Forventningsbarometer

Forventnings­barometer 2022: Bygg og anlegg

Bygg og anlegg er hovednæringen i Nord-Norge med lavest forventninger til de neste 12 månedene.

Forventninger 2022 bygg og anlegg
Foto: Mats Gangvik

Respondentene i dette næringssegmentet består av bedrifter som arbeider med oppføring av bygninger/anlegg eller grunnarbeider i tilknytning til dette samt ulike installasjonsbedrifter som jobber med elektriske anlegg, rør og ventilasjon.

Bygg og anlegg er en næring hvor kostnadsøkninger på innsatsfaktorer slo tidlig inn. Det rapporteres om færre nye prosjekter i markedet og utfordringer med tilgang på både materiell og kvalifisert arbeidskraft.

Vedvarende prisøkninger og stigende rentenivå forventes å ha en dempende effekt på markedet framover. Dette gjelder spesielt for bolig og næringsbygg, og i noe mindre grad for anleggsaktiviteter.

Figur 26a: Vekstrate for bygg og anlegg.

Figur 26b: Vekstrate for bygg og anlegg.

Utvikling i økonomiske resultatet i bedrift siste tre månedene

Bygg- og anleggsnæringen er den hovednæringen som rapporterer om svakest utvikling i økonomisk resultat de siste tre månedene i forhold til forventningene. En hovedårsak til dette er store kostnadsøkninger man ikke alltid har klart å ta høyde for i eksisterende kontrakter.

Forventet omsetningsutvikling

Nederst på forventningsskalaen av hovednæringene i undersøkelsen finner vi bygg- og anleggssektoren. Der forventes 1,3 prosent fall i omsetning kommende 12 måneder.

Forventet endring i utsalgspris

Næringen forventer 2,9 prosent økte salgspriser de neste 12 månedene. Det er ingen store variasjoner mellom de ulike næringssegmentene. Anleggsektoren har likevel noe lavere forventninger enn bolig og næringsbygg.

Forventet kostnadsutvikling

Som for et år siden er det forventninger om +3,6 prosent kostnadsvekst i bygg- og anleggssektoren. Kostnadsøkningene forventes å være lavere i anleggsektoren enn i innenfor bolig og næringsbygg. Vedvarende kostnadsøkninger over flere år begynner nå å gi utslag i forventninger om lavere aktivitet.

Forventet lønnsomhetsutvikling

Av hovednæringene i årets undersøkelse er det bygg og anleggssektoren som har lavest forventninger til lønnsomhet (–2,2 prosent). Anleggssegmentet noe lavere forventninger enn bygg.

Forventet sysselsettingsvekst

Næringen forventer bare marginalt lavere sysselsetting (–0,2 prosent), Forventningene er marginalt høyere i de mer anleggsrettede bedrifter sammenlignet med bolig og næringsbygg.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft

82 prosent av respondentene innenfor bygg og anlegg svarer at det er vanskelig eller svært vanskelig å få tak i arbeidskraft, for et år siden var det 91 prosent som svarte slik. Tilbake i 2019 svarte 70 prosent av respondentene fra bygg og anlegg at det var vanskelig eller svært vanskelig å få tak i arbeidskraft.

I årets undersøkelse svarer 72 prosent av respondentene innen bygg og anlegg at tilgangen på arbeidskraft kan begrense bedriftens aktivitetsnivå framover.

Av yrkesgrupper en i år har vansker med å få tak i nevnes også i år hele spekteret av stillingskategorier innenfor næringen: tømrere, murere, elektrikere, maskinførere, betongarbeidere, ingeniører og så videre. Begrensninger i tilgangen til utenlandsk arbeidskraft nevnes i mindre grad i årets undersøkelse enn for et år siden.

Anlegg/grunnarbeid

Figur 27a: Vekstrate for anlegg/grunnarbeid.

Figur 27b: Vekstrate for anlegg/grunnarbeid.

I utgangspunktet forventes relativt stabilt aktivitetsnivå framover, ulike offentlige prosjekter er en sentral driver, men det meldes om lavere enn vanlig aktivitet fra kommunene. Økte kostnader til drivstoff og andre innsatsfaktorer er utfordrende og forventes å gi lavere lønnsomhet.

Næringen har utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft som anleggsmaskinførere og mekanikere. En respondent fra Vest-Finnmark mener at for få steder har anleggsmaskinførerlinje. Ungdom fra Vest-Finnmark må reise til Kirkenes for å få slik utdanning.

Bolig og næringsbygg

Figur 28a: Vekstrate for bolig og næringsbygg.

Figur 28b: Vekstrate for bolig og næringsbygg.

Det er forventninger om fallende aktivitet framover. Prisøkninger på innsatsfaktorer som trevirke og stål over lang tid, i kombinasjon med stigende rentenivå er sentrale forklaringselementer. Det er fortsatt vanskelig å skaffe tømrere.

Det rapporteres om fokus på miljø og bærekraft i bransjen. Ifølge kontaktene vil dette både gi muligheter og utfordringer.

Installasjonsarbeid (elektro/rør)

Figur 29a: Vekstrate for installasjonsarbeid.

Figur 29b: Vekstrate for installasjonsarbeid.

Noe lavere aktivitet forventes framover som en følge av forventet fall innenfor bolig og næringsbygg. Enkelte store offentlige bygg som nytt sykehus bidrar likevel positivt. Man opplever både leveringsforsinkelser og prisøkninger på innkjøpt utstyr og komponenter.

Bortfall av togtransport fra Kina gjennom Russland forverrer situasjonen ytterligere. Fortsatt svært utfordrende å skaffe kvalifisert arbeidskraft spesielt på fagarbeidernivå (elektriker, rørlegger). Det rapporteres også om at Norge har blitt mindre attraktivt for østeuropeisk arbeidskraft.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.