Konjunkturbarometer

Bygg og anlegg – hard konkurranse fra utlandet

Det er fortsatt høy aktivitet i bygg- og anleggsnæringen i landsdelen, selv om nivået målt i igangsatte kvadratmeter falt noe fra 2017 til 2018.

2W1B3364-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Fallet forklares med at det ble satt i gang færre leilighetsbygg. God aktivitet og investeringsvilje i øvrig næringsliv, og store offentlige infrastruktur- og byggeprosjekter, bidrar positivt.

2W1B3364-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Byggebransjen er i endring, med vekt på omstrukturering, bærekraft og digitalisering. Næringen står for 25 prosent av alt avfall i Norge og er også en av næringene som omfattes av EUs utvidede styringssystem for klimapolitikken. Næringen utfordres også av sterk internasjonal anbudskonkurranse ved større prosjekter og sammensatte systemleveranser i forbindelse med infrastrukturprosjekter i landsdelen.

En nøkkel til å styrke konkurransekraften er å utvikle bransjesamarbeid og bedriftsnettverk som åpner for å kunne levere totalentrepriser. Her vil bedriftenes kompetanse om bygging i kaldt klima kunne gi konkurransefortrinn. Dette krever også andre kontraktregimer og anbudsbetingelser, der oppdeling av store kontrakter i faser og områder gjør at nordnorske bedrifter kan utnytte sine lokaliseringsfortrinn og sin spisskompetanse til å være konkurransedyktige. Dette var blant annet et moment som ble vektlagt av Statnett da man skulle ruste opp linjenettet i nord.

2W1B1578-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Bygg- og anleggsnæringen vil også kunne forbedre sitt klimaregnskap og utslipp ved å øke gjenvinningen av avfallsressurser og betong, og ved å øke bruken av tre som byggemateriale. Økt bruk av tre og massivtre (krysslimt tre) i byggenæringen vil medføre vesentlig redusert klimaavtrykk sammenlignet med stål og betong på grunn av lavere energibehov i produksjonen. Det satses derfor på å styrke kompetanse og forskning for utvikling av bygg- og anleggsnæringen i en mer bærekraftig retning gjennom etableringen av BA-Senter Nord i forbindelse med FoU- og utdanningsmiljøet i Narvik knyttet til kaldt klima. I Alta er klyngen Smart Construction Cluster etablert for å styrke kompetansegrunnlaget og samarbeidet om utvikling av trebasert materialteknologi og bruk av digitalisering. Klyngen er under utvidelse i Troms og Nordland.

Gjennom det digitale veikartet for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har bransjen satt som mål å være digitalisert innen 2025. Dette vil gi gevinster som kostnadsreduksjoner, raskere prosjektgjennomføring og lavere klimagassutslipp. Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon har i en årrekke kjørt kompetanseprosjekter knyttet til digitalisering for medlemsbedrifter i landsdelen.

Totalt omsatte næringen for 46,4 milliarder kroner, en vekst på hele 9,8 prosent fra 2016.

Antall personer som er sysselsatt i bedrifter med aktivitet i bygg- og anleggsnæringenn, økte med 1,8 prosent i landsdelen fra 2017 til 2018. Veksten i sysselsettingen var noe svakere enn det nasjonale snittet, som var 3 prosent. Totalt var det 21 316 sysselsatte med arbeidssted i Nord-Norge.

I 2017 var det 4728 bedrifter i landsdelen innenfor bygg- og anleggsnæringen, tilnærmet likt som i 2016. Totalt omsatte næringen for 46,4 milliarder kroner, en vekst på hele 9,8 prosent fra 2016.

Samtidig er det innenfor denne næringen at vi finner flest konkurser. Av de 295 foretakskonkursene i landsdelen i 2018 var hver fjerde konkurs (25,8 prosent) innen bygg og anlegg. Forklaringene på konkursene er mange, men én av dem er hard konkurranse fra utenlandske aktører.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.