Konjunkturbarometer

Energiressurser gir nye industrieventyr i nord

Nord-Norge er en landsdel som produserer, foredler, og eksporterer mye energi. Energikildene består i hovedsak av petroleumsprodukter og vannkraft, men vindkraft har også fått økt betydning de siste årene. Energiressursene legger nå et godt grunnlag for nye utslippsfrie næringer og bidrar dermed til omstillingen mot et lavutslippssamfunn.

Energi1 kbnn
Foto: Susanne Hætta for kbnn:

EUs taksonomi vil være en viktig del av rammeverket for å få realisert disse investeringene.

I denne artikkelen fra fjorårets konjunkturbarometer kan man lese mer om den fornybare kraftproduksjonen i landsdelen og hvordan den legger grunnlag for den kraftforedlende industrien.

Kraftoverskudd og begrenset overføringskapasitet ut av landsdelen gir godt grunnlag for nye og store industrielle satsinger, slik som hydrogen- og batteriproduksjon. Dette er i tråd med ambisjonene i stortingsmeldingen Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

FREYRs etablering av batteriproduksjon i Mo i Rana når stadig nye milepæler, og børsnoteringen i New York var en av disse. Nå har selskapet den kapitalen som trengs for å gjennomføre etableringen, og byggingen av pilotfabrikken er i gang. Går alt etter planen, kan produksjonen starte allerede i andre halvår av 2022. I Narvik jobbes det med etablering av en fabrikk for produksjon av hydrogenbaserte brenselsceller, med planlagt pilotoppstart høsten 2022.

Dersom energien ikke kan brukes der den produseres, kan den omdannes til en form som gjør det mulig å transportere den. Planene om produksjon av grønn hydrogen i Mosjøen og blå ammoniakk i Finnmark er eksempler på dette. Dette er bare to av veldig mange initiativ. Offentlig sektor har også vært med på å legge til rette for etableringene. Et eksempel på dette er fergestrekningen over Vestfjorden, hvor utlysningen stiller krav om hydrogen som energikilde. Dette vil bli verdens lengste fergestrekning på hydrogen.

Energi2 kbnn
Foto: Susanne Hætta for kbnn:

En rekke av initiativene og prosjektene har funnet sammen i klyngeinitiativet Energi i Nord. Samarbeidet skal fremme Nord-Norge som en ledende region innenfor energiomstilling. De fire satsingsområdene er hydrogenknutepunkter, grønn luftfart, smarte energisystemer for rurale og isolerte steder og infrastruktur for energiintensiv industri.

Realiseringen av industriprosjektene ovenfor vil medføre et stort rekrutteringsbehov på både kort og lang sikt. Samtidig kan det medføre betydelige behov for oppgradering av infrastruktur i landsdelen, knyttet til energitilgang, havner, digital infrastruktur og veier.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.