustri.

Figur 19b: Vekstrate for sjømatbasert næringsmiddelindustri.

Det er forventninger om en viss nedgang framover. Stigende råstoffpriser presser marginene, og stigende transportkostnader bidrar også til dette. Næringen har utfordringer med å skaffe arbeidskraft, og dette har forverret seg noe fra i fjor.

Enkelte respondenter tror utestengelse av Russland fra europeiske markeder kan øke den norske markedsandelen i disse markedene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.