Tall

Tall: Arbeidsledigheten går gradvis ned, og færre er permitterte

Arbeidsledigheten i Norge er fortsatt dobbelt så høy som ved årsskiftet – men den laveste ledigheten finner du i Nordland.

Arbeidsledighet1
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Korona-pandemien førte til drastisk vekst i arbeidsledigheten. I mars var det 23.119 arbeidssøkere i Nord-Norge som hadde vært uten arbeid de siste to ukene (helt ledige). Tallene inkluderer også helt permitterte.

Siden mars har ledigheten gått gradvis ned i landsdelen, og ved utgangen av juni var det 9.565 helt ledige. Da hadde Nordland den laveste ledigheten i landet, med 3,4 prosent av arbeidsstyrken, mens Troms og Finnmark hadde den fjerde laveste ledigheten (4,1 prosent).

I Norge utgjorde de helt ledige 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Fortsatt var det nærmere dobbelt så mange helt ledige sammenlignet med inngangen til 2020, men utviklingen viser at flere har kommet tilbake i jobb siden toppen i mars. Mye av dette skyldes at permitterte har kommet tilbake i jobb etter hvert som samfunnet har blitt mer normalisert.

Endret definisjonen av 'permittert' (kort forklart)
  • Koronasituasjonen gjorde at den tidligere definisjonen av status som permittert (innvilget dagpengevedtak ved permittering) ikke ga et godt bilde av realiteten.
  • NAV endret derfor definisjonen til å omfatte registrerte arbeidssøkere som enten har fått innvilget dagpenger under permittering, eller som har søkt om dagpenger under permittering og ikke fått avslag.
  • For søknader og avslag vurderes siste dagpengesøknad de siste seks måneder før statistikktidspunkt.
  • Dvs. at hvis person har søkt om ordinære dagpenger etter søknad om dagpenger under permittering så er person ikke lenger permittert.

Det har også blitt færre delvis ledige, som hadde en topp i mai. Til sammen var det 9.283 personer i landsdelen som var registrert som delvis ledige hos NAV ved utgangen av juni. I tråd med at samfunnet i større grad åpnet opp fra april var det flere som gikk delvis tilbake i arbeid, og havnet dermed i kategorien «Delvis ledige».

Arbeidsledighet2
Foto av Susanne Hætta for kbnn:
  • «Delvis ledige» omfatter alle arbeidssøkere som har hatt arbeid i løpet av de to siste ukene, men som har arbeidet mindre enn normal arbeidstid og som søker arbeid med lengre arbeidstid.
  • Denne statistikken hos NAV inkluderer også de som er registrert som delvis permitterte arbeidssøkere:

Utviklingen i ledigheten har vært lik som i Norge som helhet, men de nordnorske fylkene har hele tiden hatt en lavere andel av arbeidsstyrken som har stått helt eller delvis uten arbeid. Dette kan forklares med noe lavere innslag av serviceyrker i landsdelen.

For delvis ledige har det vært en prosentvis større nedgang i Nord-Norge enn for Norge siden mai. I Nordland sank andelen fra mai til juni med 1,2 prosentpoeng, mens nedgangen var 0,9 prosentpoeng i Troms og Finnmark.

I Norge var andelen i juni uendret sammenlignet med mai.

Arbeidsledighet 3
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Yrkene som hadde størst ledighet i juni både i landsdelen og nasjonalt, var knyttet til reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid, industriarbeid, serviceyrker, kontorarbeid og bygg og anlegg.

Samtidig er det i disse yrkene at ledigheten har gått mest ned den siste måneden.

I Troms og Finnmark var det Hasvik kommune som hadde høyest andel av arbeidsstyrken registrert som helt ledige (12,2%), fulgt av Nordkapp (7,9%) og Gamvik (7,7%).

I Nordland var det kommunene Moskenes (10,4%) og Værøy (7%) som hadde høyest andel helt ledige.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.